Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл

# Нэр Төрөл Үзэх
1 Тусламж, үйлчилгээний багц, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
2 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, хамрагдалт, актуар тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
3 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
4 Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
5 Эдийн засаг, төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
6 Өртөг төлбөрийн арга, судалгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
7 Өртөг төлбөрийн арга, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
8 Өртөг төлбөрийн арга хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
9 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
10 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
11 Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
12 Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
13 Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
14 Мэдээллийн техгологийн хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
15 Нэвтрүүлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
16 Нэхэмжлэлийн хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
17 Нэхэмжлэлийн төлбөрийн мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
18 Нэхэмжлэлийн эмнэлзүйн хяналтын ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
19 Нэхэмжлэлийн эмнэлзүйн хяналтын мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
20 Хэрэглэгчтэй харилцах ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
21 Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
22 Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
23 Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
24 Санхүү, бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
25 Орлого, хамрагдалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
26 Санхүүгийн тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
27 Санхүүгийн тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
28 Санхүүжилтийн ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
29 Санхүүжилтын мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
30 Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
31 Тамгын газрын дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
32 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
33 Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
34 Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газрын дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
35 Сонгон шалгаруулалт, гэрээлэлт, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
36 Сонгон шалгаруулалт, гэрээлэлт, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
37 Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
38 Тусламж, үйлчилгээний багц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
39 Тусламж, үйлчилгээний багц хариуцсан мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
40 Хяналтын зохицуулалт, чанарын үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
41 Хяналтын зохицуулалт, чанарын үнэлгээний мэргэжилтэн Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
42 Хяналтын зохицуулалт, чанарын үнэлгээний хэлтсийн дарга Ажлын байрны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй