Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Ажлын байрны сул орон тоо