Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Менингит, миелингүйтэл Эмийн эмчилгээ G02, G03, G35, G36 1037816 183144 1220960
2 Төв мэдрэлийн системийн эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G40, G41, G80, G81, G82, G83, G90 550708 97184 647892
3 Миелит энцефалит, гавал нугасны доторх буглаа Эмийн эмчилгээ G04, G09 567748 100191 667939
4 Дистони, гавлын мэдрэлийн эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G24, G52, G53 536962 94758 631720
5 Хордлогот энцефалит, тархи нугасны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ G92, G96, G97, G98, G99 495183 87385 582569
6 Тархины хоргүй хавдар Эмийн эмчилгээ D32, D33 212500 37500 250000
7 Хөдөлгөөний эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G20, G21, G25 547188 96563 643751
8 Тархины судасны эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G45, G46 534866 94388 629254
9 Гурвалсан мэдрэлийн эмгэг Эмийн эмчилгээ G50, G51 493268 87047 580316
10 Полиневропати ба захын мэдрэлийн тогтолцооны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ G60, G61, G62, G63, G64 528290 93228 621518
11 Тусгаар мэдрэлийн эмгэг Эмийн эмчилгээ G70, G71, G72 1355368 239183 1594551
12 Тархи усжих, Тархины уйланхай Эмийн эмчилгээ G91, Q03 425196 75035 500230
13 Нугасны эмгэг Эмийн эмчилгээ G95 666750 117662 784411
14 Аалзан хальсан доорх харвалт Эмийн эмчилгээ I60 676494 0 676494
15 Тархины судасны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ I67, I68 388938 68636 457575
16 Тархины бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ G93 392727 69305 462031
17 Тархины судасны өвчний үлдэц Эмийн эмчилгээ I69 371549 65567 437116
18 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Эмийн эмчилгээ S02, S03, S04 212500 37500 250000
19 Гавал доторх гэмтэл Эмийн эмчилгээ S06, S07, S09 1348666 238000 1586665
20 Мэдрэлийн тогтолцооны бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ G43, G44, G47, G54, G55, G56, G57, G58, G59 212500 37500 250000
21 Болрын цийлт Эмийн эмчилгээ H28 212500 37500 250000
22 Глауком Эмийн эмчилгээ H41, H42 212500 37500 250000
23 Hүдний бүрхүүлүүдийн үрэвсэлт өвчин Эмийн эмчилгээ H21, H30, H46 364540 121513 486053
24 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Эмийн эмчилгээ H68, H69, H73, H74 187500 62500 250000
25 Гадна чихний өвчнүүд Эмийн эмчилгээ H61 212500 37500 250000
26 Дотор чихний өвчин, чихний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ H80, H83, H91, H95 936950 312317 1249267
27 Нүд, түүний дайвар, чих болон хөхлөг сэртэнгийн бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ H16, H25, H40, H40, H44, H44, H50, H52, H20, H27, H65, H66, H70, H71, H90, H93, H60, H72, H81 187500 62500 250000
28 Цочмог бронхиолит Эмийн эмчилгээ J15, J16, J17, J45, J46 533996 94235 628231
29 Уушигны завсрын эдийн өвчин, буглаа Эмийн эмчилгээ J62, J84, J85, J86, J90, J93, J94, J98 870724 153657 1024381
30 Архаг бронхит Эмийн эмчилгээ J40, J41, J42 334035 58947 392982
31 Тагнайн гуйлс орчмын буглаа Эмийн эмчилгээ J36 676020 119298 795317
32 Вирүст пневмони Эмийн эмчилгээ J12, J13 814753 143780 958533
33 Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин Эмийн эмчилгээ J35 424974 74995 499970
34 Амьсгуурс тэлэх [бронхоэктази] Эмийн эмчилгээ J47 805310 142114 947424
35 Амьсгалын тогтолцооны бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J10, J11, J18, J20, J21, J22, J30, J31, J32, J33, J34, J37, J38, J39 212500 37500 250000
36 Цээжний бах, уушигны эмболи, цочмог перикардит, эндокардит Эмийн эмчилгээ I20, I26, I30, I31, I32, I33 689447 121667 811114
37 Цочмог хэрлэг, хэрлэгийн гаралтай судасны хавхлагын өвчнүүд Эмийн эмчилгээ I00, I01, I02, I06 536567 94688 631256
38 Бөөрний даралт, хоёрдогчоор даралт ихсэх Эмийн эмчилгээ I12, I13, I15 407919 71986 479905
39 Зүрхний хэм алдагдал Эмийн эмчилгээ I48, I49 493684 87121 580805
40 Доод мөчний венийн бүдүүрэл, шамбарам Эмийн эмчилгээ I83, I86, I88, I95, I99 342351 60415 402766
41 Зүрхний болон гол судасны төрөлх гажиг Эмийн эмчилгээ Q21 785359 0 785359
42 Хэрлэгийн гаралтай зүрхний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ I09 424456 74904 499360
43 Хэрлэгийн гаралтай хоёр хавтаст хавхлагын өвчнүүд Эмийн эмчилгээ I05 687685 121356 809041
44 Анхдагч даралт ихсэх өвчин Эмийн эмчилгээ I10 195500 34500 230000
45 Зүрхний дутмагшил ба зүрхний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ I50, I52 1279913 225867 1505780
46 Кардиомиопати Эмийн эмчилгээ I34, I40, I42 466496 82323 548819
47 Атеросклероз Эмийн эмчилгээ I70 336133 59318 395451
48 Аневризм Эмийн эмчилгээ I71, I73 692298 122170 814468
49 Артерийн эмболизм ба тромбоз Эмийн эмчилгээ I74 470799 83082 553882
50 Венийн эмболи ба тромбоз Эмийн эмчилгээ I80 667548 117803 785351
51 Томоохон артери, вен, захын судасны төрөлх гажиг Эмийн эмчилгээ Q20, Q22, Q25, Q28 386763 0 386763
52 Зүрхний даралт ихсэх өвчин Эмийн эмчилгээ I11 348537 61506 410043
53 Олон хавхлагын өвчинОлон хавхлагын өвчин Эмийн эмчилгээ I07, I08 337123 59492 396616
54 Зүрхний цочмог шигдээс Эмийн эмчилгээ I21, I22, I23, I24 465403 0 465403
55 Зүрхний архаг ишемит өвчин Эмийн эмчилгээ I25 359121 63374 422496
56 Уушиг зүрхний дутмагшлын бусад хэлбэр Эмийн эмчилгээ I27 961119 169609 1130728
57 Зүрхний дамжуулалтын хямрал Эмийн эмчилгээ I44, I45, I47 374817 66144 440961
58 Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго Эмийн эмчилгээ K60, K61, K62 388794 68611 457405
59 Улаан хоолойн эмгэг Эмийн эмчилгээ K20, K21, K22 784467 138435 922902
60 Ходоодны шархлаа Эмийн эмчилгээ K25, K26, K28 979015 172767 1151782
61 Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ K31 803804 141848 945652
62 Шархлаат колит Эмийн эмчилгээ K50, K51 1151782 203256 1355037
63 Гэдэсний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ K63 787556 138980 926536
64 Хэвлийн гялтангийн бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ K59, K66 363181 64091 427272
65 Гэдэсний шингээлтийн хямрал болон бусад эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ K90, K91, K92 429454 75786 505240
66 Хоол боловсруулах тогтолцооны бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ K10, K11, K29, K30, K52, K58, K80, K81, K86, K87 212500 37500 250000
67 Элэгний хордлогот өвчин, реактив гепатит Эмийн эмчилгээ K70, K71, K75, K76 721951 127403 849355
68 Цочмог панкреатит Эмийн эмчилгээ K85 864102 152489 1016590
69 Цөсний замын бусад өвчин Эмийн эмчилгээ K82, K83 649202 114565 763767
70 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Эмийн эмчилгээ M86, M87, M95, M96 634347 111944 746290
71 Тулай Эмийн эмчилгээ M10 452064 79776 531840
72 Хэрлэгтөст артрит Эмийн эмчилгээ M05, M06 448728 79187 527915
73 Өвөрмөц артропати Эмийн эмчилгээ M12, M13, M14 415920 73398 489317
74 Холбох эдийн тогтолцоот эмгэг Эмийн эмчилгээ M31, M32 562392 99246 661638
75 Тогтолцоот хатуурал ба бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ M34, M35 572686 101062 673749
76 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Эмийн эмчилгээ B I63, I64, I65, I66 719976 0 719976
77 Тархины цус харвалт Эмийн эмчилгээ B I61, I62 649730 114658 764388
78 Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин Эмийн эмчилгээ B J43, J44 363885 64215 428100
79 Элэгний фиброз ба цирроз Эмийн эмчилгээ B K74 642616 113403 756019
80 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Эмийн эмчилгээ A I63 2480543 0 2480543
81 Тархины цус харвалт Эмийн эмчилгээ A I61, I62 1444616 254932 1699548
82 Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин Эмийн эмчилгээ A J43, J44 761280 134344 895624
83 Элэгний фиброз ба цирроз Эмийн эмчилгээ A K74 2214058 390716 2604774
84 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Мэс засал I63 11026032 0 11026032
85 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Мэс засал I63 3508699 0 3508699
86 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Мэс засал I63, I65 1275581 0 1275581
87 Тархины хоргүй хавдар Мэс засал D32, D33 3094497 546088 3640585
88 Тархины судасны эмгэгүүд Мэс засал G45 1328411 234425 1562836
89 Гурвалсан мэдрэлийн эмгэг Мэс засал G50 667059 117716 784775
90 Тархи усжих, Тархины уйланхай Мэс засал G91, Q03 3175498 560382 3735880
91 Аалзан хальсан доорх харвалт Мэс засал I60 3739135 0 3739135
92 Аалзан хальсан доорх харвалт Мэс засал I60 1625956 0 1625956
93 Аалзан хальсан доорх харвалт Мэс засал I60 10443127 0 10443127
94 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67, I68 5496791 970022 6466813
95 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67 2731255 481986 3213241
96 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67 19570177 3453561 23023738
97 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67 1084244 191337 1275581
98 Мэдрэлийн ёзоор сүлжээний эмгэг Мэс засал G54, G55 1739111 306902 2046013
99 Тархины бусад эмгэг Мэс засал G93 1196511 211149 1407660
100 Тархины цус харвалт Мэс засал I61, I62 2683199 473506 3156705
101 Тархины цус харвалт Мэс засал I61 1200931 211929 1412860
102 Толгойн ил шарх Мэс засал S01 212500 37500 250000
103 Толгойн ил шарх Мэс засал S01 2590925 457222 3048147
104 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Мэс засал S02, S03, S04 600745 106014 706759
105 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Мэс засал S02 1134269 200165 1334434
106 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Мэс засал S02 2557005 451236 3008241
107 Гавал доторх гэмтэл Мэс засал S06, S07, S09 1690191 298269 1988460
108 Гавал доторх гэмтэл Мэс засал S06, S07, S09 4884130 861905 5746036
109 Нулимсны эрхтэний эмгэг Мэс засал H04 343476 114492 457969
110 Өвдөг ба халазион Мэс засал H00, H02 287821 95940 383762
111 Ухархайн эмгэг Мэс засал H05 369362 123121 492482
112 Коньюнктивит, нүдний далавч хальс Мэс засал H10, H11 194583 64861 259444
113 Кератит Мэс засал H16 308405 102802 411206
114 Болрын цийлт Мэс засал H25, H26, H27, H28, Q12 516108 172036 688145
115 Болрын цийлт Мэс засал H25, H26, H28, Q12 1893161 631054 2524214
116 Торлогийн эмгэг Мэс засал H33, H35 3422342 1140781 4563123
117 Глауком Мэс засал H40, H41, H42, H44 314768 104923 419691
118 Нүдний төрөлх гажиг Мэс засал Q10 424847 0 424847
119 Нүд ба ухархайн гэмтэл Мэс засал S05 1701524 300269 2001793
120 Нүд ба ухархайн гэмтэл Мэс засал S05 2759706 487007 3246713
121 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал H65, H66, H68, H69, H70, H71, H73, H74, H90, H93 1179402 393134 1572536
122 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал H65, H93 634319 211440 845759
123 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал Q16 24037458 8012486 32049944
124 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал Q16 40384160 13461387 53845547
125 Гадна чихний өвчнүүд Мэс засал H60, H61 283856 94619 378475
126 Нүүр ба хүзүүний бусад төрөлх гажиг Мэс засал Q18 348576 0 348576
127 Уруул ба тагнайн сэтэрхий Мэс засал Q37 401616 0 401616
128 Сэтэрхий тагнай Мэс засал Q35 381131 0 381131
129 Сэтэрхий уруул Мэс засал Q36 406379 0 406379
130 Дотор чихний өвчин, чихний бусад өвчин Мэс засал H72, H80, H81, H83, H91, H95 915821 305274 1221095
131 Уушигны завсрын эдийн өвчин, буглаа Мэс засал J84, J85, J86, J90, J93, J94, J98 620243 109455 729698
132 Уушигны завсрын эдийн өвчин, буглаа Мэс засал J85 908881 160391 1069272
133 Тагнайн гуйлс орчмын буглаа Мэс засал J36 731490 129086 860576
134 Тагнайн гуйлс орчмын буглаа Мэс засал J36 1735152 306203 2041355
135 Үүсгэгч нь тодорхойгүй пневмони Мэс засал J18 443142 78202 521344
136 Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин Мэс засал J35 526120 92845 618964
137 Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин Мэс засал J35 900045 158832 1058877
138 Хамрын таславчийн эмгэг Мэс засал J32, J33, J34 939707 165831 1105538
139 Хамрын таславчийн эмгэг Мэс засал J32, J33 1877732 331364 2209096
140 Архаг ларингит, дууны хөвч төвөнхийн эмгэг Мэс засал J37, J38, J39 553970 97759 651729
141 Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин Мэс засал J43, J44 311905 55042 366947
142 Цочмог хэрлэг, хэрлэгийн гаралтай судасны хавхлагын өвчнүүд Мэс засал I06 6981511 1232031 8213542
143 Зүрхний хэм алдагдал Мэс засал I48, I49 8302076 1465072 9767149
144 Зүрхний хэм алдагдал Мэс засал I49 7063943 1246578 8310521
145 Зүрхний хэм алдагдал Мэс засал I49 10135427 1788605 11924032
146 Доод мөчний венийн бүдүүрэл, шамбарам Мэс засал I84 1266680 223532 1490212
147 Доод мөчний венийн бүдүүрэл, шамбарам Мэс засал I83, I86, I88, I95, I99 2439464 430494 2869958
148 Зүрхний болон гол судасны төрөлх гажиг Мэс засал Q21 7981501 0 7981501
149 Зүрхний болон гол судасны төрөлх гажиг Мэс засал Q21 2329273 0 2329273
150 Хэрлэгийн гаралтай хоёр хавтаст хавхлагын өвчнүүд Мэс засал I05 6661136 1175495 7836631
151 Аневризм Мэс засал I71 4887789 862551 5750340
152 Аневризм Мэс засал I73 1733033 305829 2038862
153 Артерийн эмболизм ба тромбоз Мэс засал I74 855013 150885 1005898
154 Венийн эмболи ба тромбоз Мэс засал I80 608163 107323 715486
155 Томоохон артери, вен, захын судасны төрөлх гажиг Мэс засал Q20, Q22, Q25, Q28 3237552 0 3237552
156 Олон хавхлагын өвчин Мэс засал I07, I08 9926465 1751729 11678194
157 Зүрхний цочмог шигдээс Мэс засал I21, I22, I23, I24 3289871 0 3289871
158 Зүрхний цочмог шигдээс Мэс засал I21, I22, I23, I24 1403380 0 1403380
159 Зүрхний архаг ишемит өвчин Мэс засал I25 3063069 540542 3603610
160 Зүрхний архаг ишемит өвчин Мэс засал I25 1067277 188343 1255620
161 Зүрхний дамжуулалтын хямрал Мэс засал I44, I45, I47 5818830 1026852 6845682
162 Зүрхний дамжуулалтын хямрал Мэс засал I44, I47 7460402 1316542 8776943
163 Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго Мэс засал K60, K61, K62 568258 100281 668538
164 Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго Мэс засал K60, K61, K62 479889 84686 564576
165 Стоматит ба түүнд хамаарах гэмтэц Мэс засал K12 212500 37500 250000
166 Хоол боловсруулах болон амьсгалын замд гадны биет орох Мэс засал T17, T18 250000 0 250000
167 Хоол боловсруулах тогтолцооны бусад төрөлх гажиг Мэс засал Q38, Q41, Q42, Q43, Q44 393997 0 393997
168 Эрүү, шүлсний булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K10, K11 763649 134762 898410
169 Эрүү, шүлсний булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K10, K11 357305 63054 420359
170 Саатсан ба хоригдмол шүд Мэс засал K00, K01 346138 61083 407222
171 Улаан хоолойн эмгэг Мэс засал K20, K22 699095 123370 822465
172 Улаан хоолойн эмгэг Мэс засал K22 1297992 229057 1527049
173 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25, K26, K28 562734 99306 662040
174 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25 1023372 180595 1203967
175 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25 2463348 434709 2898057
176 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25 5905060 1042069 6947129
177 Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин Мэс засал K31 512314 90408 602722
178 Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин Мэс засал K31 980824 173087 1153911
179 Цочмог аппендицит Мэс засал K35 461698 81476 543175
180 Цочмог аппендицит Мэс засал K35 1166304 205818 1372122
181 Бусад хэлбэрийн аппендицит ба мухар олгойн бусад өвчин Мэс засал K36, K38 363700 64182 427882
182 Бусад хэлбэрийн аппендицит ба мухар олгойн бусад өвчин Мэс засал K38 1166304 205818 1372122
183 Гуя болон цавины ивэрхий Мэс засал K40, K41 608327 107352 715679
184 Хүйсний ивэрхий Мэс засал K42 297135 52436 349571
185 Хэвлийн ивэрхий Мэс засал K43 851925 150340 1002265
186 Өрцний ивэрхий Мэс засал K44 790659 139528 930187
187 Гэдэсний саажилт түгжрэл ба ивэрхийгүй гэдэсний түгжрэл Мэс засал K56 1033010 182296 1215306
188 Гэдэсний саажилт түгжрэл ба ивэрхийгүй гэдэсний түгжрэл Мэс засал K56 2718090 479663 3197753
189 Гэдэсний бусад өвчин Мэс засал K63 848617 149756 998373
190 Перитонит Мэс засал K65 1791104 316077 2107181
191 Элэгний хордлогот өвчин, реактив гепатит Мэс засал K75, K76 736019 129886 865905
192 Цөсний чулуу, холецистит Мэс засал K80, K81 720343 127119 847462
193 Цөсний чулуу, холецистит Мэс засал K80, K81 921857 162681 1084538
194 Элэгний фиброз ба цирроз Мэс засал K74 631029 111358 742387
195 Элэгний фиброз ба цирроз Мэс засал K74 7383525 1302975 8686500
196 Цочмог панкреатит Мэс засал K85 820677 144825 965503
197 Цөсний замын бусад өвчин Мэс засал K82, K83 1079508 190501 1270009
198 Цөсний замын бусад өвчин Мэс засал K83 1994673 352001 2346674
199 Нойр булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K87 474110 83667 557777
200 Нойр булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K86, K87 474110 83667 557777
201 Артропати, түнхний артроз, хөлийн хурууны деформаци Мэс засал M00, M02, M08, M16, M20 942476 314159 1256635
202 Артропати, түнхний артроз, хөлийн хурууны деформаци Мэс засал M00, M02, M08, M16, M20 2471672 823891 3295562
203 Артропати, түнхний артроз, хөлийн хурууны деформаци Мэс засал M16 4936678 1645559 6582238
204 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Мэс засал M81, M84, M86, M87, M95, M96 1132152 377384 1509536
205 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Мэс засал M81, M84, M86, M87, M95, M96 2705398 901799 3607197
206 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Мэс засал M81, M95, M96 4936678 1645559 6582238
207 Яс ба үений мөгөөрсний хоргүй хавдар Мэс засал D16 212500 37500 250000
208 Яс ба үений мөгөөрсний хоргүй хавдар Мэс засал D16 1149635 202877 1352512
209 Хэрлэгтөст артрит Мэс засал M05, M06 266354 88785 355139
210 Хэрлэгтөст артрит Мэс засал M06 429137 143046 572182
211 Артроз Мэс засал M15 350622 116874 467497
212 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17, M18, M19 946978 315659 1262638
213 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17 4808363 1602788 6411151
214 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17 2480195 826732 3306926
215 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17, M18, M19 928751 309584 1238335
216 Мөчний бусад олдмол деформаци Мэс засал M21 1174025 391342 1565367
217 Мөчний бусад олдмол деформаци Мэс засал M21 3187758 1062586 4250343
218 Өвдөгний үений доторх тогтворгүйдэл Мэс засал M23 2730364 910121 3640486
219 Үений бусад эмгэг Мэс засал M24 2635036 878345 3513381
220 Үений бусад эмгэг Мэс засал M24M24 1404369 468123 1872492