Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

АЛБАН ТУШААЛ

УТАСНЫ ДУГААР

ӨРӨӨНИЙ ДУГААР

ТАМГЫН ГАЗАР

1

Хүний нөөц мэргэжилтнүүд

70101127

302

2

Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд

70101686

804

3

Төлөвлөлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тайлан хариуцсан мэргэжилтнүүд

 

805

4

Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд

70100005

5

Нягтлан бодогчид

70101175

405

6

Бичиг хэргийн ажилтан

70101156

101

7

Харуул

70101154

-

ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

1

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтнүүд

70101424

502

2

Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтнүүд

БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

1

Тусламж, үйлчилгээний багц хариуцсан мэргэжилтнүүд

70101125

501

2

Эмийн багц хариуцсан мэргэжилтэн

ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС

1

Өртөг, төлбөрийн арга хариуцсан мэргэжилтэн

70101157

70101158

501

2

Эдийн засаг, үнэлгээ, судалгаа хариуцсан мэргэжилтнүүд

3

Орлого, хамрагдалт, актуар тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

4

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн мэргэжилтнүүд

ХУДАЛДАН АВАЛТ, ГЭРЭЭЛЭЛТИЙН ГАЗАР

1

Сонгон шалгаруулалт хариуцсан мэргэжилтнүүд

70101116

402

2

Гэрээлэлт, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтнүүд

70101159

3

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70101116

ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

1

Нэхэмжлэлийн хяналтын ахлах мэргэжилтнүүд

70101107

202

2

Нэхэмжлэлийн хяналтын мэргэжилтнүүд

70101152

203

3

Нэхэмжлэлийн эмнэлзүйн хяналтын ахлах мэргэжилтнүүд

70100007

 

601

4

Нэхэмжлэлийн эмнэлзүйн хяналтын мэргэжилтнүүд

ХЯНАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

1

Хяналтын зохицуулалт, чанарын үнэлгээний ахлах мэргэжилтнүүд

-

802

2

Хяналтын зохицуулалт, чанарын үнэлгээний мэргэжилтнүүд

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

1

Санхүүгийн тайлан хариуцсан мэргэжилтнүүд

70101242

304

2

Орлого, хамралтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

3

Санхүүгийн мэргэжилтнүүд

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС

1

Олон нийттэй харилцах хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

70101114

102

2

Олон нийттэй харилцах ажилтнууд

1800-1363

102

3

Сургалт, сурталчилга хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70101128

102

4

Сургалт, сурталчилга хариуцсан мэргэжилтнүүд

-

1001

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

1

Хөгжүүлэлт хариуцсан инженерүүд

70101168

901

2

Нэвтрүүлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70101150

903

3

Сервер,  техник хангамж хариуцсан инженерүүд