Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Стратегийн зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Стратегийн зорилт

1.1.Тооцоолол, нотолгоот дүн шинжилгээ, судалгаанд тулгуурласан төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, даатгуулагчийн эрэлт хэрэгцээг хангана.
1.2.Цахим шилжилтэд бүрэн шилжинэ.
1.3.Салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно.
1.4.Хөндлөнгийн хяналтад тулгуурласан хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.
2.1.Эрүүл мэндийн даатгалын хамралт, орлого, тусламж, үйлчилгээний тоо хэмжээ нэмэгдүүлнэ.
2.2.Даатгалын сангийн тогтвортой байдлыг хангаж, эрсдэлээс хамгаална.
3.1.Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчийн чанарт үндэслэн сонгох, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авч, чанарын хяналтыг сайжруулна.
3.2.Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарт холбогдох стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, журмын дагуу хяналт тавьж, тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулна.
4.1.Хүний нөөцийн менежментийг байгууллагын онцлог, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлж, суралцагч байгууллага болон хөгжинө.
4.2.Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, чанар, үр дүнг сайжруулна.