Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан

# Нэр Төрөл Үзэх
1 “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
2 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
3 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
4 “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байдалд үнэлгээ хийсэн тухай тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
5 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, түүний зарцуулалтад хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй
6 “Алсын хараа-2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн тайлан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тайлан Дэлгэрэнгүй