Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Нэр Дугаар Он Үзэх
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаал А/10, А/09 2024 Дэлгэрэнгүй
Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 02 2024 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 06 2024 Дэлгэрэнгүй
Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 05 2024 Дэлгэрэнгүй
2024оны төсвийн хуваарийг батлах тухай 01 2024 Дэлгэрэнгүй
Техникийн хорооны бүрэлдэхүүн, журам шинэчлэн батлах тухай 03 2024 Дэлгэрэнгүй
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 05 2023 Дэлгэрэнгүй
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 05 2023 Дэлгэрэнгүй
Тогтоолын зарим заалтын хэрэгжилтийн тухай 01 2023 Дэлгэрэнгүй
Багц, төлбөрийн хэмжээ журам батлах тухай 10 2023 Дэлгэрэнгүй
Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 07 2023 Дэлгэрэнгүй
Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 06 2023 Дэлгэрэнгүй
Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 04 2023 Дэлгэрэнгүй
Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 08 2023 Дэлгэрэнгүй
Багц, төлбөрийн хэмжээ, журам батлах тухай 06 2022 Дэлгэрэнгүй
Багц, төлбөрийн хэмжээ, журам батлах тухай 06 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 01 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай 02 2022 Дэлгэрэнгүй
Өр төлбөр барагдуулах тухай 03 2022 Дэлгэрэнгүй
Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 05 2022 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай 13 2022 Дэлгэрэнгүй
2023 оны төсвийн хуваарийг батлах тухай 17 2022 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай 12 2022 Дэлгэрэнгүй
Эмийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 11 2022 Дэлгэрэнгүй
Тогтоолын зарим заалтын хэрэгжилтийн тухай 09 2022 Дэлгэрэнгүй
Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 04 2021 Дэлгэрэнгүй
2021 оны төсвийн хуваарийг батлах тухай 01 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн авлагад үл хөдлөх хөрөнгийг хүлээн авах, хадгалах, хамгаалах, ашиглах, түрээслүүлэх, худалдан борлуулах журам батлах тухай 11 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сан байгуулах тухай 02 2021 Дэлгэрэнгүй
Хяналтын журам батлах тухай 05 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сан байгуулах тухай 02 2021 Дэлгэрэнгүй
ЭМДС-ийн авлагад үл хөдлөх хөрөнгийг хүлээн авах, хадгалах, хамгаалах, ашиглах, түрээслүүлэх, худалдан борлуулах журам батлах тухай 11 2021 Дэлгэрэнгүй
Өр төлбөр барагдуулах тухай 06 2021 Дэлгэрэнгүй
2021 оны төсвийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай 07 2021 Дэлгэрэнгүй
2021. 2022 оны төсвийн хуваарийг батлах тухай 08 2021 Дэлгэрэнгүй
Журам шинэчлэн батлах тухай 09 2021 Дэлгэрэнгүй
Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай 03 2021 Дэлгэрэнгүй
ЭМД-ын эрсдлийн сан байгуулах тухай 10 2021 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай 17 2020 Дэлгэрэнгүй
ЭМДС-ийн чөлөөт үлдэгдлийг төрийн сангийн нэгдсэн дансанд төвлөрүүлэх тухай 08 2020 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын бүтэц, дүрэм батлах тухай 03 2017 Дэлгэрэнгүй