Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нэр Дугаар Он Үзэх
ЭМДЕГ-ын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай А/83 2023 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/82 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам, заавар батлах тухай А/65 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/62 2023 Дэлгэрэнгүй
Журмын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/61 2023 Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн цаг зохион байгуулах А/60 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/54 2023 Дэлгэрэнгүй
Улсын ахлах байцаагчийн эрх олгох тухай А/52 2023 Дэлгэрэнгүй
Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/50 2023 Дэлгэрэнгүй
Соёл, спорт, олон нийтийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/49 2023 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөө батлах тухай А/48 2023 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөө батлах тухай А/48 2023 Дэлгэрэнгүй
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай. А/47 2023 Дэлгэрэнгүй
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай А/47 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/45 2023 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай A/35 2023 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай A/31 2023 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай A/30 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/26 2023 Дэлгэрэнгүй
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны гэрээ дүгнэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/25 2023 Дэлгэрэнгүй
Улсын ахлах байцаагчийн эрх цуцлах, олгох тухай A/23 2023 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын албан хаагчдын 2023 оны ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай A/22 2023 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээ хийх тухай A/21 2023 Дэлгэрэнгүй
Хяналт шалгалт хийх тухай A/19 2023 Дэлгэрэнгүй
Хамралтын төлөвлөгөө батлах тухай A/16 2023 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай A/14 2023 Дэлгэрэнгүй
Жендэрийн салбар зөвлөл байгуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох, ажиллах журмыг батлах тухай A/12 2023 Дэлгэрэнгүй
Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индексийг шинэчлэн батлах тухай A/11 2023 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/10 2023 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/07 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай ЭМДҮЗ-ийн тогтоол А/06 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай Статистикийн эмхэтгэл А/05 2023 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын сар улирлын хуваарийг батлах А/04 2023 Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах А/03 2023 Дэлгэрэнгүй
АШЭМБ-дад олгох нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилтийн 2023 оны төсвийн хуваарийг батлах А/02 2023 Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээний биелэлтийг үнэлэх журам A/01 2023 Дэлгэрэнгүй
"Капитал банк" ХХК дахь Банкны эрх хүлээн авагчаас өр төлбөрт тооцон шилжүүлэх хөрөнгө судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай A/176 2022 Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан, шуурхай шийдвэрлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/173 2022 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай (2022 оны жилийн эцсийн тооллого) A/171 2022 Дэлгэрэнгүй
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай A/163 2022 Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн гэрээ бүхий эмийн сангуудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн хугацаа сунгах А/159 2022 Дэлгэрэнгүй
ЭМДЕГ-ын албаны нууцад хамаарах мэдээллийн журам, жагсаалт батлах тухай A/158 2022 Дэлгэрэнгүй
"Капитал банк" ХХК дахь Банкны эрх хүлээн авагчаас өр төлбөрт тооцон шилжүүлэх хөрөнгө судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай A/158 2022 Дэлгэрэнгүй
ЭМДЕГ-ын албаны нууцад хамаарах мэдээллийн журам, жагсаалт батлах тухай A/158 2022 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах тухай A/157 2022 Дэлгэрэнгүй
Улсын ахлах байцаагчийн эрх цуцлах тухай A/156 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/155 2022 Дэлгэрэнгүй
Ил тод, нээлттэй байдлыг хангуулах тухай A/153 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай Новартис A/152 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай Хамтарсан тушаал A/151 2022 Дэлгэрэнгүй
Иргэн даатгуулагчидтай хийх уулзалтын өдөр зарлах тухай A/148 2022 Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай A/145 2022 Дэлгэрэнгүй
Бүтээмжийн урамшуулал олгох журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай A/140 2022 Дэлгэрэнгүй
Сургалт зохион байгуулах тухай A/137 2022 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай A/136 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/131 2022 Дэлгэрэнгүй
Архивын журам A/128 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах тухай A/127 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/125 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай Нууцад хамаарах A/119 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын жагсаалт гэрээний загвар батлах тухай A/117 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан үүрэг түр орлон гүйцэтгэх албан тушаалтны хуваарь батлах A/112 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/111 2022 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай A/110 2022 Дэлгэрэнгүй
Ээлжийн амралт олгох тухай A/108 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай A/106 2022 Дэлгэрэнгүй
Урамшуулал олгох тухай А/105 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам, хаягтыг загвар батлах тухай А/104 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/103 2022 Дэлгэрэнгүй
Нөхөх төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай A/99 2022 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай A/97 2022 Дэлгэрэнгүй
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/96 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрх олгох тухай А/94 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай А/93 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/92 2022 Дэлгэрэнгүй
Комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм шинэчлэн батлах тухай А/90 2022 Дэлгэрэнгүй
Заавар батлах тухай А/89 2022 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/83 2022 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай A/78 2022 Дэлгэрэнгүй
Ном хуваарилах тухай A/77 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах A/76 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай худалдан борлуулах A/75 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/72 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/72 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай A/67 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулах A/66 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/64 2022 Дэлгэрэнгүй
Шагналын дагалдах урамшуулал олгох тухай A/63 2022 Дэлгэрэнгүй
Шагналын дагалдах урамшуулал олгох тухай A/63 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын улсын ахлах байцаагчийн эрх цуцлах, олгох тухай A/62 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын улсын ахлах байцаагчийн эрх цуцлах олгох A/62 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/61 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/60 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/56 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/55 2022 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай A/54 2022 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/53 2022 Дэлгэрэнгүй
Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулахад тавигдах тусгай шаардлага A/48 2022 Дэлгэрэнгүй
Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулахад тавигдах тусгай шаардлага батлах тухай A/48 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай A/47 2022 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай A/46 2022 Дэлгэрэнгүй
Сургалт зохион байгуулах тухай A/42 2022 Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах албан тушаалтны жагсаалт мэдээлэл оруулах хуваарийг шинэчлэн батлах тухай A/40 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/39 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/36 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтын урилгын загвар батлах тухай A/34 2022 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай A/33 2022 Дэлгэрэнгүй
Орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай A/32 2022 Дэлгэрэнгүй
Даатгалын гэрээний 2021 оны биелэлтийг баталгаажуулах тухай A/31 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/30 2022 Дэлгэрэнгүй
Зардал гаргах тухай A/29 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай A/28 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай A/27 2022 Дэлгэрэнгүй
Агентлагийн газар, хэлтсийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай А/26 2022 Дэлгэрэнгүй
Агентлагийн газар хэлтсийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай A/26 2022 Дэлгэрэнгүй
Бараа материал акталж, данс бүртгэлээс хасах тухай A/25 2022 Дэлгэрэнгүй
Мэдээ, тайлан гаргах хуваарь, жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай A/23 2022 Дэлгэрэнгүй
Даатгалын гэрээний 2021 оны биелэлтийг баталгаажуулах тухай A/21 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай A/20 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/19 2022 Дэлгэрэнгүй
Чиг үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх хуваарь батлах тухай A/18 2022 Дэлгэрэнгүй
ЭМДЕГ-ын албан хаагчдын 2022 оны ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай A/17 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/16 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай А/15 A/15 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай_page-0001 A/15 2022 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлого сар, улирлын хуваарийг батлах тухай A/14 2022 Дэлгэрэнгүй
Хамралтын төлөвлөгөө батлах тухай A/13 2022 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай A/12 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын бүтцийн нэгжүүдий ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай A/10 2022 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай A/09 2022 Дэлгэрэнгүй
Аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны зардлын 2022 оны төсвийг батлах тухай A/08 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/07 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн авлага барагдуулах ажлын хэсгийг шинэчлэн батлах тухай A/06 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай A/05 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай_page-0001 A/04 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/03 дугаар тушаал A/03 2022 Дэлгэрэнгүй
ӨСТЭМТ зарим эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах, дүгнэх аргачлалыг батлуулах тухай A/03 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай A/02 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/01 2022 Дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх тухай A/188 2021 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/185 2021 Дэлгэрэнгүй
Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай А/184 2021 Дэлгэрэнгүй
Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, журам шинэчлэн батлах тухай А/181 2021 Дэлгэрэнгүй
Үүрэг, чиглэл өгөх тухай А/176 2021 Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/175 2021 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/169 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай А/168 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/164 2021 Дэлгэрэнгүй
Жендэрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах А/161 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай А/160 2021 Дэлгэрэнгүй
Загвар батлах тухай А/159 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системийн бодлогын даалгаврын хэрэгжилтйг хангах А/158 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/152 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/145 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/144 2021 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/141 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/136 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/133 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруултад тэнцсэн лабораториудыг батлах тухай А/125 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай А/123 2021 Дэлгэрэнгүй
Хяналт үнэлгээ хйих тухай_page-0001 А/121 2021 Дэлгэрэнгүй
Шагналын журам батлах тухай_page-0001 A/120 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/117 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай A/116 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг батлах тухай A/113 2021 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай_page-0001 A/110 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/109 дугаар тушаал A/109 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай A/109 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай A/109 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай A/108 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай A/104 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай A/103 2021 Дэлгэрэнгүй
А103 Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай A/103 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаал A/101 2021 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай A/101 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/98 2021 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай A/97 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний баг байгуулах тухай A/95 2021 Дэлгэрэнгүй
Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай A/93 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/91 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай A/88 2021 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай A/87 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/85 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/84 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/83 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ыг батлах тухай A/82 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай_page-0001 A/81 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/80 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/77 2021 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай_page-0001 A/74 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хэвсралтад өөрчлөлт оруулах тухай A/73 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/71 дүгээр тушаал A/71 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/70 дугаар тушаал A/70 2021 Дэлгэрэнгүй
Үүрэг, чиглэл өгөх тухай A/59 2021 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай A/45 2021 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай A/44 2021 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай A/43 2021 Дэлгэрэнгүй
ЭМД-ын сангийн авлага барагдуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай A/42 2021 Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө зарцуулах тухай A/38 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай A/36 2021 Дэлгэрэнгүй
Газар хэлтсийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай A/35 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай A/34 2021 Дэлгэрэнгүй
Гамшгаас хамгаалах алба, штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай A/33 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай A/32 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай A/31 2021 Дэлгэрэнгүй
Гадна хаягийн самбарын загвар батлах тухай A/30 2021 Дэлгэрэнгүй
Аймаг (дүүрэг)-ийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны зардлын 2021 оны төсвийг батлах тухай A/29 2021 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт шинэчлэн байгуулах тухай A/28 2021 Дэлгэрэнгүй
Үүрэг, чиглэл өгөх тухай A/22 2021 Дэлгэрэнгүй
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг байгуулах тухай A/21 2021 Дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай A/20 2021 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай A/18 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай A/17 2021 Дэлгэрэнгүй
Зардал гаргах тухай A/15 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/12 2021 Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах албан тушаалтны жагсаалт, хуваарийг батлах тухай A/09 2021 Дэлгэрэнгүй
ЭМДЕГ-ын албан хаагчдын 2021 оны ээлжийн амралтын хуваарыг батлах A/08 2021 Дэлгэрэнгүй
Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс шинэчлэн батлах тухай A/06 2021 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай A/03 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрх олгох тухай A/02 2021 Дэлгэрэнгүй
Баримт бичгийн бүртгэлийн индекс батлах тухай A/01 2021 Дэлгэрэнгүй
2020 оны А/71 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 1 эмийн сан A/71 2020 Дэлгэрэнгүй
Амны хөндийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эмчлэн эрүүлжүүлэх тусламж, үйлчилгээг гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт батлах тухай А/52 A/52 2020 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн баримтын систем нэвтрүүлэг тухай А/130 A/130 2019 Дэлгэрэнгүй
2019 оны А/110 дугаар тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 1 эмийн сан A/110 2019 Дэлгэрэнгүй
2019 оны А/67 дугаар тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 3 эмийн сан A/67 2019 Дэлгэрэнгүй
2019 оны А/54 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 5 эмийн сан A/54 2019 Дэлгэрэнгүй
2019 оны “Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” А/24 дүгээр тушаалаар “Элэгний С вирусийн эсрэг эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох эрх бүхий эмийн сангийн жагсаалт”-д орсон 7 эмийн сан A/24 2019 Дэлгэрэнгүй