Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Санхүүжилт

# Нэр Санхүүжилт Он Cар Хувь Үзэх
1 Санхүүжилт Улсын эмнэлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
2 Санхүүжилт Хувийн эмнэлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
3 Санхүүжилт Сувилал 2022 6 Дэлгэрэнгүй
4 Санхүүжилт Эмийн үнийн хөнгөлөлт 2022 6 Дэлгэрэнгүй
5 Санхүүжилт Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2022 6 Дэлгэрэнгүй
6 Санхүүжилт Сумын эрүүл мэндийн төв 2022 6 Дэлгэрэнгүй
7 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх 2022 6 Дэлгэрэнгүй
8 Санхүүжилт Гемодиализ 2022 6 Дэлгэрэнгүй
9 Санхүүжилт В,С илрүүлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй
10 Санхүүжилт В, С баталгаажуулах шинжилгээ 2022 6 Дэлгэрэнгүй
11 Санхүүжилт Элэг бүтэн С тоолох 2022 6 Дэлгэрэнгүй
12 Санхүүжилт В эм 2022 6 Дэлгэрэнгүй
13 Санхүүжилт Ковид вакцин 2022 6 Дэлгэрэнгүй
14 Санхүүжилт Ковид-19 өрхийн гэрийн эргэлт 2022 6 Дэлгэрэнгүй
15 Санхүүжилт Ковид-19 хэвтэн 2022 6 Дэлгэрэнгүй
16 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц цуглуулах 2022 6 Дэлгэрэнгүй
17 Санхүүжилт Ковид-19 сорьц шинжлэх 2022 6 Дэлгэрэнгүй
18 Санхүүжилт ӨЭМТ 2022 6 Дэлгэрэнгүй
19 Санхүүжилт СЭМТ анхан шат 2022 6 Дэлгэрэнгүй
20 Санхүүжилт Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг 2022 6 Дэлгэрэнгүй