Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Санхүүжилт

# Нэр Санхүүжилт Он Cар Хувь Үзэх
1 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
2 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
3 Санхүүжилт Сувилал 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
4 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
5 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
6 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
7 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
8 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
9 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
10 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах үзлэг 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
11 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
12 Санхүүжилт В эм 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
13 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
14 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
15 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
16 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
17 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
18 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
19 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 5 50 Дэлгэрэнгүй
20 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
21 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
22 Санхүүжилт Сувилал 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
23 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
24 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
25 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
26 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
27 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
28 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
29 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах шинжилгээ 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
30 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
31 Санхүүжилт В эм 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
32 Санхүүжилт Ковид-19 дархлаажуулалт 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
33 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
34 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
35 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
36 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
37 Санхүүжилт ӨЭМТ Анхан шат 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй
38 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 5 100 Дэлгэрэнгүй