Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Түгээмэл асуулт

Монгол хүн бүрийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж, даатгалын тогтвортой санг бүрдүүлэн, даатгуулагчийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн чанартай тусламж, үйлчилгээг худалдан авдаг үйлчлүүлэгч төвтэй, нийгмийн хариуцлага бүхий менежментийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

  • Даатгуулагчийг дээдэлсэн, үйлчлүүлэгч төвтэй байх;
  • Бүх нийтийг эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах;
  • Тэгш хүртээмжтэй байх;
  • Нээлттэй байж хариуцлагаа бүрэн ухамсарлан ажиллах;
  • Мэргэшсэн, өндөр чадвартай байх;
  • Шинийг эрэлхийлэгч байх.