Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:
Алхангаа арчилъя, сурталчилъя арга хэмжээ зохион байгуулах тухай