Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Стратегийн зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Стратегийн зорилт
  1. Агентлагийн хүний нөөцийн бодлогын болон үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах
  2. Эрүүл мэндийн даатгалын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг хангах, зохицуулалт хийх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
  3. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчийг чанарт үндэслэн сонгох болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  4. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар болон төлбөрийн нэхэмжлэлд холбогдох стандарт, эмнэлзүйн зааврын дагуу хяналт тавих
  5. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, гүйцэтгэлийг тайлагнах
  6. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
  7. Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг мэдээлийн технологийн үйл ажиллагаагаар дэмжих, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх
  8. Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, тусламж үйлчилгээг чанар хүртээмжийн нэмэгдүүлэх талаар иргэд, даатгуулагчаас ирүүлсэн хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулах