Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Үйл ажиллагааны тайлан

# Нэр Төрөл Үзэх
1 Хүний нөөцийн мэдээлэл үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
2 2023 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
3 Алсын хараа-2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
4 2023 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
5 2023 оны эхний хагас жилд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
6 2023 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
7 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
8 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
9 2022 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
10 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
11 Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан (11 сарын байдлаар) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
12 Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан (эхний хагас жилийн байдлаар) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
13 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
14 2023 оны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн жилийн эцсийн хэрэгжилтийн тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
15 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй
16 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт (2023 оны жилийн эцсийн байдлаар) үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй