Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нэр Дугаар Он Үзэх
Төрөөс олгох урамшууллаас иргэний эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх журам 361 2023 Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 301 2023 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал, загвар батлах тухай 98 2023 Дэлгэрэнгүй
Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 7 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2023 оны хувь хэмжээг тогтоох тухай 500 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай 1 2022 Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 388 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2022 оны хувь хэмжээг тогтоох тухай 408 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2022 оны хэмжээг тогтоох тухай 408 2021 Дэлгэрэнгүй
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 374 2021 Дэлгэрэнгүй
Коронавируст халдвар ковид-19-ын цар тахлын үед монгол улсын иргэдэд мөнгөн дэмжлэг олгох тухай 93 2021 Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 218 2020 Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 218 2020 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам 217 2020 Дэлгэрэнгүй
Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 106 2020 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай 206 2020 Дэлгэрэнгүй
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах) 216 2020 Дэлгэрэнгүй
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох) 7 2019 Дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 33 2019 Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам 9 2019 Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 7 2019 Дэлгэрэнгүй
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТЖАХ-ийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох) 9 2019 Дэлгэрэнгүй
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм) 33 2019 Дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 33 2019 Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 258 2018 Дэлгэрэнгүй
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох) 382 2018 Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны тухай хууль 2014 Дэлгэрэнгүй