Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм