Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Санхүүжилт

# Нэр Санхүүжилт Он Cар Хувь Үзэх
1 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 1 Дэлгэрэнгүй
2 Санхүүжилт Рашаан сувилал 2022 1 Дэлгэрэнгүй
3 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 1 Дэлгэрэнгүй
4 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 1 Дэлгэрэнгүй
5 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 1 Дэлгэрэнгүй
6 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 1 Дэлгэрэнгүй
7 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2022 1 Дэлгэрэнгүй
8 Санхүүжилт Өрхийн эмнэлэг 2022 1 Дэлгэрэнгүй
9 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 1 Дэлгэрэнгүй
10 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 1 Дэлгэрэнгүй
11 Санхүүжилт Ковид хэвтэн 2022 1 Дэлгэрэнгүй
12 Санхүүжилт Ковид өрх 2022 1 Дэлгэрэнгүй
13 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2021 12 Дэлгэрэнгүй
14 Санхүүжилт Сувилал 2021 12 Дэлгэрэнгүй
15 Санхүүжилт Эмийн сан 2021 12 Дэлгэрэнгүй
16 Санхүүжилт Элэг бүтэн С-н эм 2021 12 Дэлгэрэнгүй
17 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2021 12 Дэлгэрэнгүй
18 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2021 12 Дэлгэрэнгүй
19 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2021 12 Дэлгэрэнгүй
20 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын илрүүлэг 2021 12 Дэлгэрэнгүй
21 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын баталгаажуулах шинжилгээ 2021 12 Дэлгэрэнгүй
22 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2021 12 Дэлгэрэнгүй
23 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2021 12 Дэлгэрэнгүй
24 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2021 12 Дэлгэрэнгүй
25 Санхүүжилт Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 2021 12 Дэлгэрэнгүй
26 Санхүүжилт Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 2021 12 Дэлгэрэнгүй
27 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2021 12 Дэлгэрэнгүй
28 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2021 12 Дэлгэрэнгүй
29 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2021 12 Дэлгэрэнгүй
30 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2021 12 Дэлгэрэнгүй
31 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2021 12 Дэлгэрэнгүй
32 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2021 10 Дэлгэрэнгүй
33 Санхүүжилт Сувилал 2021 10 Дэлгэрэнгүй
34 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2021 10 Дэлгэрэнгүй
35 Санхүүжилт Элэг бүтэн С эм 2021 10 Дэлгэрэнгүй
36 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2021 10 Дэлгэрэнгүй
37 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2021 10 Дэлгэрэнгүй
38 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2021 10 Дэлгэрэнгүй
39 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын илрүүлэг 2021 10 Дэлгэрэнгүй
40 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын баталгаажуулах шинжилгээ 2021 10 Дэлгэрэнгүй
41 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2021 10 Дэлгэрэнгүй
42 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2021 10 Дэлгэрэнгүй
43 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2021 10 Дэлгэрэнгүй
44 Санхүүжилт Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 2021 10 Дэлгэрэнгүй
45 Санхүүжилт Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 2021 10 Дэлгэрэнгүй
46 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2021 10 Дэлгэрэнгүй
47 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2021 10 Дэлгэрэнгүй
48 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2021 10 Дэлгэрэнгүй
49 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2021 10 Дэлгэрэнгүй
50 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2021 10 Дэлгэрэнгүй
51 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2021 11 Дэлгэрэнгүй
52 Санхүүжилт Сувилал 2021 11 Дэлгэрэнгүй
53 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2021 11 Дэлгэрэнгүй
54 Санхүүжилт Элэг бүтэн С эм 2021 11 Дэлгэрэнгүй
55 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2021 11 Дэлгэрэнгүй
56 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ 2021 11 Дэлгэрэнгүй
57 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2021 11 Дэлгэрэнгүй
58 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын илрүүлэг 2021 11 Дэлгэрэнгүй
59 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын баталгаажуулах шинжилгээ 2021 11 Дэлгэрэнгүй
60 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2021 11 Дэлгэрэнгүй
61 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2021 11 Дэлгэрэнгүй
62 Санхүүжилт Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 2021 11 Дэлгэрэнгүй
63 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2021 11 Дэлгэрэнгүй
64 Санхүүжилт Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 2021 11 Дэлгэрэнгүй
65 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2021 11 Дэлгэрэнгүй
66 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2021 11 Дэлгэрэнгүй
67 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2021 11 Дэлгэрэнгүй
68 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2021 11 Дэлгэрэнгүй
69 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2021 11 Дэлгэрэнгүй
70 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 2 Дэлгэрэнгүй
71 Санхүүжилт Сувилал 2022 2 Дэлгэрэнгүй
72 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 2 Дэлгэрэнгүй
73 Санхүүжилт Элэг бүтэн С эм 2022 2 Дэлгэрэнгүй
74 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ 2022 2 Дэлгэрэнгүй
75 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 2 Дэлгэрэнгүй
76 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын илрүүлэг 2022 2 Дэлгэрэнгүй
77 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2022 2 Дэлгэрэнгүй
78 Санхүүжилт Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 2022 2 Дэлгэрэнгүй
79 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын баталгаажуулах шинжилгээ 2022 2 Дэлгэрэнгүй
80 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 2 Дэлгэрэнгүй
81 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 2 Дэлгэрэнгүй
82 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төвд Анхан шат 2022 2 Дэлгэрэнгүй
83 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төвд Анхан шат 2022 2 Дэлгэрэнгүй
84 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 2 Дэлгэрэнгүй
85 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2022 2 Дэлгэрэнгүй
86 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 2 Дэлгэрэнгүй
87 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 2 Дэлгэрэнгүй
88 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 2 Дэлгэрэнгүй
89 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
90 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
91 Санхүүжилт Сувилал 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
92 Санхүүжилт Эмийн сан 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
93 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
94 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
95 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
96 Санхүүжилт Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
97 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
98 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
99 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
100 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
101 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
102 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
103 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
104 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
105 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
106 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
107 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 4 50 Дэлгэрэнгүй
108 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
109 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
110 Санхүүжилт Сувилал 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
111 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
112 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
113 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
114 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
115 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
116 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
117 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах үзлэг 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
118 Санхүүжилт С тоолох 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
119 Санхүүжилт В эм 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
120 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
121 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
122 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
123 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
124 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
125 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
126 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 4 100 Дэлгэрэнгүй
127 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
128 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
129 Санхүүжилт Сувилал 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
130 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
131 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
132 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
133 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
134 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
135 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
136 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах үзлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
137 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
138 Санхүүжилт В эм 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
139 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
140 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
141 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
142 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
143 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
144 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
145 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
146 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
147 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
148 Санхүүжилт Сувилал 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
149 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
150 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
151 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
152 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
153 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
154 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
155 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах шинжилгээ 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
156 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
157 Санхүүжилт В эм 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
158 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
159 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
160 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
161 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
162 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
163 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
164 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
165 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
166 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
167 Санхүүжилт Сувилал 2022 6 Дэлгэрэнгүй
168 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 6 Дэлгэрэнгүй
169 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 6 Дэлгэрэнгүй
170 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 6 Дэлгэрэнгүй
171 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 6 Дэлгэрэнгүй
172 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 6 Дэлгэрэнгүй
173 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
174 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах шинжилгээ 2022 6 Дэлгэрэнгүй
175 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 6 Дэлгэрэнгүй
176 Санхүүжилт В эм 2022 6 Дэлгэрэнгүй
177 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 6 Дэлгэрэнгүй
178 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 6 Дэлгэрэнгүй
179 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 6 Дэлгэрэнгүй
180 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 6 Дэлгэрэнгүй
181 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 6 Дэлгэрэнгүй
182 Санхүүжилт ӨЭМТ 2022 6 Дэлгэрэнгүй
183 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 6 Дэлгэрэнгүй
184 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
185 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 9 Дэлгэрэнгүй
186 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 9 Дэлгэрэнгүй
187 Санхүүжилт Сувилал 2022 9 Дэлгэрэнгүй
188 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 9 Дэлгэрэнгүй
189 Санхүүжилт ӨЭМТөвд 2022 9 Дэлгэрэнгүй
190 Санхүүжилт СЭМТөвд 2022 9 Дэлгэрэнгүй
191 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 9 Дэлгэрэнгүй
192 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 9 Дэлгэрэнгүй
193 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 9 Дэлгэрэнгүй
194 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах шинжилгээ 2022 9 Дэлгэрэнгүй
195 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 9 Дэлгэрэнгүй
196 Санхүүжилт В эм 2022 9 Дэлгэрэнгүй
197 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 9 Дэлгэрэнгүй
198 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 9 Дэлгэрэнгүй
199 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 9 Дэлгэрэнгүй
200 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 9 Дэлгэрэнгүй
201 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 9 Дэлгэрэнгүй
202 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 9 Дэлгэрэнгүй
203 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 9 Дэлгэрэнгүй
204 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг 2022 9 Дэлгэрэнгүй
205 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 10 Дэлгэрэнгүй
206 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 10 Дэлгэрэнгүй
207 Санхүүжилт Сувилал 2022 10 Дэлгэрэнгүй
208 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 10 Дэлгэрэнгүй
209 Санхүүжилт ӨЭМТ 2022 10 Дэлгэрэнгүй
210 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 10 Дэлгэрэнгүй
211 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 10 Дэлгэрэнгүй
212 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 10 Дэлгэрэнгүй
213 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 10 Дэлгэрэнгүй
214 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах шинжилгээ 2022 10 Дэлгэрэнгүй
215 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 10 Дэлгэрэнгүй
216 Санхүүжилт В эм 2022 10 Дэлгэрэнгүй
217 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2022 10 Дэлгэрэнгүй
218 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 10 Дэлгэрэнгүй
219 Санхүүжилт Ковид хэвтэн 2022 10 Дэлгэрэнгүй
220 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 10 Дэлгэрэнгүй
221 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 10 Дэлгэрэнгүй
222 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 10 Дэлгэрэнгүй
223 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 10 Дэлгэрэнгүй
224 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг 2022 10 Дэлгэрэнгүй
225 Санхүүжилт Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага 2022 11 Дэлгэрэнгүй
226 Санхүүжилт Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллага 2022 11 Дэлгэрэнгүй
227 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 12 Дэлгэрэнгүй
228 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 12 Дэлгэрэнгүй
229 Санхүүжилт Эмийн сан 2022 12 Дэлгэрэнгүй
230 Санхүүжилт Сувилал 2022 12 Дэлгэрэнгүй
231 Санхүүжилт Лаборатори 2022 12 Дэлгэрэнгүй
232 Санхүүжилт Өрхийн эмнэлэг 2022 12 Дэлгэрэнгүй
233 Санхүүжилт Сумын эмнэлэг 2022 12 Дэлгэрэнгүй
234 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 12 Дэлгэрэнгүй
235 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 12 Дэлгэрэнгүй
236 Санхүүжилт Сувилал 2022 12 Дэлгэрэнгүй
237 Санхүүжилт Эмийн сан 2022 12 Дэлгэрэнгүй
238 Санхүүжилт Лаборатори 2022 12 Дэлгэрэнгүй
239 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 12 Дэлгэрэнгүй
240 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 12 Дэлгэрэнгүй