Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Менингит, миелингүйтэл Эмийн эмчилгээ G02, G03, G35, G36 1037816 183144 1220960
2 Төв мэдрэлийн системийн эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G40, G41, G80, G81, G82, G83, G90 550708 97184 647892
3 Миелит энцефалит, гавал нугасны доторх буглаа Эмийн эмчилгээ G04, G09 567748 100191 667939
4 Дистони, гавлын мэдрэлийн эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G24, G52, G53 536962 94758 631720
5 Хордлогот энцефалит, тархи нугасны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ G92, G96, G97, G98, G99 495183 87385 582569
6 Тархины хоргүй хавдар Эмийн эмчилгээ D32, D33 212500 37500 250000
7 Хөдөлгөөний эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G20, G21, G25 547188 96563 643751
8 Тархины судасны эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ G45, G46 534866 94388 629254
9 Гурвалсан мэдрэлийн эмгэг Эмийн эмчилгээ G50, G51 493268 87047 580316
10 Полиневропати ба захын мэдрэлийн тогтолцооны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ G60, G61, G62, G63, G64 528290 93228 621518
11 Тусгаар мэдрэлийн эмгэг Эмийн эмчилгээ G70, G71, G72 1355368 239183 1594551
12 Тархи усжих, Тархины уйланхай Эмийн эмчилгээ G91, Q03 425196 75035 500230
13 Нугасны эмгэг Эмийн эмчилгээ G95 666750 117662 784411
14 Аалзан хальсан доорх харвалт Эмийн эмчилгээ I60 676494 0 676494
15 Тархины судасны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ I67, I68 388938 68636 457575
16 Тархины бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ G93 392727 69305 462031
17 Тархины судасны өвчний үлдэц Эмийн эмчилгээ I69 371549 65567 437116
18 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Эмийн эмчилгээ S02, S03, S04 212500 37500 250000
19 Гавал доторх гэмтэл Эмийн эмчилгээ S06, S07, S09 1348666 238000 1586665
20 Мэдрэлийн тогтолцооны бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ G43, G44, G47, G54, G55, G56, G57, G58, G59 212500 37500 250000
21 Болрын цийлт Эмийн эмчилгээ H28 212500 37500 250000
22 Глауком Эмийн эмчилгээ H41, H42 212500 37500 250000
23 Hүдний бүрхүүлүүдийн үрэвсэлт өвчин Эмийн эмчилгээ H21, H30, H46 364540 121513 486053
24 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Эмийн эмчилгээ H68, H69, H73, H74 187500 62500 250000
25 Гадна чихний өвчнүүд Эмийн эмчилгээ H61 212500 37500 250000
26 Дотор чихний өвчин, чихний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ H80, H83, H91, H95 936950 312317 1249267
27 Нүд, түүний дайвар, чих болон хөхлөг сэртэнгийн бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ H16, H25, H40, H40, H44, H44, H50, H52, H20, H27, H65, H66, H70, H71, H90, H93, H60, H72, H81 187500 62500 250000
28 Цочмог бронхиолит Эмийн эмчилгээ J15, J16, J17, J45, J46 533996 94235 628231
29 Уушигны завсрын эдийн өвчин, буглаа Эмийн эмчилгээ J62, J84, J85, J86, J90, J93, J94, J98 870724 153657 1024381
30 Архаг бронхит Эмийн эмчилгээ J40, J41, J42 334035 58947 392982
31 Тагнайн гуйлс орчмын буглаа Эмийн эмчилгээ J36 676020 119298 795317
32 Вирүст пневмони Эмийн эмчилгээ J12, J13 814753 143780 958533
33 Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин Эмийн эмчилгээ J35 424974 74995 499970
34 Амьсгуурс тэлэх [бронхоэктази] Эмийн эмчилгээ J47 805310 142114 947424
35 Амьсгалын тогтолцооны бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J10, J11, J18, J20, J21, J22, J30, J31, J32, J33, J34, J37, J38, J39 212500 37500 250000
36 Цээжний бах, уушигны эмболи, цочмог перикардит, эндокардит Эмийн эмчилгээ I20, I26, I30, I31, I32, I33 689447 121667 811114
37 Цочмог хэрлэг, хэрлэгийн гаралтай судасны хавхлагын өвчнүүд Эмийн эмчилгээ I00, I01, I02, I06 536567 94688 631256
38 Бөөрний даралт, хоёрдогчоор даралт ихсэх Эмийн эмчилгээ I12, I13, I15 407919 71986 479905
39 Зүрхний хэм алдагдал Эмийн эмчилгээ I48, I49 493684 87121 580805
40 Доод мөчний венийн бүдүүрэл, шамбарам Эмийн эмчилгээ I83, I86, I88, I95, I99 342351 60415 402766
41 Зүрхний болон гол судасны төрөлх гажиг Эмийн эмчилгээ Q21 785359 0 785359
42 Хэрлэгийн гаралтай зүрхний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ I09 424456 74904 499360
43 Хэрлэгийн гаралтай хоёр хавтаст хавхлагын өвчнүүд Эмийн эмчилгээ I05 687685 121356 809041
44 Анхдагч даралт ихсэх өвчин Эмийн эмчилгээ I10 195500 34500 230000
45 Зүрхний дутмагшил ба зүрхний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ I50, I52 1279913 225867 1505780
46 Кардиомиопати Эмийн эмчилгээ I34, I40, I42 466496 82323 548819
47 Атеросклероз Эмийн эмчилгээ I70 336133 59318 395451
48 Аневризм Эмийн эмчилгээ I71, I73 692298 122170 814468
49 Артерийн эмболизм ба тромбоз Эмийн эмчилгээ I74 470799 83082 553882
50 Венийн эмболи ба тромбоз Эмийн эмчилгээ I80 667548 117803 785351
51 Томоохон артери, вен, захын судасны төрөлх гажиг Эмийн эмчилгээ Q20, Q22, Q25, Q28 386763 0 386763
52 Зүрхний даралт ихсэх өвчин Эмийн эмчилгээ I11 348537 61506 410043
53 Олон хавхлагын өвчинОлон хавхлагын өвчин Эмийн эмчилгээ I07, I08 337123 59492 396616
54 Зүрхний цочмог шигдээс Эмийн эмчилгээ I21, I22, I23, I24 465403 0 465403
55 Зүрхний архаг ишемит өвчин Эмийн эмчилгээ I25 359121 63374 422496
56 Уушиг зүрхний дутмагшлын бусад хэлбэр Эмийн эмчилгээ I27 961119 169609 1130728
57 Зүрхний дамжуулалтын хямрал Эмийн эмчилгээ I44, I45, I47 374817 66144 440961
58 Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго Эмийн эмчилгээ K60, K61, K62 388794 68611 457405
59 Улаан хоолойн эмгэг Эмийн эмчилгээ K20, K21, K22 784467 138435 922902
60 Ходоодны шархлаа Эмийн эмчилгээ K25, K26, K28 979015 172767 1151782
61 Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ K31 803804 141848 945652
62 Шархлаат колит Эмийн эмчилгээ K50, K51 1151782 203256 1355037
63 Гэдэсний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ K63 787556 138980 926536
64 Хэвлийн гялтангийн бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ K59, K66 363181 64091 427272
65 Гэдэсний шингээлтийн хямрал болон бусад эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ K90, K91, K92 429454 75786 505240
66 Хоол боловсруулах тогтолцооны бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ K10, K11, K29, K30, K52, K58, K80, K81, K86, K87 212500 37500 250000
67 Элэгний хордлогот өвчин, реактив гепатит Эмийн эмчилгээ K70, K71, K75, K76 721951 127403 849355
68 Цочмог панкреатит Эмийн эмчилгээ K85 864102 152489 1016590
69 Цөсний замын бусад өвчин Эмийн эмчилгээ K82, K83 649202 114565 763767
70 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Эмийн эмчилгээ M86, M87, M95, M96 634347 111944 746290
71 Тулай Эмийн эмчилгээ M10 452064 79776 531840
72 Хэрлэгтөст артрит Эмийн эмчилгээ M05, M06 448728 79187 527915
73 Өвөрмөц артропати Эмийн эмчилгээ M12, M13, M14 415920 73398 489317
74 Холбох эдийн тогтолцоот эмгэг Эмийн эмчилгээ M31, M32 562392 99246 661638
75 Тогтолцоот хатуурал ба бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ M34, M35 572686 101062 673749
76 Спондилопати Эмийн эмчилгээ M45, M47, M48 626486 110556 737042
77 Дорсалги [нуруу өвдөх] Эмийн эмчилгээ M54 420024 74122 494146
78 Яс-булчингийн тогтолцоо ба холбох эдийн бусад өвчнүүд Эмийн эмчилгээ M00, M02, M08, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M24, M25, M40, M41, M42, M43, M50, M51, M53, M54, M62, M65, M70, M75, M79, M81, M84, Q65, Q66 212500 37500 250000
79 Дерматит, загатнаа, чонон хөрвөс Эмийн эмчилгээ L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L40, L42, L43, L50, L55, L56, L57, L58 355633 62759 418392
80 Арьсны идээт ба мөөгөнцөрт өвчнүүд Эмийн эмчилгээ L60, L62, L70, L71, L73, L74 419596 74046 493642
81 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн бусад өвчин Эмийн эмчилгээ L80, L82, L89, L90, L91, L92, L94, L95, L98 499035 88065 587100
82 Дерматит, эритем Эмийн эмчилгээ L20, L21, L51, L52 359425 63428 422853
83 Хөхний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ N61, N64 286447 50550 336997
84 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн халдвар Эмийн эмчилгээ L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L12 212500 37500 250000
85 Бамбай булчирхайн эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ E01, E03, E04, E05, E06 463612 81814 545426
86 Дотоод шүүрэл, тэжээлийн ба бодисын солилцооны бусад эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ E16, E20, E21, E23, E28, E44, E46, E55, E61, E64, E66, E80, E83, E86, E88 366829 64735 431564
87 Тэжээлийн дутагдалтай холбоотой болон бусад чихрийн шижин Эмийн эмчилгээ E12, E13, E14 251812 44437 296249
88 Шээс чулуужих өвчин Эмийн эмчилгээ N20, N21, N22, N23 507001 89471 596471
89 Сувганцрын завсрын эдийн өвчнүүд Эмийн эмчилгээ N10, N11, N12 663384 117068 780451
90 Түүдгэнцрийн өвчнүүд Эмийн эмчилгээ N00, N01, N02, N03, N04, N05, N08 1169717 206421 1376137
91 Бөөрний сувганцрын завсрын эдийн бусад өвчин Эмийн эмчилгээ N15 886831 156500 1043331
92 Бөөр ба шээлгүүрийн бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ N26, N27, N28 246299 43464 289763
93 Шээс ялгаруулах тогтолцооны бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ N31, N32, N33, N34, N36 479683 84650 564333
94 Мэс ажилбарын дараах шээс бэлгийн тогтолцооны эмгэг Эмийн эмчилгээ N99 349558 61687 411245
95 Шээс бэлгийн тогтолцооны бусад эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ N13, N30, N39, N43, N44, N45, N48, N49, N50, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N80, N81, N83, N84, N85, N86, N87, N91, N92, N93, N94, N95, N97 212500 37500 250000
96 Эр бэлэг эрхтэний бусад өвчин Эмийн эмчилгээ N46 538289 94992 633282
97 Түрүү булчирхай томрох Эмийн эмчилгээ N40, N41, N42 1413112 249373 1662484
98 Умай, өндгөвчний хоргүй хавдар Эмийн эмчилгээ D25, D26, D27 454088 80133 534222
99 Бусад цус багадалт ба цус бүлэгнэлтийн хямрал Эмийн эмчилгээ D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D64, D65, D66, D68 1508763 266252 1775015
100 Хүнсний дутлаас улбаалсан цус багадал Эмийн эмчилгээ D50, D51, D52, D53 522312 92173 614485
101 Тунгалагийн, цус төлжүүлэх ба тодорхойлогдоогүй хавдар Эмийн эмчилгээ D45, D47 369437 0 369437
102 Цусархаг тууралт ба цус алдлын бусад эмгэг Эмийн эмчилгээ D69 1478410 260896 1739306
103 Өөхөн эд, холбох ба бусад зөөлөн эдийн хоргүй хавдар Эмийн эмчилгээ D10, D11, D13, D17, D18, D21 286451 50550 337001
104 Полицитеми, чөмөгний дисплазийн хамжшинжүүд Эмийн эмчилгээ D46 913115 161138 1074253
105 Мөөгөнцөртөх, үлд, кандидоз Эмийн эмчилгээ B35, B36 466470 0 466470
106 Толгойн гэмтлийн үлдэц Эмийн эмчилгээ T90 858117 0 858117
107 Хүзүү ба их биеийн гэмтлийн үлдэц Эмийн эмчилгээ T91 1406233 0 1406233
108 Дээд ба доод мөчний гэмтлийн үлдэц Эмийн эмчилгээ T92, T93 894990 0 894990
109 Гэмтлийн бусад эмгэгүүд Эмийн эмчилгээ S12, S20, S21, S22, S27, S30, S31, S32, S33, S34, S36, S37, S41, S42, S50, S51, S52, S61, S62, S68, S70, S71, S72, S73, S80, S81, S82, S83, S86, S90, S91, S92, S93 212500 37500 250000
110 Түнх ба доод мөчний шагай ба тавхайнаас бусад хэсгийн түлэгдэл Эмийн эмчилгээ T24 2467847 0 2467847
111 Түнх ба доод мөчний шагай ба тавхайны түлэгдэл Эмийн эмчилгээ T25 1295816 0 1295816
112 Биеийн олон хэсэг халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Эмийн эмчилгээ T29 3408757 0 3408757
113 Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт Эмийн эмчилгээ T33, T34 1276583 0 1276583
114 Мөрний бүслүүр ба дээд мөчний бугуй ба сарвуунаас бусад хэсэг халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Эмийн эмчилгээ T22 1226121 0 1226121
115 Толгой ба хүзүүний түлэгдэл Эмийн эмчилгээ T20 271583 0 271583
116 Их бие халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Эмийн эмчилгээ T21 297444 0 297444
117 Бугуй ба сарвуу халууны үйлчлэлээр түлэгдэх Эмийн эмчилгээ T23 1206997 0 1206997
118 Тархины өмөн Эмийн эмчилгээ C70, C71 718898 0 718898
119 Вируст энцефалит Эмийн эмчилгээ A84 685335 0 685335
120 Нүд ба түүний дайврын өмөн Эмийн эмчилгээ C69 970458 0 970458
121 Хамар-залгиурын өмөн Эмийн эмчилгээ C11 958568 0 958568
122 Бактерсудлал ба эдсудлалаар батлагдсан амьсгалын эрхтэний сүрьеэ Эмийн эмчилгээ A15 2468200 0 2468200
123 Бактерсудлал ба эдсудлалаар батлаагүй амьсгалын замын сүрьеэ Эмийн эмчилгээ A16 2283740 0 2283740
124 Амьсгалын ба цээжний хөндийн эрхтэний өмөн Эмийн эмчилгээ C31, C32, C34 661519 0 661519
125 Гэдэсний халдварт өвчин Эмийн эмчилгээ A02, A03, A04 583275 0 583275
126 Бактерийн гаралтай хоолны хордлого Эмийн эмчилгээ A05, A08, A09 480723 0 480723
127 Ходоодны өмөн Эмийн эмчилгээ C16 821231 0 821231
128 Бүдүүн, шулуун гэдэс, хошногоны өмөн Эмийн эмчилгээ C17, C18, C19, C20, C21 1367359 0 1367359
129 Улаан хоолойн өмөн Эмийн эмчилгээ C15 600757 0 600757
130 Цочмог В хепатит Эмийн эмчилгээ B16 2003938 0 2003938
131 Бусад цочмог вирүст хепатит Эмийн эмчилгээ B17 1758553 0 1758553
132 Архаг хепатит Эмийн эмчилгээ B18, K72, K73 615975 108701 724676
133 Элэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөн Эмийн эмчилгээ C22, C23, C25 614083 0 614083
134 Яс ба үений мөгөөрсний өмөнЯс ба үений мөгөөрсний өмөн Эмийн эмчилгээ C40 333613 0 333613
135 Арьс ба салст бүрхэвчийг гэмтээх вируст халдвар Эмийн эмчилгээ B02, B08, B09 468123 0 468123
136 Салхинцэцэг Эмийн эмчилгээ B01 530043 0 530043
137 Хэвлийн гялтангийн ба хэвлийн арын зайн өмөн Эмийн эмчилгээ C48, C49 514469 0 514469
138 Хөхний өмөн Эмийн эмчилгээ C50 646186 0 646186
139 Бамбай булчирхайн өмөн Эмийн эмчилгээ C73 1290921 0 1290921
140 Бөөр, шээсний замын өмөн Эмийн эмчилгээ C64, C65, C66, C67, C68 546129 0 546129
141 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Эмийн эмчилгээ B I63, I64, I65, I66 719976 0 719976
142 Тархины цус харвалт Эмийн эмчилгээ B I61, I62 649730 114658 764388
143 Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин Эмийн эмчилгээ B J43, J44 363885 64215 428100
144 Элэгний фиброз ба цирроз Эмийн эмчилгээ B K74 642616 113403 756019
145 Чихрийн шижин Эмийн эмчилгээ B E10, E11 519402 91659 611061
146 Бөөрний дутмагшил Эмийн эмчилгээ B N17, N18, N19 554609 97872 652481
147 Түнх ба доод мөчний шагай ба тавхайнаас бусад хэсгийн түлэгдэл Эмийн эмчилгээ B T24 2931455 0 2931455
148 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Эмийн эмчилгээ A I63 2480543 0 2480543
149 Тархины цус харвалт Эмийн эмчилгээ A I61, I62 1444616 254932 1699548
150 Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин Эмийн эмчилгээ A J43, J44 761280 134344 895624
151 Элэгний фиброз ба цирроз Эмийн эмчилгээ A K74 2214058 390716 2604774
152 Чихрийн шижин Эмийн эмчилгээ A E10, E11 983245 173514 1156759
153 Бөөрний дутмагшил Эмийн эмчилгээ A N18, N19 1840103 324724 2164827
154 Түнх ба доод мөчний шагай ба тавхайнаас бусад хэсгийн түлэгдэл Эмийн эмчилгээ A T24 13035175 0 13035175
155 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Мэс засал I63 11026032 0 11026032
156 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Мэс засал I63 3508699 0 3508699
157 Тархины шигдээс, тархины артерийн нарийсал Мэс засал I63, I65 1275581 0 1275581
158 Тархины хоргүй хавдар Мэс засал D32, D33 3094497 546088 3640585
159 Тархины судасны эмгэгүүд Мэс засал G45 1328411 234425 1562836
160 Гурвалсан мэдрэлийн эмгэг Мэс засал G50 667059 117716 784775
161 Тархи усжих, Тархины уйланхай Мэс засал G91, Q03 3175498 560382 3735880
162 Аалзан хальсан доорх харвалт Мэс засал I60 3739135 0 3739135
163 Аалзан хальсан доорх харвалт Мэс засал I60 1625956 0 1625956
164 Аалзан хальсан доорх харвалт Мэс засал I60 10443127 0 10443127
165 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67, I68 5496791 970022 6466813
166 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67 2731255 481986 3213241
167 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67 19570177 3453561 23023738
168 Тархины судасны бусад эмгэг Мэс засал I67 1084244 191337 1275581
169 Мэдрэлийн ёзоор сүлжээний эмгэг Мэс засал G54, G55 1739111 306902 2046013
170 Тархины бусад эмгэг Мэс засал G93 1196511 211149 1407660
171 Тархины цус харвалт Мэс засал I61, I62 2683199 473506 3156705
172 Тархины цус харвалт Мэс засал I61 1200931 211929 1412860
173 Толгойн ил шарх Мэс засал S01 212500 37500 250000
174 Толгойн ил шарх Мэс засал S01 2590925 457222 3048147
175 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Мэс засал S02, S03, S04 600745 106014 706759
176 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Мэс засал S02 1134269 200165 1334434
177 Гавлын ба нүүрний ясны хугарал Мэс засал S02 2557005 451236 3008241
178 Гавал доторх гэмтэл Мэс засал S06, S07, S09 1690191 298269 1988460
179 Гавал доторх гэмтэл Мэс засал S06, S07, S09 4884130 861905 5746036
180 Нулимсны эрхтэний эмгэг Мэс засал H04 343476 114492 457969
181 Өвдөг ба халазион Мэс засал H00, H02 287821 95940 383762
182 Ухархайн эмгэг Мэс засал H05 369362 123121 492482
183 Коньюнктивит, нүдний далавч хальс Мэс засал H10, H11 194583 64861 259444
184 Кератит Мэс засал H16 308405 102802 411206
185 Болрын цийлт Мэс засал H25, H26, H27, H28, Q12 516108 172036 688145
186 Болрын цийлт Мэс засал H25, H26, H28, Q12 1893161 631054 2524214
187 Торлогийн эмгэг Мэс засал H33, H35 3422342 1140781 4563123
188 Глауком Мэс засал H40, H41, H42, H44 314768 104923 419691
189 Нүдний төрөлх гажиг Мэс засал Q10 424847 0 424847
190 Нүд ба ухархайн гэмтэл Мэс засал S05 1701524 300269 2001793
191 Нүд ба ухархайн гэмтэл Мэс засал S05 2759706 487007 3246713
192 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал H65, H66, H68, H69, H70, H71, H73, H74, H90, H93 1179402 393134 1572536
193 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал H65, H93 634319 211440 845759
194 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал Q16 24037458 8012486 32049944
195 Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин Мэс засал Q16 40384160 13461387 53845547
196 Гадна чихний өвчнүүд Мэс засал H60, H61 283856 94619 378475
197 Нүүр ба хүзүүний бусад төрөлх гажиг Мэс засал Q18 348576 0 348576
198 Уруул ба тагнайн сэтэрхий Мэс засал Q37 401616 0 401616
199 Сэтэрхий тагнай Мэс засал Q35 381131 0 381131
200 Сэтэрхий уруул Мэс засал Q36 406379 0 406379
201 Дотор чихний өвчин, чихний бусад өвчин Мэс засал H72, H80, H81, H83, H91, H95 915821 305274 1221095
202 Уушигны завсрын эдийн өвчин, буглаа Мэс засал J84, J85, J86, J90, J93, J94, J98 620243 109455 729698
203 Уушигны завсрын эдийн өвчин, буглаа Мэс засал J85 908881 160391 1069272
204 Тагнайн гуйлс орчмын буглаа Мэс засал J36 731490 129086 860576
205 Тагнайн гуйлс орчмын буглаа Мэс засал J36 1735152 306203 2041355
206 Үүсгэгч нь тодорхойгүй пневмони Мэс засал J18 443142 78202 521344
207 Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин Мэс засал J35 526120 92845 618964
208 Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин Мэс засал J35 900045 158832 1058877
209 Хамрын таславчийн эмгэг Мэс засал J32, J33, J34 939707 165831 1105538
210 Хамрын таславчийн эмгэг Мэс засал J32, J33 1877732 331364 2209096
211 Архаг ларингит, дууны хөвч төвөнхийн эмгэг Мэс засал J37, J38, J39 553970 97759 651729
212 Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин Мэс засал J43, J44 311905 55042 366947
213 Цочмог хэрлэг, хэрлэгийн гаралтай судасны хавхлагын өвчнүүд Мэс засал I06 6981511 1232031 8213542
214 Зүрхний хэм алдагдал Мэс засал I48, I49 8302076 1465072 9767149
215 Зүрхний хэм алдагдал Мэс засал I49 7063943 1246578 8310521
216 Зүрхний хэм алдагдал Мэс засал I49 10135427 1788605 11924032
217 Доод мөчний венийн бүдүүрэл, шамбарам Мэс засал I84 1266680 223532 1490212
218 Доод мөчний венийн бүдүүрэл, шамбарам Мэс засал I83, I86, I88, I95, I99 2439464 430494 2869958
219 Зүрхний болон гол судасны төрөлх гажиг Мэс засал Q21 7981501 0 7981501
220 Зүрхний болон гол судасны төрөлх гажиг Мэс засал Q21 2329273 0 2329273
221 Хэрлэгийн гаралтай хоёр хавтаст хавхлагын өвчнүүд Мэс засал I05 6661136 1175495 7836631
222 Аневризм Мэс засал I71 4887789 862551 5750340
223 Аневризм Мэс засал I73 1733033 305829 2038862
224 Артерийн эмболизм ба тромбоз Мэс засал I74 855013 150885 1005898
225 Венийн эмболи ба тромбоз Мэс засал I80 608163 107323 715486
226 Томоохон артери, вен, захын судасны төрөлх гажиг Мэс засал Q20, Q22, Q25, Q28 3237552 0 3237552
227 Олон хавхлагын өвчин Мэс засал I07, I08 9926465 1751729 11678194
228 Зүрхний цочмог шигдээс Мэс засал I21, I22, I23, I24 3289871 0 3289871
229 Зүрхний цочмог шигдээс Мэс засал I21, I22, I23, I24 1403380 0 1403380
230 Зүрхний архаг ишемит өвчин Мэс засал I25 3063069 540542 3603610
231 Зүрхний архаг ишемит өвчин Мэс засал I25 1067277 188343 1255620
232 Зүрхний дамжуулалтын хямрал Мэс засал I44, I45, I47 5818830 1026852 6845682
233 Зүрхний дамжуулалтын хямрал Мэс засал I44, I47 7460402 1316542 8776943
234 Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго Мэс засал K60, K61, K62 568258 100281 668538
235 Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго Мэс засал K60, K61, K62 479889 84686 564576
236 Стоматит ба түүнд хамаарах гэмтэц Мэс засал K12 212500 37500 250000
237 Хоол боловсруулах болон амьсгалын замд гадны биет орох Мэс засал T17, T18 250000 0 250000
238 Хоол боловсруулах тогтолцооны бусад төрөлх гажиг Мэс засал Q38, Q41, Q42, Q43, Q44 393997 0 393997
239 Эрүү, шүлсний булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K10, K11 763649 134762 898410
240 Эрүү, шүлсний булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K10, K11 357305 63054 420359
241 Саатсан ба хоригдмол шүд Мэс засал K00, K01 346138 61083 407222
242 Улаан хоолойн эмгэг Мэс засал K20, K22 699095 123370 822465
243 Улаан хоолойн эмгэг Мэс засал K22 1297992 229057 1527049
244 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25, K26, K28 562734 99306 662040
245 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25 1023372 180595 1203967
246 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25 2463348 434709 2898057
247 Ходоодны шархлаа Мэс засал K25 5905060 1042069 6947129
248 Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин Мэс засал K31 512314 90408 602722
249 Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин Мэс засал K31 980824 173087 1153911
250 Цочмог аппендицит Мэс засал K35 461698 81476 543175
251 Цочмог аппендицит Мэс засал K35 1166304 205818 1372122
252 Бусад хэлбэрийн аппендицит ба мухар олгойн бусад өвчин Мэс засал K36, K38 363700 64182 427882
253 Бусад хэлбэрийн аппендицит ба мухар олгойн бусад өвчин Мэс засал K38 1166304 205818 1372122
254 Гуя болон цавины ивэрхий Мэс засал K40, K41 608327 107352 715679
255 Хүйсний ивэрхий Мэс засал K42 297135 52436 349571
256 Хэвлийн ивэрхий Мэс засал K43 851925 150340 1002265
257 Өрцний ивэрхий Мэс засал K44 790659 139528 930187
258 Гэдэсний саажилт түгжрэл ба ивэрхийгүй гэдэсний түгжрэл Мэс засал K56 1033010 182296 1215306
259 Гэдэсний саажилт түгжрэл ба ивэрхийгүй гэдэсний түгжрэл Мэс засал K56 2718090 479663 3197753
260 Гэдэсний бусад өвчин Мэс засал K63 848617 149756 998373
261 Перитонит Мэс засал K65 1791104 316077 2107181
262 Элэгний хордлогот өвчин, реактив гепатит Мэс засал K75, K76 736019 129886 865905
263 Цөсний чулуу, холецистит Мэс засал K80, K81 720343 127119 847462
264 Цөсний чулуу, холецистит Мэс засал K80, K81 921857 162681 1084538
265 Элэгний фиброз ба цирроз Мэс засал K74 631029 111358 742387
266 Элэгний фиброз ба цирроз Мэс засал K74 7383525 1302975 8686500
267 Цочмог панкреатит Мэс засал K85 820677 144825 965503
268 Цөсний замын бусад өвчин Мэс засал K82, K83 1079508 190501 1270009
269 Цөсний замын бусад өвчин Мэс засал K83 1994673 352001 2346674
270 Нойр булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K87 474110 83667 557777
271 Нойр булчирхайн бусад өвчин Мэс засал K86, K87 474110 83667 557777
272 Артропати, түнхний артроз, хөлийн хурууны деформаци Мэс засал M00, M02, M08, M16, M20 942476 314159 1256635
273 Артропати, түнхний артроз, хөлийн хурууны деформаци Мэс засал M00, M02, M08, M16, M20 2471672 823891 3295562
274 Артропати, түнхний артроз, хөлийн хурууны деформаци Мэс засал M16 4936678 1645559 6582238
275 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Мэс засал M81, M84, M86, M87, M95, M96 1132152 377384 1509536
276 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Мэс засал M81, M84, M86, M87, M95, M96 2705398 901799 3607197
277 Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг Мэс засал M81, M95, M96 4936678 1645559 6582238
278 Яс ба үений мөгөөрсний хоргүй хавдар Мэс засал D16 212500 37500 250000
279 Яс ба үений мөгөөрсний хоргүй хавдар Мэс засал D16 1149635 202877 1352512
280 Хэрлэгтөст артрит Мэс засал M05, M06 266354 88785 355139
281 Хэрлэгтөст артрит Мэс засал M06 429137 143046 572182
282 Артроз Мэс засал M15 350622 116874 467497
283 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17, M18, M19 946978 315659 1262638
284 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17 4808363 1602788 6411151
285 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17 2480195 826732 3306926
286 Өвдөг болон бусад үений артроз Мэс засал M17, M18, M19 928751 309584 1238335
287 Мөчний бусад олдмол деформаци Мэс засал M21 1174025 391342 1565367
288 Мөчний бусад олдмол деформаци Мэс засал M21 3187758 1062586 4250343
289 Өвдөгний үений доторх тогтворгүйдэл Мэс засал M23 2730364 910121 3640486
290 Үений бусад эмгэг Мэс засал M24 2635036 878345 3513381
291 Үений бусад эмгэг Мэс засал M24M24 1404369 468123 1872492
292 Шээс ялгаруулах тогтолцооны төрөлх гажиг Мэс засал Q60, Q61, Q62, Q63, Q64 1090893 0 1090893
293 Түнх болон тавхайн төрөлх гаж хөгжил Мэс засал Q65, Q66 863620 0 863620
294 Түнх болон тавхайн төрөлх гаж хөгжил Мэс засал Q65 1350512 0 1350512
295 Түнх болон тавхайн төрөлх гаж хөгжил Мэс засал Q65 6118668 0 6118668
296 Түнх болон тавхайн төрөлх гаж хөгжил Мэс засал Q65 2322694 0 2322694
297 Нурууны остеохондроз, дорсопати Мэс засал M43 3449188 1149729 4598917
298 Спондилопати Мэс засал M48 3069712 1023237 4092950
299 Спондилопати Мэс засал M48 4570300 1523433 6093733
300 Нугалам, зээрэнцгийн эмгэг. Нугалмын гулсалт Мэс засал M50, M51, M53 1257094 419031 1676125
301 Нугалам, зээрэнцгийн эмгэг. Нугалмын гулсалт. Мэс засал M50, M51, M53 3536770 1178923 4715694
302 Зөөлөн эдийн эмгэгүүд Мэс засал M70, M75, M79 404446 134815 539261
303 Зөөлөн эдийн эмгэгүүд Мэс засал M75 1890392 630131 2520522
304 Целлулит, лимфаденит Мэс засал L03, L04 565312 99761 665073
305 Арьсны идээт ба мөөгөнцөрт өвчнүүд Мэс засал L00, L01, L02, L08, L60, L62, L70, L71, L73, L74 305342 53884 359226
306 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн бусад өвчин Мэс засал L05, L80, L82, L89, L90, L91, L92, L94, L95, L98 417462 73670 491131
307 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн бусад өвчин Мэс засал L89, L90, L91 1007371 177771 1185142
308 Хөхний бусад өвчин Мэс засал N61, N64 427341 75413 502755
309 Бамбай булчирхайн эмгэгүүд Мэс засал E01, E03, E04, E05, E06 625193 110328 735522
310 Бамбай булчирхайн эмгэгүүд Мэс засал E01, E03, E04, E05, E06 421468 74377 495845
311 Бамбай булчирхайн эмгэгүүд Мэс засал E05 1742318 307468 2049786
312 Бамбай булчирхай болон бусад тодорхойгүй байршилтай хоргүй хавдар Мэс засал D34 1149635 202877 1352512
313 Чихрийн шижин Мэс засал E10, E11 1825063 322070 2147133
314 Шээс чулуужих өвчин Мэс засал N20, N21, N22, N23 918264 162047 1080311
315 Шээс чулуужих өвчин Мэс засал N20, N21 2141119 377844 2518963
316 Бөглөрөлт уропати ба сөргөөт уропати Мэс засал N13 2186817 385909 2572726
317 Бөглөрөлт уропати ба сөргөөт уропати Мэс засал N13 712031 125653 837684
318 Бөөрний сувганцрын завсрын эдийн бусад өвчин Мэс засал N15 799071 141012 940083
319 Бөөрний дутмагшил Мэс засал N17, N18, N19 667525 117799 785323
320 Бөөр ба шээлгүүрийн бусад эмгэг Мэс засал N26, N27, N28 690643 121878 812521
321 Шээс ялгаруулах тогтолцооны бусад эмгэг Мэс засал N31, N32, N33, N34, N35, N36 715809 126319 842128
322 Эр бэлэг эрхтэний бусад өвчин Мэс засал N43, N44, N45, N46, N48, N49, N50, N51 1321901 233277 1555177
323 Эр бэлэг эрхтэний төрөлх гажиг, манин Мэс засал Q53, Q54, Q55, Q56 329208 0 329208
324 Түрүү булчирхай томрох Мэс засал N40, N41, N42 1151124 203139 1354263
325 Түрүү булчирхай томрох Мэс засал N40 382455 67492 449947
326 Тээрхийн арьс хэт их, фимоз ба парафимоз Мэс засал N47 1004878 177331 1182209
327 Сальпингит, оофорить умайн хүзүүний үрэвсэл Мэс засал N70, N71, N72, N73 1397091 246545 1643637
328 Сальпингит, оофорить умайн хүзүүний үрэвсэл Мэс засал N70, N71, N72, N73 364406 64307 428713
329 Сальпингит, оофорить умайн хүзүүний үрэвсэл Мэс засал N70 295805 52201 348006
330 Үтрээ ба оодойн бусад үрэвсэлт өвчин Мэс засал N75, N76 303257 53516 356773
331 Эм бэлэг эрхтэний үрэвсэлт бус өвчнүүд Мэс засал N80, N81, N83, N84, N85, N86, N87, N91, N92, N93, N94, N95, N97 692384 122185 814570
332 Эм бэлэг эрхтэний үрэвсэлт бус өвчнүүд Мэс засал N80, N81, N83, N84, N85, N86, N87, N91, N92, N93, N94, N95, N97 493163 87029 580192
333 Эм бэлэг эрхтэний үрэвсэлт бус өвчнүүд Мэс засал N80, N97 836800 147671 984471
334 Умай, өндгөвчний хоргүй хавдар Мэс засал D25, D26, D27 1210177 213561 1423738
335 Умай, өндгөвчний хоргүй хавдар Мэс засал D25, D26, D27 1970677 347767 2318444
336 Өөхөн эд, холбох ба бусад зөөлөн эдийн хоргүй хавдар Мэс засал D10, D11, D13, D17, D18, D21 329159 58087 387245
337 Өөхөн эд, холбох ба бусад зөөлөн эдийн хоргүй хавдар Мэс засал D10, D11, D13, D17, D18, D21 696849 122973 819823
338 Өөхөн эд, холбох ба бусад зөөлөн эдийн хоргүй хавдар Мэс засал D18 1302765 229900 1532665
339 Шилбэ, шагай, тавхайн гэмтэл Мэс засал S91, S92, S93 419109 73960 493069
340 Түнх ба гуя орчмын өнгөц гэмтэл, шарх, дунд чөмөгний хугарал Мэс засал S70, S71, S72 1285442 226843 1512285
341 Түнх ба гуя орчмын өнгөц гэмтэл, шарх, дунд чөмөгний хугарал Мэс засал S70, S71, S72 1080601 190694 1271295
342 Түнх ба гуя орчмын өнгөц гэмтэл, шарх, дунд чөмөгний хугарал Мэс засал S70, S71, S72 2094723 369657 2464380
343 Түнх ба гуя орчмын өнгөц гэмтэл, шарх, дунд чөмөгний хугарал Мэс засал S70, S71, S72 5403683 953591 6357274
344 Өвдөг ба шилбэний гэмтэл Мэс засал S80, S81, S83, S86 1896992 334763 2231755
345 Өвдөг ба шилбэний гэмтэл Мэс засал S80, S81, S83, S86 3255130 574435 3829564
346 Өвдөг ба шилбэний гэмтэл Мэс засал S80, S81, S83, S86 898100 158488 1056588
347 Цээжний болон хэвлийн хөндийн эрхтэний гэмтэл Мэс засал S27, S36 1257108 221843 1478951
348 Цээжний болон хэвлийн хөндийн эрхтэний гэмтэл Мэс засал S27, S36 2315814 408673 2724487
349 Мөр ба бугалга, шууны гэмтэл Мэс засал S43, S54 662719 116950 779670
350 Бугуй ба сарвууны гэмтэл Мэс засал S61, S68 614973 108525 723498
351 Хугарлын ялтсан чиг ба бусад дотуур бэхлэлт төхөөргийг авах Мэс засал Z47 1025188 180916 1206104
352 Шилбэний яс шагайн хамт хугарах Мэс засал S82 1180715 208361 1389076
353 Гадны шалтгааны ба тодорхойгүй нөлөөллийн үлдэц Мэс засал T95 1185142 0 1185142
354 Дээд ба доод мөчний гэмтлийн үлдэц Мэс засал T93 650644 0 650644
355 Хүзүү хугарах Мэс засал S12 6111436 1078489 7189925
356 Хүзүү хугарах Мэс засал S12 4146921 731810 4878730
357 Хавирга, өвчүү ба сээр хугарах Мэс засал S22 4132882 729332 4862215
358 Хавирга, өвчүү ба сээр хугарахХавирга, өвчүү ба сээр хугарах Мэс засал S22 2702312 476879 3179191
359 Хавирга, өвчүү ба сээр хугарах Мэс засал S22 1550210 273567 1823777
360 Хэвлий, зоонуруу ба аарцгийн өнгөц гэмтэл, шарх Мэс засал S31 10068910 1776867 11845777
361 Хэвлий, зоонуруу ба аарцгийн өнгөц гэмтэл, шарх Мэс засал S31 4440134 783553 5223687
362 Хэвлий, зоонуруу ба аарцгийн өнгөц гэмтэл, шарх Мэс засал S30, S31 636575 112337 748912
363 Бүсэлхий нуруу ба аарцаг ясны хугарал Мэс засал S32, S33, S34 917991 161998 1079989
364 Бүсэлхий нуруу ба аарцаг ясны хугарал Мэс засал S32, S33, S34 2635522 465092 3100614
365 Бүсэлхий нуруу ба аарцаг ясны хугарал Мэс засал S32, S33, S34 4365844 770443 5136288
366 Аарцгийн эрхтний гэмтэл Мэс засал S37 10908450 1925021 12833470
367 Аарцгийн эрхтний гэмтэл Мэс засал S37 1558450 275021 1833470
368 Мөр ба бугалгын хугарал Мэс засал S42 1002444 176902 1179346
369 Мөр ба бугалгын хугарал Мэс засал S42 5049636 891112 5940748
370 Шууны өнгөц гэмтэл, шарх Мэс засал S51 761805 134436 896242
371 Шууны ясны хугарал Мэс засал S52 1167533 206035 1373568
372 Бугуй ба сарвууны хугарал Мэс засал S62 935389 165069 1100458
373 Бугуй ба сарвууны түвшинд булчин ба шөрмөс гэмтэх Мэс засал S66 835759 147487 983246
374 Түнх ба доод мөчний шагай ба тавхайнаас бусад хэсгийн түлэгдэл Мэс засал T24 1797651 0 1797651
375 Түнх ба доод мөчний шагай ба тавхайны түлэгдэл Мэс засал T25 2931455 0 2931455
376 Бусад дотор эрхтэн халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал T28 259954 0 259954
377 Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт Мэс засал T34 1667616 0 1667616
378 Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт Мэс засал T34 5024251 0 5024251
379 Мөрний бүслүүр ба дээд мөчний бугуй ба сарвуунаас бусад хэсэг халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал T22 952894 0 952894
380 Толгой ба хүзүүний түлэгдэл Мэс засал T20 378308 0 378308
381 Толгой ба хүзүүний түлэгдэл Мэс засал T20 378308 0 378308
382 Их бие халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал T21 2288631 0 2288631
383 Бугуй ба сарвуу халууны үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал T23 969189 0 969189
384 Бактерсудлал ба эдсудлалаар батлаагүй амьсгалын замын сүрьеэ Мэс засал A16 4671335 0 4671335
385 Бактерсудлал ба эдсудлалаар батлаагүй амьсгалын замын сүрьеэ Мэс засал A16 2996488 0 2996488
386 Амьсгалын ба цээжний хөндийн эрхтэний өмөн Мэс засал C31, C32, C34 2140145 0 2140145
387 Амьсгалын ба цээжний хөндийн эрхтэний өмөн Мэс засал C34 4070630 0 4070630
388 Амьсгалын ба цээжний хөндийн эрхтэний өмөн Мэс засал C34 6561706 0 6561706
389 Ходоодны өмөн Мэс засал C16 3072824 0 3072824
390 Ходоодны өмөн Мэс засал C16 7983327 0 7983327
391 Ходоодны өмөн Мэс засал C16 19025312 0 19025312
392 Бүдүүн, шулуун гэдэс, хошногоны өмөн Мэс засал C18, C19 3970537 0 3970537
393 Бүдүүн, шулуун гэдэс, хошногоны өмөн Мэс засал C18, C19 6406324 0 6406324
394 Бүдүүн, шулуун гэдэс, хошногоны өмөн Мэс засал C18, C19 6406324 0 6406324
395 Бүдүүн, шулуун гэдэс, хошногоны өмөн Мэс засал C20 2090107 0 2090107
396 Улаан хоолойн өмөн Мэс засал C15 5810589 0 5810589
397 Улаан хоолойн өмөн Мэс засал C15 10161359 0 10161359
398 Улаан хоолойн өмөн Мэс засал C15 3149989 0 3149989
399 Улаан хоолойн өмөн Мэс засал C15 2103469 0 2103469
400 Элэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөн Мэс засал C22, C23, C25 1091393 0 1091393
401 Элэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөн Мэс засал C22, C23, C25 2129995 0 2129995
402 Элэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөнЭлэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөн Мэс засал C22, C23, C25 3429995 0 3429995
403 Элэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөнЭлэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн өмөн Мэс засал C22, C23, C25 5914526 0 5914526
404 Яс ба үений мөгөөрсний өмөн Мэс засал C40 1041546 0 1041546
405 Хэвлийн гялтангийн ба хэвлийн арын зайн өмөн Мэс засал C48 3016196 0 3016196
406 Хөхний өмөн Мэс засал C50 3395442 0 3395442
407 Бамбай булчирхайн өмөн Мэс засал C73 2022124 0 2022124
408 Биеийн олон хэсэг халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал A T29 38241809 0 38241809
409 Биеийн олон хэсэг халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал B T29 20865751 0 20865751
410 Биеийн олон хэсэг халууны ба химийн үйлчлэлээр түлэгдэх Мэс засал C T29 4607845 0 4607845