Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан

# Нэр Төрөл Үзэх
1 “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
2 2023 оны Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хагас жилийн тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
3 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
4 “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байдалд үнэлгээ хийсэн тухай тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
5 2023 оны хагас жилийн ЭМДСанд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
6 “Алсын хараа-2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
7 2023 оны Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний жилийн эцсийн тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
8 2023 оны жилийн эцсийн ЭМДСанд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
9 Эрүүл мэндийн даатгалын санд тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр буцаан төлүүлэх тухай Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй