Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай