Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Санхүүжилт

# Нэр Санхүүжилт Он Cар Хувь Үзэх
1 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 2 Дэлгэрэнгүй
2 Санхүүжилт Сувилал 2022 2 Дэлгэрэнгүй
3 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 2 Дэлгэрэнгүй
4 Санхүүжилт Элэг бүтэн С эм 2022 2 Дэлгэрэнгүй
5 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ 2022 2 Дэлгэрэнгүй
6 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 2 Дэлгэрэнгүй
7 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын илрүүлэг 2022 2 Дэлгэрэнгүй
8 Санхүүжилт Элэг бүтэн В эм 2022 2 Дэлгэрэнгүй
9 Санхүүжилт Гемодиализийн тусламж үйлчилгээ 2022 2 Дэлгэрэнгүй
10 Санхүүжилт Элэгний В, С вирусын баталгаажуулах шинжилгээ 2022 2 Дэлгэрэнгүй
11 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 2 Дэлгэрэнгүй
12 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 2 Дэлгэрэнгүй
13 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төвд Анхан шат 2022 2 Дэлгэрэнгүй
14 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төвд Анхан шат 2022 2 Дэлгэрэнгүй
15 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 2 Дэлгэрэнгүй
16 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2022 2 Дэлгэрэнгүй
17 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 2 Дэлгэрэнгүй
18 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 2 Дэлгэрэнгүй
19 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 2 Дэлгэрэнгүй