Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Яаралтай тусламж

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Яаралтай тусламж - Улаан Яаралтай тусламж A41.9, B34.9, E10-E13, E86, E89.1, F45, F30-F39, F10-F19, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R40, R41, R45, R46, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99 1900000 0 1900000
2 Яаралтай тусламж - Шар Яаралтай тусламж A41.9, B34.9, E10-E13, E86, E89.1, F45, F30-F39, F10-F19, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R40, R41, R45, R46, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99 85000 0 85000
3 Яаралтай тусламж - Ногоон Яаралтай тусламж A41.9, B34.9, E10-E13, E86, E89.1, F45, F30-F39, F10-F19, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R40, R41, R45, R46, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99 40000 0 40000
4 Яаралтай тусламж - Цагаан Яаралтай тусламж A41.9, B34.9, E10-E13, E86, E89.1, F45, F30-F39, F10-F19, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R40, R41, R45, R46, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99 15000 0 15000
5 Гэмтлийн яаралтай тусламж - Улаан Гэмтлийн яаралтай тусламж R06.0, R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R07, R00.0, R00.1, R00.2, R01.0, R01.1, R01.2, R02, R04.8, R23, R50, R09, R10-R19, R25-R29, R30-R39, R40-R46, R52, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R64, R73, R74, S00-T98, Z51.4 1900000 0 1900000
6 Гэмтлийн яаралтай тусламж - Шар Гэмтлийн яаралтай тусламж R06.0, R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R07, R00.0, R00.1, R00.2, R01.0, R01.1, R01.2, R02, R04.8, R23, R50, R09, R10-R19, R25-R29, R30-R39, R40-R46, R52, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R64, R73, R74, S00-T98, Z51.4 200000 0 200000
7 Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ - Ногоон Гэмтлийн яаралтай тусламж R06.0, R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R07, R00.0, R00.1, R00.2, R01.0, R01.1, R01.2, R02, R04.8, R23, R50, R09, R10-R19, R25-R29, R30-R39, R40-R46, R52, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R64, R73, R74, S00-T98, Z51.4 150000 0 150000