Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Түргэн тусламж

# Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр Үйлдлийн ангилал Оношын код ЭМД-аас төлөх Иргэнээс төлөх Нийт төлбөр
1 Түргэн тусламж Ойрын дуудлага 20 км хүртэл A41.9, B34.9, E10-E14, E86, E89.1, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20.0, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99, F00*-F99 45000 0 45000
2 Түргэн тусламж Ойрын дуудлага 25-70 км A41.9, B34.9, E10-E14, E86, E89.1, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20.0, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99, F00*-F99 80000 0 80000
3 Түргэн тусламж Алсын дуудлага 70-450 км A41.9, B34.9, E10-E14, E86, E89.1, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20.0, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99, F00*-F99 396213 0 396213
4 Түргэн тусламж Алсын дуудлага 450 км-ээс дээш A41.9, B34.9, E10-E14, E86, E89.1, G93.3, G40-G47, H35.0, H65-H66, I30-I66, J18.8, J18.9, J20.0, J39.8, J02.0, J02.8, J02.9, J06.9, J09, J96, K55-K63, L03, L89, M25, M53.3, M54.5, M54.6, M54.9, M54.8, N15.9, N20.0, N30, N39.0, O00-O99, R03.0, R07, R10, R11, R19, R05, R06, R50, R51, R55, S00-T88, Z33, Z08, Z09, Z86.7, V01- Y99, F00*-F99 768359 0 768359