Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нэр Дугаар Он Үзэх
Нэхэмжлэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/37 2024 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай А/30 2024 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөө, хүснэгтийн загвар батлах тухай А/24 2024 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/21 2024 Дэлгэрэнгүй
Албан бичгийн бүртгэлийн индекс шинэчлэн батлах тухай А/17 2024 Дэлгэрэнгүй
Хамралтын төлөвлөгөө батлах тухай А/14 2024 Дэлгэрэнгүй
Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индексийг шинэчлэн батлах тухай А/12 2024 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/173 2023 Дэлгэрэнгүй
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай А/160 2023 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156 2023 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах гэрээг дүгнэх тухай А/155 2023 Дэлгэрэнгүй
Ил тод, нээлттэй байдлын уялдаа холбоог хангуулах тухай А/154 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай үнэлгээ А/146 2023 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн дотоод журмыг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай А/145 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/142 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/140 2023 Дэлгэрэнгүй
ЭМДЕГ-ын албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд хамруулах тухай А/137 2023 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын үйлчилгээний стандарт батлах тухай А/110 2023 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай А/105 2023 Дэлгэрэнгүй
Сургалтад хамруулах тухай А/103 2023 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/102 2023 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөө батлах тухай А/101 2023 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/91 2023 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/88 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/83 2023 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын омисс томилох тухай А/82 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/74 2023 Дэлгэрэнгүй
Алхангаа арчилъя, сурталчилъя арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/72 2023 Дэлгэрэнгүй
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай А/71 2023 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/70 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам, заавар батлах тухай А/65 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/62 2023 Дэлгэрэнгүй
Журмын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/61 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/60 2023 Дэлгэрэнгүй
Сургалтад хамруулах тухай А/55 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/54 2023 Дэлгэрэнгүй
Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/50 2023 Дэлгэрэнгүй
Соёл, спорт, олон нийтийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/49 2023 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөө батлах тухай А/48 2023 Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах, түдгэлзүүлэх, цуцлах тухай А/46 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/45 2023 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/39 2023 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай хавсралт А/35 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/26 2023 Дэлгэрэнгүй
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны гэрээ дүгнэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/25 2023 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээ хийх тухай А/21 2023 Дэлгэрэнгүй
Мэдээ, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зардал гаргах тухай А/20 2023 Дэлгэрэнгүй
Хамралтын төлөвлөгөө батлах тухай А/16 2023 Дэлгэрэнгүй
Хамралтын төлөвлөгөө батлах тухай А/16 2023 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/14 2023 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/13 2023 Дэлгэрэнгүй
Жендэрийн салбар зөвлөл байгуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох, ажиллах журмыг батлах тухай А/12 2023 Дэлгэрэнгүй
Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индексийг шинэчлэн батлах тухай А/11 2023 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/10 2023 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/07 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай ЭМДҮЗ-ийн тогтоол А/06 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай Статистикийн эмхэтгэл А/05 2023 Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/03 2023 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/01 2023 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/189 2022 Дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлт, түүний техникийн тодорхойлолтыг батлах тухай А/187 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/176 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/173 2022 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/171 2022 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/167 2022 Дэлгэрэнгүй
Хугацааг сунгах тухай А/166 2022 Дэлгэрэнгүй
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/163 2022 Дэлгэрэнгүй
Хугацаа сунгах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/159 2022 Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах тухай А/157 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/155 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай А/152 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/151 2022 Дэлгэрэнгүй
Иргэн даатгуулагчидтай хийх уулзалтын өдөр зарлах тухай А/148 2022 Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай А/145 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай А/139 2022 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/138 2022 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/136 2022 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/135 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/131 2022 Дэлгэрэнгүй
Архивын журам А/128 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах тухай А/127 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/125 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/123 2022 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/120 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/119 2022 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/118 2022 Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын жагсаалт гэрээний загвар батлах тухай А/117 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажил гүйцэтгүүлэх туа А/116 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/114 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/111 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай А/106 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам, маягтын загвар батлах тухай А/104 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/103 2022 Дэлгэрэнгүй
Тусгай шаардлага батлах тухай А/100 2022 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/97 2022 Дэлгэрэнгүй
Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/96 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрх олгох тухай А/94 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай А/93 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/92 2022 Дэлгэрэнгүй
Комиссын бүрэлдэхүүн, дүрэм шинэчлэн батлах тухай А/90 2022 Дэлгэрэнгүй
Заавар батлах тухай А/89 2022 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/83 2022 Дэлгэрэнгүй
Алхангаа ярилцья арга хэмжээг зохион байгуулах тухай А/82 2022 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай А/78 2022 Дэлгэрэнгүй
Ном хуваарилах тухай А/77 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай А/76 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/75 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/73 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/72 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлагын худалдааг зохион байгуулах тухай А/67 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/66 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/64 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын улсын ахлах байцаагчийн эрх цуцлах олгох тухай А/62 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/61 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/60 2022 Дэлгэрэнгүй
Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай А/57 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/56 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/55 2022 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай А/54 2022 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/53 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/51 2022 Дэлгэрэнгүй
Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулахад тавигдах тусгай шаардлага батлах тухай А/48 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай А/47 2022 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай А/46 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай нээлттэй дуудлага худалдаа А/45 2022 Дэлгэрэнгүй
Сургалт зохион байгуулах тухай А/42 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай Зөвлөгөөн байгуулах А/41 2022 Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах албан тушаалтны жагсаалт мэдээлэл оруулах хуваарийг шинэчлэн батлах тухай А/40 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/39 2022 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал батлах тухай А/37 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/36 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтын урилгын загвар батлах тухай А/34 2022 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/33 2022 Дэлгэрэнгүй
Орон тооны бус байнгын комиссыг байгуулах тухай А/32 2022 Дэлгэрэнгүй
Даатгалын гэрээний 2021 оны биелэлтийг баталгаажуулах тухай А/31 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/30 2022 Дэлгэрэнгүй
Агентлагийн газар, хэлтсийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай А/26 2022 Дэлгэрэнгүй
Бараа материал акталж, данс бүртгэлээс хасах тухай А/25 2022 Дэлгэрэнгүй
Мэдээ тайлан гаргах хуваарь, жагсаалт батлах тухай А/23 2022 Дэлгэрэнгүй
Даатгалын гэрээний 2021 оны биелэлтийг баталгаажуулах тухай А/21 2022 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай А/20 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай НДЕГ хамтарсан А/19 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай А/15 2022 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарь батлах тухай А/14 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2022 Дэлгэрэнгүй
ЭМДС авлага барагдуулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай. А/06 2022 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай А/04 2022 Дэлгэрэнгүй
ӨСТЭМТ зарим эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах, дүгнэх аргачлалыг батлуулах тухай А/03 2022 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/01 2022 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай А/192 2021 Дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх тухай А/188 2021 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/185 2021 Дэлгэрэнгүй
Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, журам шинэчлэн батлах тухай А/181 2021 Дэлгэрэнгүй
Үүрэг, чиглэл өгөх тухай А/176 2021 Дэлгэрэнгүй
Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/175 2021 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/169 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай А/168 2021 Дэлгэрэнгүй
Спорт өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/167 2021 Дэлгэрэнгүй
Соёл, спорт, олон нийтийн зөвлөл байгуулах тухай А/165 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/164 2021 Дэлгэрэнгүй
Жендэрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах А/161 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай А/160 2021 Дэлгэрэнгүй
Загвар батлах тухай А/159 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системийн бодлогын даалгаврын А/158 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/156 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/155 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/152 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хорооны гишүүдэд урамшуулал олгох тухай А/151 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/150 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/149 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/148 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/145 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/144 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/137 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/136 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг томилох тухай А/133 2021 Дэлгэрэнгүй
Бараа материал акталж, данс бүртгэлээс хасах тухай А/129 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/128 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруултад тэнцсэн лабораториудыг батлах тухай А/125 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай А/123 2021 Дэлгэрэнгүй
Шагналын журам батлах тухай А/120 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/118 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/117 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/116 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай А/114 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг батлах тухай А/113 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/112 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/111 2021 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/110 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай А/109 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай А/108 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай А/104 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай А/103 2021 Дэлгэрэнгүй
Заавар батлах тухай А/102 2021 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт батлах тухай А/101 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай А/99 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/98 2021 Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/97 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний баг байгуулах тухай А/95 2021 Дэлгэрэнгүй
Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай А/93 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хорооны гишүүдэд урамшуулал олгох тухай А/92 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/91 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/88 2021 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/87 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/85 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/84 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/83 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ЭМБ-ыг батлах тухай А/82 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/81 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/80 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/77 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хэвсралтад өөрчлөлт оруулах тухай А/73 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/72 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/71 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/70 2021 Дэлгэрэнгүй
Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай. А/69 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/68 2021 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай А/60 2021 Дэлгэрэнгүй
Үүрэг, чиглэл өгөх тухай А/59 2021 Дэлгэрэнгүй
Соёл, спорт, олон нийтийн зөвлөл байгуулах тухай А/58 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/52 2021 Дэлгэрэнгүй
ЭМД-ын сангийн авлага барагдуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/42 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай. А/36 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай А/34 2021 Дэлгэрэнгүй
Гамшгаас хамгаалах алба, штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/33 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн жагсаалтыг батлах тухай А/32 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай А/31 2021 Дэлгэрэнгүй
Гадна хаягийн самбарын загвар батлах тухай А/30 2021 Дэлгэрэнгүй
Аймаг (дүүрэг)-ийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны зардлын 2021 оны төсвийг батлах тухай А/29 2021 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт шинэчлэн байгуулах тухай А/28 2021 Дэлгэрэнгүй
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/27 2021 Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагыг баталж, гэрээ байгуулах тухай А/26 2021 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/25 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24 2021 Дэлгэрэнгүй
Үүрэг, чиглэл өгөх тухай А/22 2021 Дэлгэрэнгүй
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг байгуулах тухай А/21 2021 Дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай А/20 2021 Дэлгэрэнгүй
А-23 Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай А/20 2021 Дэлгэрэнгүй
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай А/19 2021 Дэлгэрэнгүй
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/18 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам батлах тухай А/17 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/13 2021 Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12 2021 Дэлгэрэнгүй
Хамралтын төлөвлөгөө батлах тухай А/10 2021 Дэлгэрэнгүй
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах албан тушаалтны жагсаалт, хуваарийг батлах тухай А/09 2021 Дэлгэрэнгүй
Даатгалын гэрээний 2020 оны биелэлтийг баталгаажуулсан жагсаалт батлах тухай A/07 2021 Дэлгэрэнгүй
Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс шинэчлэн батлах тухай A/06 2021 Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/03 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрх олгох тухай А/02 2021 Дэлгэрэнгүй
Баримт бичгийн бүртгэлийн индекс батлах тухай А/01 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай А/115 2020 Дэлгэрэнгүй
Аргачлал шинэчлэн батлах тухай А/102 2020 Дэлгэрэнгүй