Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Үйл ажиллагааны тайлан

# Нэр Төрөл Үзэх
1 2023 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
2 Алсын хараа-2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн тайлан (2023) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
3 2023 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
4 2023 оны эхний хагас жилд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
5 2023 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
6 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
7 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
8 2022 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
9 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
10 Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн жилийн эцсийн тайлан (2023) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
11 Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хагас жилийнтайлан (2023) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
12 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
13 2023 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн жилийн эцсийн хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
14 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
15 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт (2023 оны жилийн эцсийн байдлаар) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
16 Эрүүд мэндийн даатгалын сангийн санхүүгийн тайлан (2022) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
17 Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн жилийн эцсийн тайлан (2022) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
18 2024 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
19 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
20 ЭМДЕГ-ын ажилтны тогтвортой ажиллуулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан 2023 он үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй