Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эмийн үнийн хөнгөлөлт

1
Эмийн нэршил / Монгол/ Эмийн нэршил /Олон улсын/ Эмийн нэршил /Худалдааны нэршил/ Эмийн тун Эмийн хэлбэр Эмийн зориулалт Даатгалаас хөнгөлөх дүн /ширхэг/ ЭМДҮЗ-ийн дээд үнэ /ширхэг/ Даатгуулагч төлөх зөрүү төлбөр /ширхэг/
2
софосбувир + ледипасвир
sofosbuvirum + ledipasvirum
харвони 400мг + 90мг
бүрхүүлтэй шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
7,500.00 25,071.43 17,571.43
3
софосбувир + ледипасвир
sofosbuvirum + ledipasvirum
ледвир 400мг + 90мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
7,500.00 16,964.29 9,464.29
4
софосбувир + ледипасвир
sofosbuvirum + ledipasvirum
гепцинат лп 400мг + 90мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
7,500.00 12,500.00 5,000.00
5
софосбувир + ледипасвир
sofosbuvirum + ledipasvirum
ледифос 400мг + 90мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
7,500.00 13,571.43 6,071.43
6
софосбувир + ледипасвир
sofosbuvirum + ledipasvirum
вирпас 400мг + 90мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
7,500.00 12,142.86 4,642.86
7
даклатасвир daclatasvir майдекла 60 60мг
бүрхүүлтэй шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
2,000.00 3,166.67 1,166.67
8
софосбувир sofosbuvir майхеп 400мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
5,357.14 8,571.43 3,214.29
9
софосбувир + ледипасвир
sofosbuvirum + ledipasvirum
зикар плас 400мг + 90мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /с вирусын эсрэг эм/
7,107.14 7,107.14 -
10
азатиоприн azathioprine азафрин 50мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
343.00 490.00 147.00
11
азитромицин azithromycin корзит 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 840.00 1,200.00 360.00
12
азитромицин azithromycin азитро денк 250 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,050.00 2,100.00 1,050.00
13
азитромицин azithromycin азитрон 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 980.00 1,400.00 420.00
14
азитромицин azithromycin зитролин 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 900.00 1,800.00 900.00
15
азитромицин azithromycin корзит 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,400.00 2,800.00 1,400.00
16
азитромицин azithromycin азибиот 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,800.00 3,600.00 1,800.00
17
азитромицин azithromycin азитро денк 500 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,200.00 4,000.00 2,800.00
18
азитромицин azithromycin азитромицин лек 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,380.00 4,600.00 3,220.00
19
аллопуринол allopurinol ланпурин 100мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
55.00 110.00 55.00
20
аллопуринол allopurinol аллопуринол шахмал 100мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
140.00 280.00 140.00
21
аминофиллин aminophylline эуфиллин 150мг шахмал
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
25.00 50.00 25.00
22
амиодарон amiodarone амиокордин
200мг (гидрохлорид)
шахмал зүрх судасны эм 252.00 360.00 108.00
23
амиодарон amiodarone кордарон 200мг
200мг (гидрохлорид)
шахмал зүрх судасны эм 637.00 910.00 273.00
24
амлодипин amlodipine амлоам 10мг шахмал зүрх судасны эм 210.00 300.00 90.00
25
амлодипин amlodipine амлорус 10мг шахмал зүрх судасны эм 259.00 370.00 111.00
26
амлодипин amlodipine амлотоп 10мг шахмал зүрх судасны эм 259.00 370.00 111.00
27
амлодипин amlodipine амлодипин-бпсон-10 10мг шахмал зүрх судасны эм 301.00 430.00 129.00
28
амлодипин amlodipine тераваск 10мг шахмал зүрх судасны эм 308.00 440.00 132.00
29
амлодипин amlodipine амлорин 10 10мг шахмал зүрх судасны эм 322.00 460.00 138.00
30
амлодипин amlodipine амломон 10мг шахмал зүрх судасны эм 378.00 540.00 162.00
31
амлодипин amlodipine стамотенс 10 10мг шахмал зүрх судасны эм 420.00 600.00 180.00
32
амлодипин amlodipine амло-денк 10 10мг шахмал зүрх судасны эм 560.00 800.00 240.00
33
амлодипин amlodipine нормодипин 10мг шахмал зүрх судасны эм 651.00 930.00 279.00
34
амлодипин amlodipine амлоцим 10мг шахмал зүрх судасны эм 651.00 930.00 279.00
35
амлодипин amlodipine тенокс 10мг шахмал зүрх судасны эм 665.00 950.00 285.00
36
амлодипин amlodipine норваск 10мг шахмал зүрх судасны эм 903.00 1,290.00 387.00
37
амлодипин amlodipine амлоам
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 140.00 200.00 60.00
38
амлодипин amlodipine амлотоп
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 161.00 230.00 69.00
39
амлодипин amlodipine амлорин 5
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 175.00 250.00 75.00
40
амлодипин amlodipine тераваск
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 182.00 260.00 78.00
41
амлодипин amlodipine амломон
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 203.00 290.00 87.00
42
амлодипин amlodipine нормодипин
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 413.00 590.00 177.00
43
амлодипин amlodipine амло-денк 5
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 315.00 450.00 135.00
44
амлодипин amlodipine амло-денк 5
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 315.00 450.00 135.00
45
амлодипин amlodipine тенокс
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 343.00 490.00 147.00
46
амлодипин amlodipine стамотенс 5
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 357.00 510.00 153.00
47
амлодипин amlodipine эс-амлосейф 5
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 259.00 370.00 111.00
48
амлодипин amlodipine норваск
5мг (малеат, месилат, бесилат)
шахмал зүрх судасны эм 595.00 850.00 255.00
49
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan вамлосет 10мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 560.00 1,120.00 560.00
50
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan бифорже 10мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 690.00 1,380.00 690.00
51
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan эксфорж 10мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 800.00 1,600.00 800.00
52
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan эксфорж 10мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 800.00 1,600.00 800.00
53
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan вамлосет 5мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 540.00 1,080.00 540.00
54
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan эксфорж 5мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 795.00 1,590.00 795.00
55
амлодипин + валсартан amlodipine + valsartan эксфорж 5мг + 160мг шахмал зүрх судасны эм 795.00 1,590.00 795.00
56
амлодипин + валсартан + гидрохлоротиазид
amlodipine + valsartan + hydrochlorothiazide
эксфорж н
10мг + 160мг + 12.5мг
шахмал зүрх судасны эм 925.00 1,850.00 925.00
57
амлодипин + валсартан + гидрохлоротиазид
amlodipine + valsartan + hydrochlorothiazide
эксфорж н
5мг + 160мг + 12.5мг
шахмал зүрх судасны эм 900.00 1,800.00 900.00
58
амлодипин + лизиноприл amlodipine + lisinopril экватор 10мг + 20мг шахмал зүрх судасны эм 835.00 1,670.00 835.00
59
амлодипин + лизиноприл amlodipine + lisinopril экватор 10мг + 20мг шахмал зүрх судасны эм 835.00 1,670.00 835.00
60
амлодипин + лизиноприл amlodipine + lisinopril экватор 5мг + 10мг шахмал зүрх судасны эм 575.00 1,150.00 575.00
61
амлодипин + лизиноприл amlodipine + lisinopril экватор 5мг + 10мг шахмал зүрх судасны эм 575.00 1,150.00 575.00
62
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 40.00 80.00 40.00
63
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 55.00 110.00 55.00
64
амоксициллин amoxicillin моксилен 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 55.00 110.00 55.00
65
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 75.00 150.00 75.00
66
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 90.00 180.00 90.00
67
амоксициллин amoxicillin хиконцил 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 175.00 350.00 175.00
68
амоксициллин amoxicillin флемоксин солутаб 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 270.00 900.00 630.00
69
амоксициллин amoxicillin бактокс 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 585.00 1,170.00 585.00
70
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 60.00 120.00 60.00
71
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 90.00 180.00 90.00
72
амоксициллин amoxicillin амокси-бкрс 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 80.00 160.00 80.00
73
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 80.00 160.00 80.00
74
амоксициллин amoxicillin амоксапен 500 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 85.00 170.00 85.00
75
амоксициллин amoxicillin моксилен 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 85.00 170.00 85.00
76
амоксициллин amoxicillin амоксициллин 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 120.00 240.00 120.00
77
амоксициллин amoxicillin виамокс 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 140.00 280.00 140.00
78
амоксициллин amoxicillin хиконцил 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 275.00 550.00 275.00
79
амоксициллин amoxicillin оспамокс 500 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 300.00 1,000.00 700.00
80
амоксициллин amoxicillin флемоксин солутаб 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 330.00 1,100.00 770.00
81
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
клавомид 375 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 500.00 1,000.00 500.00
82
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
кмоксилин 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 500.00 1,000.00 500.00
83
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
теоклав-375 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 550.00 1,100.00 550.00
84
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
моксиклав 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 650.00 1,300.00 650.00
85
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
амоксиклав 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 750.00 1,500.00 750.00
86
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
клавомид 625 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 550.00 1,100.00 550.00
87
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
кмоксилин 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 550.00 1,100.00 550.00
88
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
теоклав-625 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 600.00 1,200.00 600.00
89
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
вигентин 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 600.00 1,200.00 600.00
90
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
бетаклав 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 650.00 1,300.00 650.00
91
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
флемоклав солутаб 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 800.00 1,600.00 800.00
92
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
коакт 625 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 950.00 1,900.00 950.00
93
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
амоксиклав 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,000.00 2,000.00 1,000.00
94
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
аугментин 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 660.00 2,200.00 1,540.00
95
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
амоксиклав 2х 875мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,050.00 3,500.00 2,450.00
96
атенолол atenolol атенолол-денк 50мг шахмал зүрх судасны эм 193.00 275.00 82.00
97
аторвастатин atorvastatin аторис 10мг шахмал зүрх судасны эм 448.00 640.00 192.00
98
аторвастатин atorvastatin аторвастатин 10мг шахмал зүрх судасны эм 336.00 480.00 144.00
99
аторвастатин atorvastatin кадитор 10мг шахмал зүрх судасны эм 357.00 510.00 153.00
100
аторвастатин atorvastatin аторис 20мг шахмал зүрх судасны эм 630.00 900.00 270.00
101
аторвастатин atorvastatin лизидор 20 20мг шахмал зүрх судасны эм 455.00 650.00 195.00
102
аторвастатин atorvastatin кадитор 20мг шахмал зүрх судасны эм 525.00 750.00 225.00
103
аторвастатин atorvastatin аторис 40мг шахмал зүрх судасны эм 875.00 1,250.00 375.00
104
аторвастатин atorvastatin кадитор 40мг шахмал зүрх судасны эм 847.00 1,210.00 363.00
105
ацетазоламид acetazolamide диакарб 250мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 350.00 700.00 350.00
106
ацикловир acyclovir ацикловир 5% - 5г тосон түрхлэг халдварын эсрэг бэлдмэл 1,500.00 3,000.00 1,500.00
107
ацикловир acyclovir ацикловир 5% - 5г тосон түрхлэг халдварын эсрэг бэлдмэл 1,900.00 3,800.00 1,900.00
108
ацикловир acyclovir ацикловир-акри 5% - 5г тосон түрхлэг халдварын эсрэг бэлдмэл 2,000.00 4,000.00 2,000.00
109
ацикловир acyclovir ацикловир-денк 5% - 5г тосон түрхлэг халдварын эсрэг бэлдмэл 3,600.00 12,000.00 8,400.00
110
бетаметазон betamethasone акридерм 0.05% - 15г тосон түрхлэг арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл 4,550.00 6,500.00 1,950.00
111
бетаметазон betamethasone бетадерм 0.05% - 15г тосон түрхлэг арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл 3,750.00 7,500.00 3,750.00
112
бетаметазон betamethasone бетосалик тосон түрхлэг 0.05% - 15г тосон түрхлэг арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл 4,200.00 8,400.00 4,200.00
113
бетаметазон betamethasone акридерм ск 0.05% - 15г тосон түрхлэг арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл 3,000.00 10,000.00 7,000.00
114
бисопролол bisoprolol нипертен 10мг шахмал зүрх судасны эм 448.00 640.00 192.00
115
бисопролол bisoprolol конкор 10мг шахмал зүрх судасны эм 518.00 740.00 222.00
116
бисопролол bisoprolol конкор 10мг шахмал зүрх судасны эм 588.00 840.00 252.00
117
бисопролол bisoprolol бидоп 10мг шахмал зүрх судасны эм 672.00 960.00 288.00
118
бисопролол bisoprolol опипрол 5 5мг шахмал зүрх судасны эм 280.00 400.00 120.00
119
бисопролол bisoprolol конкор 5мг шахмал зүрх судасны эм 350.00 500.00 150.00
120
бисопролол bisoprolol бидоп 5мг шахмал зүрх судасны эм 434.00 620.00 186.00
121
бисопролол bisoprolol конкор 5мг шахмал зүрх судасны эм 420.00 600.00 180.00
122
будесонид budesonide френолин 200 200мкг аэрозол, нунтаг
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
25,650.00 51,300.00 25,650.00
123
будесонид budesonide френолин 400 400мкг аэрозол, нунтаг
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
33,750.00 67,500.00 33,750.00
124
будесонид budesonide бесонин
64мкг/доз - 120доз 7мл
хамрын цацлага
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
14,000.00 20,000.00 6,000.00
125
валсартан valsartan вальсакор 160мг шахмал зүрх судасны эм 560.00 800.00 240.00
126
валсартан valsartan валсар денк 160 160мг шахмал зүрх судасны эм 588.00 840.00 252.00
127
валсартан valsartan диован 160мг шахмал зүрх судасны эм 980.00 1,400.00 420.00
128
валсартан valsartan диован 160мг шахмал зүрх судасны эм 1,050.00 1,500.00 450.00
129
валсартан valsartan валсар денк 40 40мг шахмал зүрх судасны эм 448.00 640.00 192.00
130
валсартан valsartan вальсакор 80мг шахмал зүрх судасны эм 420.00 600.00 180.00
131
валсартан valsartan валсар денк 80 80мг шахмал зүрх судасны эм 427.00 610.00 183.00
132
валсартан valsartan диован 80мг шахмал зүрх судасны эм 896.00 1,280.00 384.00
133
валсартан + гидрохлортиазид
valsartan + hydrochlorothiazide
ковалсар-денк 160/12.5 160мг + 12.5мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
265.00 530.00 265.00
134
валсартан + гидрохлортиазид
valsartan + hydrochlorothiazide
ковальсар-денк 80/12.5 80мг + 12.5мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
250.00 500.00 250.00
135
вальпроны хүчил acidum valpronicum депакин хроносфер
100мг (натрийн вальпроат)
мөхлөг уналт, таталтын эсрэг эм 1,120.00 1,600.00 480.00
136
варфарин warfarin варфарин никомед
2.5мг (натрийн давс)
шахмал цусанд нөлөөлөх эм 105.00 150.00 45.00
137
варфарин warfarin варфарин никомед
2.5мг (натрийн давс)
шахмал цусанд нөлөөлөх эм 126.00 180.00 54.00
138
вилдаглиптин vildagliptin гальвус 50мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
945.00 1,350.00 405.00
139
вилдаглиптин + метформин
vildagliptin + metformin hydrochloride
гальвус мет 50мг + 1000мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
975.00 1,950.00 975.00
140
вилдаглиптин + метформин
vildagliptin + metformin hydrochloride
гальвус мет 50мг + 1000мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
975.00 1,950.00 975.00
141
вилдаглиптин + метформин
vildagliptin + metformin hydrochloride
гальвус мет 50мг + 850мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
550.00 1,100.00 550.00
142
вилдаглиптин + метформин
vildagliptin + metformin hydrochloride
гальвус мет 50мг + 850мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
550.00 1,100.00 550.00
143
вилдаглиптин + метформин
vildagliptin + metformin hydrochloride
гальвус мет 50мг + 850мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
850.00 1,700.00 850.00
144
вилдаглиптин + метформин
vildagliptin + metformin hydrochloride
гальвус мет 50мг + 850мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
850.00 1,700.00 850.00
145
габапентин gabapentin габенил 300 300мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 280.00 400.00 120.00
146
габапентин gabapentin неулептол 300мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 364.00 520.00 156.00
147
габапентин gabapentin тебантин 300мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 525.00 750.00 225.00
148
габапентин gabapentin тебантин 300мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 525.00 750.00 225.00
149
габапентин gabapentin опипентин 300 300мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 490.00 700.00 210.00
150
галоперидол haloperidol галоперидол-рихтер 1.5мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /солиорлын эсрэг бэлдмэл
224.00 320.00 96.00
151
галоперидол haloperidol перидол 5мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /солиорлын эсрэг бэлдмэл
84.00 120.00 36.00
152
гидрокортизон hydrocortisone локойд 1% - 30г cream арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл 11,000.00 22,000.00 11,000.00
153
гидрохлоротиазид hydrochlorothiazide гипотиазид 25мг шахмал зүрх судасны эм 273.00 390.00 117.00
154
гимекромон hymecromone одестон 200мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
435.00 870.00 435.00
155
гликлазид gliclazide глизид мр30 30мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
210.00 300.00 90.00
156
гликлазид gliclazide глидабет 80мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
175.00 250.00 75.00
157
глимепирид glimepiride глимепирид денк 2 2мг шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
308.00 440.00 132.00
158
дапаглифлозин dapagliflozin форсига 10мг шахмал чихрийн шижин эмчлэх 3,367.00 4,810.00 1,443.00
159
диазепам diazepam апаурин 2мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 63.00 90.00 27.00
160
диазепам diazepam апаурин 5мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 84.00 120.00 36.00
161
диклофенак diclofenac дикломон 100мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
110.00 220.00 110.00
162
диклофенак diclofenac дикломол ср 100мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
120.00 240.00 120.00
163
диклофенак diclofenac дикломон 100мг 100мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
120.00 240.00 120.00
164
диклофенак diclofenac дикло-денк 100 ретард 100мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
215.00 430.00 215.00
165
диклофенак diclofenac алмирал 25мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
30.00 60.00 30.00
166
диклофенак diclofenac вольтарен 25мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
185.00 370.00 185.00
167
диклофенак diclofenac диклофенак 50мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
42.00 60.00 18.00
168
диклофенак diclofenac алмирал 50мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
60.00 120.00 60.00
169
диклофенак diclofenac дикломол эц 50 50мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
110.00 220.00 110.00
170
диклофенак diclofenac олфен-50 лактаб 50мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
180.00 600.00 420.00
171
диклофенак diclofenac волтарен 50мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
228.00 760.00 532.00
172
диклофенак diclofenac дикломон 75мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
75.00 150.00 75.00
173
доксициклин doxycycline ремицин 100
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 75.00 150.00 75.00
174
доксициклин doxycycline доксициклин
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 140.00 200.00 60.00
175
доксициклин doxycycline доксон
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 215.00 430.00 215.00
176
доксициклин doxycycline доксициклин штада
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 275.00 550.00 275.00
177
доксициклин doxycycline доксициклин
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 355.00 710.00 355.00
178
доксициклин doxycycline докси-денк 100
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 360.00 720.00 360.00
179
доксициклин doxycycline юнидокс солютаб
100мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 480.00 1,600.00 1,120.00
180
доксициклин doxycycline докси-денк 200
200мг (гидрохлорид, хиклат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 486.00 1,620.00 1,134.00
181
домперидон domperidone кости 10мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
110.00 220.00 110.00
182
домперидон domperidone гердилиум 10мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
150.00 300.00 150.00
183
домперидон domperidone мотилиум 10мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
470.00 940.00 470.00
184
домперидон domperidone мотилиум 10мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
470.00 940.00 470.00
185
дорзоламид dorzolamide дорсун
2% - 5мл (гидрохлорид)
нүдний дусаалга
нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 9,985.00 19,970.00 9,985.00
186
дутастерид dutasteride дустар 0.5мг капсул түрүү булчирхайн эмгэгт хэрэглэх эм 770.00 1,100.00 330.00
187
ивабрадин ivabradine раеном 5мг шахмал
зүрх судасны эм /зүрхний бах эмчлэх бэлдмэл/
770.00 1,100.00 330.00
188
ивабрадин ivabradine раеном 7.5мг шахмал
зүрх судасны эм /зүрхний бах эмчлэх бэлдмэл/
1,015.00 1,450.00 435.00
189
изосорбид динитрат isosorbide dinitrate лансорбид 5мг шахмал зүрх судасны эм 70.00 100.00 30.00
190
индапамид indapamide индапамид 2.5мг шахмал зүрх судасны эм 189.00 270.00 81.00
191
индометацин indomethacin индилон 25мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
50.00 100.00 50.00
192
ипратропийн бромид ipratropium bromide авентро 0.5мг - 2мл
ингаляцийн цацлага
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
1,900.00 3,800.00 1,900.00
193
ирбесартан irbesartan тенсира 150мг шахмал зүрх судасны эм 469.00 670.00 201.00
194
итраконазол itraconazole текназол 100мг капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /мөөгөнцрийн эсрэг эм/
1,750.00 3,500.00 1,750.00
195
капецитабин capecitabine цитабин 500мг шахмал
хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм
1,820.00 2,600.00 780.00
196
карбамазепин carbamazepine карбамазепин 200мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 126.00 180.00 54.00
197
карбамазепин carbamazepine карбамазепин-акри 200мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 140.00 200.00 60.00
198
карбамазепин carbamazepine тавер 200мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 140.00 200.00 60.00
199
карбамазепин carbamazepine эпилиптор ср 200мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 343.00 490.00 147.00
200
карбидопа + леводопа carbidopa + levodopa креданил 25/250 25мг + 250мг шахмал
салга өвчнийг эмчлэх эм /паркинсоны өвчин/
420.00 600.00 180.00
201
карбидопа + леводопа carbidopa + levodopa наком 25мг + 250мг шахмал
салга өвчнийг эмчлэх эм /паркинсоны өвчин/
910.00 1,300.00 390.00
202
карведилол carvedilol в-блок 25мг шахмал зүрх судасны эм 350.00 500.00 150.00
203
карведилол carvedilol карведи - денк 25мг шахмал зүрх судасны эм 630.00 900.00 270.00
204
карведилол carvedilol карведа 6.25мг шахмал зүрх судасны эм 273.00 390.00 117.00
205
карведилол carvedilol карведи - денк 6.25мг шахмал зүрх судасны эм 420.00 600.00 180.00
206
кето амин хүчил keto amino acids ноцид 630мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
650.00 1,300.00 650.00
207
кларитромицин clarithromycin клартикор 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 518.00 740.00 222.00
208
кларитромицин clarithromycin фаскар 250 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 574.00 820.00 246.00
209
кларитромицин clarithromycin кларем 250 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 475.00 950.00 475.00
210
кларитромицин clarithromycin клеримед 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 640.00 1,280.00 640.00
211
кларитромицин clarithromycin фромилид 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 960.00 1,920.00 960.00
212
кларитромицин clarithromycin кларитромицин протекх 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 500.00 1,000.00 500.00
213
кларитромицин clarithromycin клатрон 250мг 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 515.00 1,030.00 515.00
214
кларитромицин clarithromycin кларитромицин 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 725.00 1,450.00 725.00
215
кларитромицин clarithromycin клартикор 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 725.00 1,450.00 725.00
216
кларитромицин clarithromycin кларем 500 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 750.00 1,500.00 750.00
217
кларитромицин clarithromycin клари-бкрс 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 850.00 1,700.00 850.00
218
кларитромицин clarithromycin клеримед 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 870.00 1,740.00 870.00
219
кларитромицин clarithromycin кларитромицин протех-500 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 900.00 1,800.00 900.00
220
кларитромицин clarithromycin кларитрон 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 1,000.00 2,000.00 1,000.00
221
кларитромицин clarithromycin фаскар 500 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 1,250.00 2,500.00 1,250.00
222
ирбесартан irbesartan тенсира 300мг шахмал зүрх судасны эм 805.00 1,150.00 345.00
223
кларитромицин clarithromycin фромилид 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 1,500.00 3,000.00 1,500.00
224
кларитромицин clarithromycin фромилид уно 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 1,284.00 4,280.00 2,996.00
225
кларитромицин clarithromycin фромилид уно 500мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 1,290.00 4,300.00 3,010.00
226
клиндамицин clindamycin опиклам
150мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 455.00 650.00 195.00
227
клиндамицин clindamycin далацин ц
150мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 750.00 1,500.00 750.00
228
клиндамицин clindamycin далацин ц
300мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 925.00 1,850.00 925.00
229
клопидогрел clopidogrel плогрель 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 420.00 600.00 180.00
230
клопидогрел clopidogrel клопида 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 455.00 650.00 195.00
231
клопидогрел clopidogrel зиллт 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 788.00 1,125.00 337.00
232
клопидогрел clopidogrel тессирон 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 1,050.00 1,500.00 450.00
233
клопидогрел clopidogrel зиллт 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 875.00 1,250.00 375.00
234
клопидогрел clopidogrel клопи-денк 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 980.00 1,400.00 420.00
235
клопидогрел clopidogrel копидрел 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 1,001.00 1,430.00 429.00
236
клопидогрел clopidogrel тессирон 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 1,015.00 1,450.00 435.00
237
клопидогрел clopidogrel плавикс 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 5,250.00 7,500.00 2,250.00
238
клопидогрел clopidogrel плавикс 75мг шахмал цусанд нөлөөлөх эм 5,600.00 8,000.00 2,400.00
239
кодейн codeine веркод-30 30мг шахмал
опиодын буюу наркотик өвдөлт намдаах эм
325.00 650.00 325.00
240
лансопразол lansoprazole лапраз 30мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм/ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх
200.00 400.00 200.00
241
лансопразол lansoprazole запазид 30 30мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм/ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх
315.00 630.00 315.00
242
леветирацетам levetiracetam матевер 250мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 840.00 1,200.00 360.00
243
леветирацетам levetiracetam матевер 500мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 1,260.00 1,800.00 540.00
244
леветирацетам levetiracetam матевер 750мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 2,436.00 3,480.00 1,044.00
245
левотироксин levothyroxine sodium эутирокс
100мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
91.00 130.00 39.00
246
левотироксин levothyroxine sodium синтироксин
100мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
112.00 160.00 48.00
247
левотироксин levothyroxine sodium л-тироксин 100 берлин-хеми
100мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
133.00 190.00 57.00
248
левотироксин levothyroxine sodium эутирокс
25мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
56.00 80.00 24.00
249
левотироксин levothyroxine sodium эутирокс
50мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
84.00 120.00 36.00
250
левотироксин levothyroxine sodium л-тироксин 50 берлин-хеми
50мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
105.00 150.00 45.00
251
левотироксин levothyroxine sodium л-тироксин 50 берлин-хеми
50мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
105.00 150.00 45.00
252
левотироксин levothyroxine sodium синтироксин
50мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
105.00 150.00 45.00
253
левотироксин levothyroxine sodium эутирокс
75мкг (натрийн давс)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
84.00 120.00 36.00
254
левофлоксацин levofloxacin леваксела 250мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
600.00 1,200.00 600.00
255
левофлоксацин levofloxacin лево-денк 250 250мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
820.00 1,640.00 820.00
256
левофлоксацин levofloxacin левоцин 500мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
546.00 780.00 234.00
257
левофлоксацин levofloxacin лекса 500мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
495.00 990.00 495.00
258
левофлоксацин levofloxacin леваксела 500мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
900.00 1,800.00 900.00
259
левофлоксацин levofloxacin флексид 500 500мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
970.00 1,940.00 970.00
260
левофлоксацин levofloxacin лево-денк 500 500мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /хинолины бүлгийн антибиотик/
660.00 2,200.00 1,540.00
261
левоцетиризин levocetirizine алерин 5мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 125.00 250.00 125.00
262
левоцетиризин levocetirizine хатрик 5мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 145.00 290.00 145.00
263
летрозол letrozole летрозол-денк 2.5 2.5мг шахмал
хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм
1,890.00 2,700.00 810.00
264
летрозол letrozole фемара 2.5мг шахмал
хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм
3,640.00 5,200.00 1,560.00
265
лизиноприл lisinopril даприл 10мг шахмал зүрх судасны эм 315.00 450.00 135.00
266
лизиноприл lisinopril тенсиноп 10мг шахмал зүрх судасны эм 357.00 510.00 153.00
267
лизиноприл lisinopril диротон 10мг шахмал зүрх судасны эм 581.00 830.00 249.00
268
лизиноприл lisinopril диротон 10мг шахмал зүрх судасны эм 588.00 840.00 252.00
269
лизиноприл lisinopril лизиноприл 10 10мг шахмал зүрх судасны эм 588.00 840.00 252.00
270
лизиноприл lisinopril даприл 20мг шахмал зүрх судасны эм 364.00 520.00 156.00
271
лизиноприл lisinopril диротон 20мг шахмал зүрх судасны эм 945.00 1,350.00 405.00
272
лизиноприл lisinopril диротон 20мг шахмал зүрх судасны эм 980.00 1,400.00 420.00
273
лизиноприл lisinopril даприл 5мг шахмал зүрх судасны эм 245.00 350.00 105.00
274
лизиноприл lisinopril тенсиноп 5мг шахмал зүрх судасны эм 266.00 380.00 114.00
275
лизиноприл lisinopril диротон 5мг шахмал зүрх судасны эм 413.00 590.00 177.00
276
лизиноприл lisinopril диротон 5мг шахмал зүрх судасны эм 413.00 590.00 177.00
277
лизиноприл lisinopril диротон 5мг шахмал зүрх судасны эм 413.00 590.00 177.00
278
лизиноприл lisinopril лизиноприл 5 5мг шахмал зүрх судасны эм 434.00 620.00 186.00
279
лизиноприл + гидрохлортиазид
hydrochlorothiazide + lisinopril
ко-диротон 10мг + 12.5мг шахмал зүрх судасны эм 450.00 900.00 450.00
280
лизиноприл + гидрохлортиазид
hydrochlorothiazide + lisinopril
ко-диротон 10мг + 12.5мг шахмал зүрх судасны эм 450.00 900.00 450.00
281
лизиноприл + гидрохлортиазид
hydrochlorothiazide + lisinopril
ко-диротон 20мг + 12.5мг шахмал зүрх судасны эм 725.00 1,450.00 725.00
282
линезолид linezolid хумлозид 600мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /бактерийн эсрэг бэлдмэл/
750.00 1,500.00 750.00
283
литийн карбонат lithium ван ин литийн карбонат 300мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм/сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
80.00 160.00 80.00
284
лозартан losartan лозар-денк 100 100мг шахмал зүрх судасны эм 616.00 880.00 264.00
285
лозартан losartan лориста 100мг шахмал зүрх судасны эм 630.00 900.00 270.00
286
лозартан losartan лориста 25мг шахмал зүрх судасны эм 273.00 390.00 117.00
287
лозартан losartan лозар-денк 25 25мг шахмал зүрх судасны эм 371.00 530.00 159.00
288
лозартан losartan ангиотен 50мг шахмал зүрх судасны эм 266.00 380.00 114.00
289
лозартан losartan лориста 50мг шахмал зүрх судасны эм 322.00 460.00 138.00
290
лозартан losartan лозар-денк 50 50мг шахмал зүрх судасны эм 406.00 580.00 174.00
291
лоратадин loratadine ремидин 10 10мг шахмал, капсул харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 105.00 210.00 105.00
292
лоратадин loratadine лоратин 10 мг 10мг шахмал, капсул харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 125.00 250.00 125.00
293
лоратадин loratadine кларотадин 10мг шахмал, капсул харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 300.00 1,000.00 700.00
294
мелоксикам meloxicam моксик форте 15мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
290.00 580.00 290.00
295
мелоксикам meloxicam моксик 7,5 7.5мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
70.00 140.00 70.00
296
мелоксикам meloxicam мелбек 7.5мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
255.00 850.00 595.00
297
метилдопа methyldopa метилдопа 250 250мг шахмал зүрх судасны эм 210.00 300.00 90.00
298
метилдопа methyldopa метилдопа 250мг шахмал зүрх судасны эм 210.00 300.00 90.00
299
метилпреднизолон methylprednisolone медрол 16мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 540.00 1,800.00 1,260.00
300
метилпреднизолон methylprednisolone предникорт 4 4мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 175.00 350.00 175.00
301
метилпреднизолон methylprednisolone тометрол 4мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 300.00 600.00 300.00
302
метилпреднизолон methylprednisolone соли-медон 4мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 300.00 600.00 300.00
303
метилпреднизолон methylprednisolone медрол 4мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 325.00 650.00 325.00
304
метилпреднизолон methylprednisolone предникорт 8 8мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 245.00 490.00 245.00
305
метоклопрамид metoclopramide метолон
10мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
40.00 80.00 40.00
306
метоклопрамид metoclopramide пирален
10мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
40.00 80.00 40.00
307
метоклопрамид metoclopramide метоклопрамид
10мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
42.00 140.00 98.00
308
метопролол metoprolol корвитол 100 100мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
161.00 230.00 69.00
309
метопролол metoprolol корвитол 50 50мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
189.00 270.00 81.00
310
метотрексат methotrexate меторекс
2.5мг (натрийн давс)
шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
378.00 540.00 162.00
311
метотрексат methotrexate метотрексат 2,5
2.5мг (натрийн давс)
шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
420.00 600.00 180.00
312
метронидазол metronidazole метронидазол 500 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 90.00 180.00 90.00
313
метронидазол metronidazole метронидазол 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 90.00 180.00 90.00
314
метронидазол metronidazole метронидазол 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 105.00 210.00 105.00
315
метронидазол metronidazole трогил 500 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 130.00 260.00 130.00
316
метронидазол metronidazole корус метронидазол 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 117.00 390.00 273.00
317
метронидазол metronidazole метронидазол 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 28.00 40.00 12.00
318
метронидазол metronidazole метронидазол 250 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 28.00 40.00 12.00
319
метформин metformin метформин денк 1000
1000мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
301.00 430.00 129.00
320
метформин metformin метлонг дс
1000мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
301.00 430.00 129.00
321
метформин metformin метлонг 500
500мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
77.00 110.00 33.00
322
метформин metformin мф 500
500мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
84.00 120.00 36.00
323
метформин metformin метформин денк 500
500мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
154.00 220.00 66.00
324
метформин metformin реглус-500
500мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
161.00 230.00 69.00
325
метформин metformin глюкофаж хр
500мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
245.00 350.00 105.00
326
метформин metformin невокс икср
500мг (гидрохлорид)
шахмал
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
259.00 370.00 111.00
327
микофенолат мофетил mycophenolate sodium мифортик 180мг шахмал дархлаа дарангуйлах эм 935.00 1,870.00 935.00
328
микофенолат мофетил mycophenolate mofetil майрепт 500мг шахмал дархлаа дарангуйлах эм 1,300.00 2,600.00 1,300.00
329
миртазапин mirtazapine мирзентак 15мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл гутралыг эмчлэх эм/
415.00 830.00 415.00
330
монтелукаст montelukast синглон 10мг шахмал
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
640.00 1,280.00 640.00
331
монтелукаст montelukast денк-эйр 10мг 10мг шахмал
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
700.00 1,400.00 700.00
332
нитрофурантоин nitrofurantoin фурадонин ср 100 100мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 125.00 250.00 125.00
333
нитрофурантоин nitrofurantoin фурадонин 50мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 65.00 130.00 65.00
334
оланзапин olanzapine озапекс 10мг уусдаг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
1,197.00 1,710.00 513.00
335
оланзапин olanzapine зирепин 10мг уусдаг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
1,351.00 1,930.00 579.00
336
оланзапин olanzapine озапекс 15мг уусдаг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
2,051.00 2,930.00 879.00
337
оланзапин olanzapine озапекс 20мг уусдаг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
2,450.00 3,500.00 1,050.00
338
оланзапин olanzapine озапекс 5мг уусдаг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
1,085.00 1,550.00 465.00
339
омепразол omeprazole гасек 20 гастрокапс 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
378.00 1,260.00 882.00
340
омепразол omeprazole омепразол 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
75.00 150.00 75.00
341
омепразол omeprazole промез 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
75.00 150.00 75.00
342
омепразол omeprazole озид 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
90.00 180.00 90.00
343
омепразол omeprazole оларокс 20 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
95.00 190.00 95.00
344
омепразол omeprazole ультоп 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
280.00 560.00 280.00
345
ондансетрон ondansetron онсетрон-денк 4мг одт
4мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
715.00 1,430.00 715.00
346
ондансетрон ondansetron онасерон
8мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
265.00 530.00 265.00
347
ондансетрон ondansetron клиран
8мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
375.00 750.00 375.00
348
ондансетрон ondansetron ондем
8мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
400.00 800.00 400.00
349
ондансетрон ondansetron ондансетрон
8мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
1,025.00 2,050.00 1,025.00
350
ондансетрон ondansetron онсетрон-денк 8мг одт
8мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
1,140.00 3,800.00 2,660.00
351
осельтамивир oseltamivir юухан н флу 75мг капсул вирусийн эсрэг бэлдмэл 1,875.00 3,750.00 1,875.00
352
пантопразол pantoprazole нольпаза 40мг
бүрхүүлтэй шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
370.00 740.00 370.00
353
пантопразол pantoprazole панто-денк 40 40мг
бүрхүүлтэй шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
375.00 750.00 375.00
354
пантопразол pantoprazole нольпаза 40мг
бүрхүүлтэй шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
525.00 1,050.00 525.00
355
пантопразол pantoprazole пантоком 20 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
105.00 150.00 45.00
356
пантопразол pantoprazole пантоком 40 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
175.00 250.00 75.00
357
пантопразол pantoprazole нольпаза 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
300.00 600.00 300.00
358
пантопразол pantoprazole панто-денк 20 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
325.00 650.00 325.00
359
пантопразол pantoprazole нольпаза 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
340.00 680.00 340.00
360
пантопразол pantoprazole контролок - контрол 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
525.00 1,750.00 1,225.00
361
периндоприл perindopril пренесса 4мг шахмал зүрх судасны эм 350.00 500.00 150.00
362
периндоприл perindopril пренесса 8мг шахмал зүрх судасны эм 448.00 640.00 192.00
363
пилокарпин pilocarpine пило
10мг/мл, (гидрохлорид, нитрат)
нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 1,500.00 3,000.00 1,500.00
364
прегабалин pregabalin прирептол 150мг капсул уналт, таталтын эсрэг эм 675.00 1,350.00 675.00
365
прегабалин pregabalin прирептол 75мг капсул уналт, таталтын эсрэг эм 600.00 1,200.00 600.00
366
прегабалин pregabalin лирика 75мг капсул уналт, таталтын эсрэг эм 1,350.00 4,500.00 3,150.00
367
преднизолон prednisolone преднизолон 5 5мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 35.00 50.00 15.00
368
преднизолон prednisolone преднизолон никомед 5мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 56.00 80.00 24.00
369
пропранолол propranolol анаприлин 40мг шахмал
хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм
88.00 125.00 37.00
370
пропранолол propranolol пропранолол 40мг шахмал
хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм
959.00 1,370.00 411.00
371
рамиприл ramipril амприлан 1.25мг шахмал зүрх судасны эм 119.00 170.00 51.00
372
рамиприл ramipril амприлан 10мг шахмал зүрх судасны эм 511.00 730.00 219.00
373
рамиприл ramipril амприлан 2.5мг шахмал зүрх судасны эм 252.00 360.00 108.00
374
рамиприл ramipril амприлан 5мг шахмал зүрх судасны эм 329.00 470.00 141.00
375
ранитидин ranitidine ранитидин 150
150мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
105.00 150.00 45.00
376
ранитидин ranitidine ранитидин
150мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
100.00 200.00 100.00
377
ранитидин ranitidine ранитидин-акри
150мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
140.00 280.00 140.00
378
ранитидин ranitidine ранитидин
150мг (гидрохлорид)
шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
150.00 300.00 150.00
379
ривароксабан rivaroxaban ксарелто 15мг шахмал
зүрх судасны эм /цус бүлэгнэлтийн эсрэг/
5,250.00 7,500.00 2,250.00
380
ривароксабан rivaroxaban ксарелто 20мг шахмал
зүрх судасны эм /цус бүлэгнэлтийн эсрэг/
5,474.00 7,820.00 2,346.00
381
рисперидон risperidone торендо ку-таб 0.5мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
406.00 580.00 174.00
382
рисперидон risperidone торендо ку-таб 1мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх эм/
364.00 520.00 156.00
383
рифаксимин rifaximin рифакса 550мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,750.00 3,500.00 1,750.00
384
розувастатин rosuvastatin мертенил 10мг
бүрхүүлтэй шахмал
зүрх судасны эм 840.00 1,200.00 360.00
385
розувастатин rosuvastatin мертенил 20мг
бүрхүүлтэй шахмал
зүрх судасны эм 1,190.00 1,700.00 510.00
386
розувастатин rosuvastatin мертенил 5мг
бүрхүүлтэй шахмал
зүрх судасны эм 560.00 800.00 240.00
387
розувастатин rosuvastatin клов шахмал 10мг шахмал зүрх судасны эм 525.00 750.00 225.00
388
пантопразол pantoprazole контролок 40мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
450.00 900.00 450.00
389
пантопразол pantoprazole контролок 40мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
537.00 1,790.00 1,253.00
390
розувастатин rosuvastatin розувастатин 10мг шахмал зүрх судасны эм 770.00 1,100.00 330.00
391
розувастатин rosuvastatin розувастатин 20мг шахмал зүрх судасны эм 1,141.00 1,630.00 489.00
392
рокситромицин roxithromycin рокситромицин 150 150мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 375.00 750.00 375.00
393
рокситромицин roxithromycin рокситромицин сандоз 150мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 400.00 800.00 400.00
394
рокситромицин roxithromycin роксинмицин 150мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 360.00 1,200.00 840.00
395
рокситромицин roxithromycin рокситромицин 300 300мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 420.00 600.00 180.00
396
сакубитрил + валсартан sacubitril + valsartan юперио 24мг + 26мг шахмал зүрх судасны эм 3,150.00 4,500.00 1,350.00
397
сакубитрил + валсартан sacubitril + valsartan юперио 49мг + 51мг шахмал зүрх судасны эм 3,150.00 4,500.00 1,350.00
398
сакубитрил + валсартан sacubitril + valsartan юперио 97мг + 103мг шахмал зүрх судасны эм 3,150.00 4,500.00 1,350.00
399
салметерол + флутиказон
salmeterol + fluticasone эйрфлюсал форспиро 50мкг + 250мкг
тунлагдсан нунтаг
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм /гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм/
40,000.00 80,000.00 40,000.00
400
салметерол + флутиказон
salmeterol + fluticasone эйрфлюсал форспиро 50мкг + 500мкг
тунлагдсан нунтаг
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм /гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм/
40,000.00 80,000.00 40,000.00
401
сальбутамол salbutamol салбутино
100мкг/доз - 200доз
ингляцийн цацлага
окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд 5,600.00 8,000.00 2,400.00
402
сальбутамол salbutamol сальбутамол ав
100мкг/доз - 200доз
аэрозол окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд 7,210.00 10,300.00 3,090.00
403
сальбутамол salbutamol нобивент 2.5мг / 2.5мл утлагын уусмал окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд 1,260.00 1,800.00 540.00
404
сальбутамол salbutamol окскорил 100мл сироп окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд 4,900.00 7,000.00 2,100.00
405
сальбутамол salbutamol салброн 4мг шахмал окситоцин ба түүний эсрэг бэлдмэлүүд 105.00 150.00 45.00
406
сальбутамол + ипратропийн бромид
salbutamol + ipratropium bromide
нобивент плюс
2.5мг + 500мкг - 2.5мл
утлагын уусмал
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм /гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм/
1,700.00 3,400.00 1,700.00
407
сертралин sertraline асентра 50мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм
455.00 910.00 455.00
408
спиринолактон spironolactone урактон 25мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 140.00 200.00 60.00
409
спиринолактон spironolactone спиронолактон 25мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 238.00 340.00 102.00
410
спиринолактон spironolactone верошпирон 25мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 350.00 500.00 150.00
411
сукралфат sucralfate вентер шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
150.00 300.00 150.00
412
сульфасалазин sulfasalazine сульфасалазин 500мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
300.00 600.00 300.00
413
сульфацетамид sulfacetamide сульфацил натри 30% - 5мл нүдний дусал
нүдний өвчний эмчилгээнд хэрэглэх сульфаниламидын бүлгийн нянгийн эсрэг бэлдмэл.
1,115.00 2,230.00 1,115.00
414
тамоксифен tamoxifen тамофен 10мг (цитрат) шахмал
хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм
525.00 750.00 225.00
415
тамсулозин tamsulosin флошёр
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
630.00 900.00 270.00
416
тамсулозин tamsulosin тамсол
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
868.00 1,240.00 372.00
417
тамсулозин tamsulosin тамсол
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
980.00 1,400.00 420.00
418
тамсулозин tamsulosin омник
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
1,288.00 1,840.00 552.00
419
тамсулозин tamsulosin таниз
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
1,288.00 1,840.00 552.00
420
тамсулозин tamsulosin омник окас
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
2,450.00 3,500.00 1,050.00
421
тамсулозин tamsulosin омник окас
0.4мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл
2,520.00 3,600.00 1,080.00
422
телмисартан telmisartan телвас 40 40мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
378.00 540.00 162.00
423
телмисартан telmisartan телвас 80 80мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
392.00 560.00 168.00
424
тенофовир алафенамид tenofovir alafenamide хэпбест 25мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
1,050.00 1,500.00 450.00
425
тенофовир алафенамид tenofovir alafenamide вемлид 25мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
2,030.00 2,900.00 870.00
426
тенофовир дизопроксил фумарат
tenofovir disoproxil fumarate
тенофовир дизопроксил фумарат
300мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
770.00 1,100.00 330.00
427
тенофовир дизопроксил фумарат
tenofovir disoproxil fumarate
виркил 300мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
525.00 750.00 225.00
428
теофиллин эфедрин theophylline теотард 200мг шахмал
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм /гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм/
155.00 310.00 155.00
429
тимолол timolol тимолол-акос
0.25% - 5мл (гидрогений малеат)
нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 1,450.00 2,900.00 1,450.00
430
тимолол timolol тимолол-акос
0.5% - 5мл (гидрогений малеат)
нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 1,800.00 3,600.00 1,800.00
431
тимолол timolol тимолол малеат
0.5% - 5мл (гидрогений малеат)
нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 3,150.00 10,500.00 7,350.00
432
тобрамицин tobramycin тобрамицин 0.3% - 5мл нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 3,250.00 6,500.00 3,250.00
433
тобрамицин tobramycin тобравис 0.3% - 5мл нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 4,400.00 8,800.00 4,400.00
434
тобрамицин tobramycin тобрекс 0.3% - 5мл нүдний дусал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 3,600.00 12,000.00 8,400.00
435
топирамат topiramate торамат 25мг таблет, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 504.00 720.00 216.00
436
топирамат topiramate торамат 50мг таблет, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 658.00 940.00 282.00
437
торасемид torsemide торас-денк 10 10мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 630.00 900.00 270.00
438
торасемид torsemide торас-денк 5 5мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 350.00 500.00 150.00
439
триметазидин trimetazidine предизин 35мг шахмал зүрх судасны эм 308.00 440.00 132.00
440
триметоприм + сульфаметоксазол
trimethoprim + sulfamethoxazole
котримоксазол 80мг + 400мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 50.00 100.00 50.00
441
триметоприм + сульфаметоксазол
trimethoprim + sulfamethoxazole
ко-тримоксазол 80мг + 400мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 90.00 180.00 90.00
442
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсосан 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
700.00 1,000.00 300.00
443
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсокапс 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
700.00 1,000.00 300.00
444
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсомон 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
770.00 1,100.00 330.00
445
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсосан 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
840.00 1,200.00 360.00
446
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсобил 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
840.00 1,200.00 360.00
447
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урса 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
1,050.00 1,500.00 450.00
448
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсофальк 250мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
1,190.00 1,700.00 510.00
449
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid уколик 300мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
735.00 1,050.00 315.00
450
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсомон 300мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
770.00 1,100.00 330.00
451
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid юдихеп форте 300мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
945.00 1,350.00 405.00
452
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid холудексан 300мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
1,050.00 1,500.00 450.00
453
урсодеоксихолийн хүчил ursodeoxycholic acid урсобил 500мг шахмал, капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /элэг цөсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл/
1,960.00 2,800.00 840.00
454
фамотидин famotidine фамоцид 20 20мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм
75.00 150.00 75.00
455
фенобарбитал phenobarbital барбитал 100мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 336.00 480.00 144.00
456
фенобарбитал phenobarbital барбитал 5мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 224.00 320.00 96.00
457
флуоксетин fluoxetine фоксетин
20мг (гидрохлорид)
шахмал, капсул
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм /сэтгэл гутралыг эмчлэх эм/
240.00 480.00 240.00
458
флутиказон fluticasone
флуназ усан суурьтай хамрын цацлага
50мкг/доз - 120доз
ингаляцийн цацлага
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм
14,000.00 28,000.00 14,000.00
459
формотерол фумарат formoterol зафирон 12мкг/60капсул цацлага
амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм /гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм/
49,500.00 99,000.00 49,500.00
460
фуросемид furosemide фуросемид 40мг шахмал бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм 105.00 150.00 45.00
461
целекоксиб celecoxib дилакса 100мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм /стероид бус үрэвслийн эсрэг эм/
600.00 1,200.00 600.00
462
целекоксиб celecoxib целеби 200мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм /стероид бус үрэвслийн эсрэг эм/
305.00 610.00 305.00
463
целекоксиб celecoxib дилакса 200мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм /стероид бус үрэвслийн эсрэг эм/
564.00 1,880.00 1,316.00
464
цетиризин cetirizine цетиризин протех 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 50.00 100.00 50.00
465
цетиризин cetirizine цетриноб 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 50.00 100.00 50.00
466
цетиризин cetirizine цетиризин протех 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 50.00 100.00 50.00
467
цетиризин cetirizine зирекс 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 55.00 110.00 55.00
468
цетиризин cetirizine цетирицин 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 65.00 130.00 65.00
469
цетиризин cetirizine цетрифед 10 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 65.00 130.00 65.00
470
цетиризин cetirizine аллетек таб 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 75.00 150.00 75.00
471
цетиризин cetirizine ризин 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 80.00 160.00 80.00
472
цетиризин cetirizine аллед 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 100.00 200.00 100.00
473
цетиризин cetirizine темелин 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 130.00 260.00 130.00
474
цетиризин cetirizine новэкс цетиризин 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 215.00 430.00 215.00
475
цетиризин cetirizine зодак 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 300.00 1,000.00 700.00
476
цетиризин cetirizine зодак 10мг шахмал харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм 300.00 1,000.00 700.00
477
цефадроксил cefadroxil цефат 500 500мг капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 270.00 540.00 270.00
478
цефадроксил cefadroxil цедоксил 500мг капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 425.00 850.00 425.00
479
цефадроксил cefadroxil описеф 500мг капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 480.00 960.00 480.00
480
цефалексин cefalexin икодин 500мг капсул
500мг (моногидрат)
шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 300.00 600.00 300.00
481
цефуроксим cefuroxime фуроксетил 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 775.00 1,550.00 775.00
482
циклоспорин cyclosporine (ciclosporin) сандиммун неорал 25мг шахмал, капсул дархлал дарангуйлах эм!!! 1,500.00 3,000.00 1,500.00
483
циклоспорин cyclosporine (ciclosporin) сандиммун неорал 50мг шахмал, капсул дархлал дарангуйлах эм!!! 2,900.00 5,800.00 2,900.00
484
ламотриджин lamotrigine ламолеп 25мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 560.00 800.00 240.00
485
ламотриджин lamotrigine ламолеп 50мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 1,309.00 1,870.00 561.00
486
ламотриджин lamotrigine ламолеп 100мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 2,450.00 3,500.00 1,050.00
487
ципрофлоксацин ciprofloxacin беуфлокс 0.3% - 5мл
чихний дусаалга
нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 1,225.00 2,450.00 1,225.00
488
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципрофлоксацин 0.3% - 5мл
чихний дусаалга
нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 1,600.00 3,200.00 1,600.00
489
ципрофлоксацин ciprofloxacin цицин 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 63.00 90.00 27.00
490
ципрофлоксацин ciprofloxacin кубе 500 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 100.00 200.00 100.00
491
ципрофлоксацин ciprofloxacin проципро-500 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 100.00 200.00 100.00
492
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципрофлоксацин 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 100.00 200.00 100.00
493
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципро-бкрс 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 100.00 200.00 100.00
494
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципрофлоксацин 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 125.00 250.00 125.00
495
ципрофлоксацин ciprofloxacin зиндолин 500 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 125.00 250.00 125.00
496
ципрофлоксацин ciprofloxacin цираблок 500 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 150.00 300.00 150.00
497
ципрофлоксацин ciprofloxacin цираблок 500 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 150.00 300.00 150.00
498
ципрофлоксацин ciprofloxacin коципро 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 205.00 410.00 205.00
499
ципрофлоксацин ciprofloxacin медоциприн 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 225.00 450.00 225.00
500
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципроксин 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 80.00 160.00 80.00
501
ципрофлоксацин ciprofloxacin цирок 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 250.00 500.00 250.00
502
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципринол 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 400.00 800.00 400.00
503
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципро-денк 500 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 270.00 900.00 630.00
504
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципринол 750мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 345.00 1,150.00 805.00
505
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципро-денк 750 750мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 390.00 1,300.00 910.00
506
цитиколин citicoline брайнакт 500мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм
980.00 1,400.00 420.00
507
цитиколин citicoline цераксон 500мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм
4,725.00 6,750.00 2,025.00
508
эзомепразол esomeprazole эманера 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /ходоодны хүчлийг багасгах/
400.00 800.00 400.00
509
эзомепразол esomeprazole эманера 40мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /ходоодны хүчлийг багасгах/
490.00 980.00 490.00
510
эналаприл enalapril энап нахиа 10мг шахмал зүрх судасны эм 63.00 90.00 27.00
511
эналаприл enalapril энаф 10мг шахмал зүрх судасны эм 126.00 180.00 54.00
512
эналаприл enalapril берлиприл 10 10мг шахмал зүрх судасны эм 133.00 190.00 57.00
513
эналаприл enalapril энап 10мг шахмал зүрх судасны эм 245.00 350.00 105.00
514
эналаприл enalapril энап-нахиа 20мг шахмал зүрх судасны эм 70.00 100.00 30.00
515
эналаприл enalapril берлиприл 20 20мг шахмал зүрх судасны эм 154.00 220.00 66.00
516
эналаприл enalapril энап 20мг шахмал зүрх судасны эм 322.00 460.00 138.00
517
эналаприл enalapril энап-нахиа 5мг (малеат) шахмал зүрх судасны эм 53.00 75.00 22.00
518
эналаприл enalapril берлиприл 5 5мг (малеат) шахмал зүрх судасны эм 119.00 170.00 51.00
519
эналаприл enalapril энаф 5мг (малеат) шахмал зүрх судасны эм 119.00 170.00 51.00
520
эналаприл enalapril энап 5мг (малеат) шахмал зүрх судасны эм 175.00 250.00 75.00
521
эналаприл enalapril вазопрен 5мг (малеат) шахмал зүрх судасны эм 336.00 480.00 144.00
522
энтекавир entecavir центаурус 0.5мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
819.00 1,170.00 351.00
523
энтекавир entecavir викюр 0.5мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
1,295.00 1,850.00 555.00
524
энтекавир entecavir энкавир 0.5мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
1,428.00 2,040.00 612.00
525
энтекавир entecavir энкавир 1мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
5,110.00 7,300.00 2,190.00
526
эритромицин erythromycin эритромицин протех 250мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
210.00 300.00 90.00
527
эритромицин erythromycin эрмицин 250 250мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
210.00 300.00 90.00
528
эритромицин erythromycin порфироцин 250мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
210.00 300.00 90.00
529
эритромицин erythromycin эритромицин 250мг 250мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
175.00 350.00 175.00
530
эритромицин erythromycin эритромицин протех-500 500мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
300.00 600.00 300.00
531
эритромицин erythromycin эритромицин 500мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
325.00 650.00 325.00
532
эритромицин erythromycin эрмицин 500 500мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
325.00 650.00 325.00
533
эритромицин erythromycin эритро-бкрс 500мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
325.00 650.00 325.00
534
эритромицин erythromycin эрицин 500мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
325.00 650.00 325.00
535
вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)
acidum valpronicum валептик
250мг/5мл - 120 мл
сироп уналт, таталтын эсрэг эм 16,100.00 23,000.00 6,900.00
536
вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)
acidum valpronicum депакин хроно 300 300мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 707.00 1,010.00 303.00
537
вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)
acidum valpronicum депакин хроно 500 500мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 1,365.00 1,950.00 585.00
538
энтекавир entecavir гепвин 0.5 0.5мг шахмал
халдварын эсрэг бэлдмэл /ретро вирусийн эсрэг бэлдмэл/
1,596.00 2,280.00 684.00
539
лозартан losartan жублосар 50мг шахмал зүрх судасны эм 98.00 140.00 42.00
540
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
бетаклав 875мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 540.00 1,800.00 1,260.00
541
бисопролол bisoprolol нипертен 5мг шахмал зүрх судасны эм 315.00 450.00 135.00
542
валсартан + гидрохлортиазид
valsartan + hydrochlorothiazide
вальсакор н 160 160мг + 12.5мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
525.00 1,050.00 525.00
543
валсартан + гидрохлортиазид
valsartan + hydrochlorothiazide
вальсакор н 80 80мг + 12.5мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
380.00 950.00 570.00
544
диклофенак diclofenac наклофен дуо 75мг шахмал
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
275.00 550.00 275.00
545
розувастатин rosuvastatin роксера 10мг шахмал зүрх судасны эм 875.00 1,250.00 375.00
546
розувастатин rosuvastatin роксера 20мг шахмал зүрх судасны эм 1,330.00 1,900.00 570.00
547
телмисартан telmisartan телмиста 40мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
504.00 720.00 216.00
548
телмисартан telmisartan телмиста 80мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
686.00 980.00 294.00
549
телмисартан telmisartan претеншион 40 40мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
275.00 393.00 118.00
550
телмисартан telmisartan претеншион 80 80мг шахмал
зүрх судасны эм /цусны даралт бууруулах эм/
315.00 450.00 135.00
551
азитромицин azithromycin азибру- 500 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,250.00 2,500.00 1,250.00
552
эритромицин erythromycin эрибру- 500 500мг шахмал, капсул
халдварын эсрэг бэлдмэл /макролидын бүлгийн антибиотик/
260.00 520.00 260.00
553
лизиноприл lisinopril багровен 5мг шахмал зүрх судасны эм 469.00 670.00 201.00
554
лизиноприл lisinopril багровен 10мг шахмал зүрх судасны эм 375.00 750.00 375.00
555
прегабалин pregabalin лириби 75мг капсул уналт, таталтын эсрэг эм 543.00 1,086.00 543.00
556
эзомепразол esomeprazole эста-20 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /ходоодны хүчлийг багасгах/
57.00 114.00 57.00
557
эзомепразол esomeprazole эста-20 20мг капсул
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /ходоодны хүчлийг багасгах/
190.00 380.00 190.00
558
эзомепразол esomeprazole эста-40 40мг шахмал
ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм /ходоодны хүчлийг багасгах/
250.00 500.00 250.00
559
кларитромицин clarithromycin кларитрон 250мг шахмал, капсул халдварын эсрэг бэлдмэл 518.00 1,036.00 518.00
560
азитромицин azithromycin азитрон 250мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 630.00 900.00 270.00
561
ципрофлоксацин ciprofloxacin ципрон 500мг шахмал нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл 250.00 500.00 250.00
562
индометацин indomethacin  индомон 25мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм
14.00 28.00 14.00
563
метронидазол metronidazole метронидазол 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 135.00 270.00 135.00
564
амоксициллин + клавулоны хүчил
amoxicillin + clavulanic acid
моксиклав 500мг шахмал халдварын эсрэг бэлдмэл 1,000.00 2,000.00 1,000.00
565
розувастатин rosuvastatin аврора 10мг шахмал зүрх судасны эм 630.00 900.00 270.00
566
карбамазепин carbamazepine нейрокон 200мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 112.00 160.00 48.00
567
цитиколин citicoline этекс цитиколин 500мг шахмал
сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм
959.00 1,370.00 411.00
568
розувастатин rosuvastatin аврора 20мг шахмал зүрх судасны эм 910.00 1,300.00 390.00
569
леветирацетам levetiracetam кепрептол ср 500мг шахмал, капсул уналт, таталтын эсрэг эм 625.00 1,250.00 625.00
570
целекоксиб celecoxib целкок 200мг капсул
өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм /стероид бус үрэвслийн эсрэг эм/
520.00 1,040.00 520.00
571
циклоспорин cyclosporine (ciclosporin) ципол - н 25мг шахмал, капсул дархлал дарангуйлах эм!!! 810.00 1,620.00 810.00
572
периндоприл + индапамид
perindopril + indapamide ко-пренесса 2мг + 0.625мг шахмал зүрх судасны эм 250.00 500.00 250.00
573
периндоприл + индапамид
perindopril + indapamide приламид 2мг + 0.625мг шахмал зүрх судасны эм 275.00 550.00 275.00
574
периндоприл + индапамид
perindopril + indapamide ко-пренесса 4мг + 1.25мг шахмал зүрх судасны эм 350.00 700.00 350.00
575
периндоприл + индапамид
perindopril + indapamide ко-пренесса 8мг + 2.5мг шахмал зүрх судасны эм 475.00 950.00 475.00
576
периндоприл + амлодипин
perindopril + amlodipine амлесса 4мг + 5мг шахмал зүрх судасны эм 475.00 950.00 475.00
577
периндоприл + амлодипин
perindopril + amlodipine амлесса 4мг + 10мг шахмал зүрх судасны эм 500.00 1,000.00 500.00
578
периндоприл + амлодипин
perindopril + amlodipine амлесса 8мг + 5мг шахмал зүрх судасны эм 600.00 1,200.00 600.00
579
периндоприл + амлодипин
perindopril + amlodipine амлесса 8мг + 10мг шахмал зүрх судасны эм 675.00 1,350.00 675.00
580
периндоприл + амлодипин + индапамид
perindopril + amlodipine + indapamide
ко-амлесса
4мг + 10мг + 1.25мг
шахмал зүрх судасны эм 530.00 1,060.00 530.00
581
периндоприл + амлодипин + индапамид
perindopril + amlodipine + indapamide
ко-амлесса
8мг + 10мг + 2.5 мг
шахмал зүрх судасны эм 700.00 1,400.00 700.00
582
окскарбазепин oxcarbazepine трилептал 300мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 200.00 400.00 200.00
583
окскарбазепин oxcarbazepine трилептал 600мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 375.00 750.00 375.00
584
клоназепам clonazepam ван ин клоназепам 0.5мг шахмал уналт, таталтын эсрэг эм 95.00 190.00 95.00