Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Эрүүл мэндийн даатгалын улсын ахлах байцаагчийн эрх цуцлах олгох