Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нэр Дугаар Он Үзэх
Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай 25 2023 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам 2023 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам 2022 Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл олгох тухай 97 2021 Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийнтөлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 218 2020 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм A/114 2019 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албан хаагчийн Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам-ыг батлах тухай A/70 2019 Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай 14 2019 Дэлгэрэнгүй