Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах)