Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Амбулаториор эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэх оношилгоо шинжилгээний жагсаалт

post-title

ЭМДҮЗ-ийн 2023 оны 8 дугаар тогтоолын хүрээнд амбулаторийн үзлэг оношилгоо, шинжилгээний багцад хамаарах дараах 212 шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хариуцан төлөхөөр зохицуулсан.

Үүнтэй холбоотойгоор ЭМД-ын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах амбулаторийн шинжилгээнүүдийг танилцуулж байна.

 

 

 

Тусламж, үйлчилгээний төрөл

Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр

 

Тусламж, үйлчилгээний ерөнхий жагсаалт

 

Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл

 

Код

 

1

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Бичил амь судлалын шинжилгээ

Шинжлэгдэхүүнийг будаж шинжлэх- Граммын будгийн арга

 

10101005

 

2

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

NH3

 

10102001

 

3

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Trans-tubular potassium gradient

 

10102002

 

4

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

АЛАТ

 

10102003

 

5

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Альбумин

 

10102004

 

6

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Альбумин (нугасны ус)

 

10102005

 

7

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Амилаза

 

10102006

 

8

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Амилаза (хэвлийн шингэн)

 

10102007

 

9

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Амилаза (шээс)

 

10102008

 

 

10

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

Антистрепитолизин О тест (ASLO /ASO) (тоогоор)

 

10102009

 

11

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

АСАТ

 

10102010

 

12

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Бага нягтралтай липопротеин

 

10102011

 

13

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Билирубин нийт

 

10102013

 

14

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Билирубин шууд

 

10102014

 

15

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Билирубин шууд бус

 

10102015

 

16

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

Бөөрний түүдгэнцэрийн шүүлтийн хурдыг тодорхойлох шинжилгээ

 

10102016

 

17

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

ГГТ Гаммаглутамилтрансфераза

 

10102018

 

18

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

Глутамат дегидрогеназа-GLDH (Glutamate dehydrogenase)

 

10102020

 

19

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Глюкоз

 

10102021

 

20

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Глюкоз (нугасны шингэнд)

 

10102022

 

21

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Глюкоз (плеврийн шингэн)

 

10102023

 

 

22

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Глюкоз (үений шингэн)

 

10102024

 

23

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин G (нугасны ус)

 

10102026

 

24

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Их нягтралтай липопротеин

 

10102027

 

25

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Кали

 

10102028

 

26

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Кали (шээс)

 

10102029

 

27

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Кальци

 

10102030

 

28

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Кальци (шээс)

 

10102031

 

29

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Креатинин

 

10102033

 

30

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Креатинин (хэвлийн шингэн)

 

10102034

 

31

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Креатинин (шээс)

 

10102035

 

32

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Креатинин клиренс

 

10102036

 

33

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Креатинфосфокиназа МВ

 

10102037

 

 

34

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Креатинфосфокназа NAC

 

10102038

 

35

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Лактат

 

10102039

 

36

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Лактат (нугасны ус)

 

10102040

 

37

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Лактат (үений шингэн)

 

10102041

 

38

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

ЛДГ

 

10102043

 

39

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

ЛДГ (плеврийн шингэн)

 

10102044

 

40

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

ЛДГ (үений шингэн)

 

10102045

 

41

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Липаза

 

10102046

 

42

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Липопротейн А

 

10102047

 

43

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Магни

 

10102048

 

44

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Магни (шээс)

 

10102049

 

45

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Микроальбумин

 

10102050

 

 

46

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Мочевин

 

10102052

 

47

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Мочевин (хэвлийн шингэн)

 

10102053

 

48

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Мочевин (шээс)

 

10102054

 

49

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Натри

 

10102055

 

50

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Натри (шээс)

 

10102056

 

51

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нийт уураг

 

10102057

 

52

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нийт уураг (нугасны ус)

 

10102058

 

53

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нийт уураг (плеврийн шингэн)

 

10102059

 

54

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нийт уураг (үений шингэн)

 

10102060

 

55

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нийт уураг (хэвлийн шингэн)

 

10102061

 

56

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нийт уураг (шээс)

 

10102062

 

57

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нойр булчирхайн амилаза (П амилаза)

 

10102063

 

 

58

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Нугасны шингэнд хлор үзэх

 

10102064

 

59

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Преальбумин

 

10102065

 

60

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Ревматоид фактор /РF/ (тоогоор)

 

10102066

 

61

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

С урвалжийн уураг (СRP) (тоогоор)

 

10102067

 

62

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Төмөр

 

10102070

 

63

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Трансферрин

 

10102071

 

64

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Триглицерид

 

10102072

 

65

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

Уусдаг трансферрин рецептор (Soluble transferrin receptor)

 

10102073

 

66

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Үлдэгдэл азот

 

10102074

 

67

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Фосфор

 

10102075

 

68

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Фосфор (шээс)

 

10102076

 

69

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Фруктозамин

 

10102077

 

 

70

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Хлор

 

10102079

 

71

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Хлор (шээс)

 

10102080

 

72

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Холестерин

 

10102081

 

73

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Холинэстераза

 

10102082

 

74

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Хүчиллэг фосфотаза

 

10102083

 

75

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Цусны осмос тодорхойлох

 

10102085

 

76

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шүлтлэг фосфотаза

 

10102086

 

77

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шээсний осмос тодорхойлох

 

10102087

 

78

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шээсний хүчил (үений шингэн)

 

10102090

 

79

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шээсний хүчил (цус)

 

10102091

 

80

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шээсний хүчил (шээс)

 

10102092

 

81

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шээсэнд глюкоз тодорхойлох

 

10102093

 

 

82

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Биохимийн шинжилгээ

 

Шээсэнд уураг, креатинины харьцаа үзэх

 

10102094

 

83

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Вирус судлалын шинжилгээ

 

Энгийн херпес вирус-3 хурц халдвар (3 lgM)

 

10103007

 

84

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Вирус судлалын шинжилгээ

 

Энгийн херпес вирус-6 хурц халдвар (6 lgM)

 

10103008

 

85

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Гематологийн шинжилгээ

 

Лейкограмм (захын цусны түрхэц)

 

10104001

 

86

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Гематологийн шинжилгээ

 

Ретикулоцит тоолох (анализатораар)

 

10104003

 

87

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Гематологийн шинжилгээ

 

Улаан эсийн осмос тэсвэрийг тодорхойлох

 

10104004

 

88

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Гематологийн шинжилгээ

 

УЭТХ (СОЭ)

 

10104005

 

89

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Гематологийн шинжилгээ

 

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

 

10104008

 

90

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

anti-A титр

 

10105001

 

91

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

anti-В титр

 

10105002

 

92

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

anti-Д титр

 

10105003

 

93

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Кумбсын шууд бус урвалын шинжилгээ

 

10105034

 

 

94

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Кумбсын шууд урвалын шинжилгээ

 

10105035

 

95

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Резусын дэд бүлэг тодорхойлох

 

10105037

 

96

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Сөрөг Резус Д баталгаажуулах

 

10105038

 

97

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Улаан эсийн эсрэг бие илрүүлэлт

 

10105039

 

98

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Улаан эсийн эсрэг бие ялган дүйлт

 

10105040

 

99

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Хуруу шил (хуруу шилний тоогоор үржүүлнэ)

 

10105043

 

100

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Цусны бүлэг, резус

 

10105044

 

101

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

Цусны резус бүлэг тодорхойлох (Rh фактор), баталгаажуулах

 

10105045

 

102

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Цусны хувийн тохироо тодорхойлох

 

10105046

 

103

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Иммуно гематологийн шинжилгээ

 

Эргэлзээтэй бүлэг тодорхойлох

 

10105047

 

104

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Anti-TB cassette

 

10106014

 

105

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

D вирусын эсрэг биеийн М уураг (anti HDV lgM) электрохимолюминесценц

 

10106033

 

 

106

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Helibacter pylori IgM

 

10106045

 

107

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

LE эс тоолох

 

10106056

 

108

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Витамин B12

 

10106106

 

109

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Витамин Д нийт

 

10106107

 

110

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Витамин Д3 /25-oH/

 

10106108

 

111

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Глюкозжсон гемоглобин

 

10106112

 

112

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

ДОХ (HIV cassette)

 

10106116

 

113

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

ДОХ (HIV combi)

 

10106117

 

114

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Ийлдэсний С урвалжийн уураг (CRP) цус наалдуулах арга

 

10106121

 

115

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин G

 

10106123

 

116

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин G (үений шингэн)

 

10106124

 

117

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин M

 

10106125

 

 

118

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин M (үений шингэн)

 

10106126

 

119

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин А

 

10106127

 

120

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин А (үений шингэн)

 

10106128

 

121

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Иммуноглобулин Е (lg E)

 

10106129

 

122

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Инсулин (Insulin)

 

10106130

 

123

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Кортизол (Cortisol)

 

10106133

 

124

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Нарийн гэдэсний вирусын иммуноглобулин М (Enterovirus lgM) ELISA

 

10106138

 

125

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

С вирусын эсрэг эсрэг бие (aHCV) ELISA

 

10106152

 

126

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Тропонин хурдавчилсан тест (Troponin cassette)

 

10106167

 

127

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Түрүү булчирхай v4

 

10106168

 

128

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Түрүү булчирхайн хавдарын маркер (PSA)

 

10106169

 

129

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Тэмбүү илрүүлэх өвөрмөц сорил (TPHA)

 

10106172

 

 

130

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Тэмбүү өвчнийг баталгаажуулах (Syphilis HISCL-TP ab)

 

10106175

 

131

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Тэмбүү өвчнийг баталгаажуулах (Syphilis Serodia TP-PA)

 

10106176

 

132

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Тэмбүү өвчний илрүүлэг (Syphilis TP-IgG) ELISA

 

10106177

 

133

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Тэмбүү өвчний илрүүлэг (Syphilis VDRL)

 

10106178

 

134

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Улаанууд вирусын архаг халдвар (Rubella IgG) ELISA

 

10106179

 

135

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Ферритин (Ferritin)

 

10106185

 

136

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Фолийн хүчил (Folate)

 

10106186

 

137

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

ХДХВ/ДОХ илрүүлэг ELISA

 

10106196

 

138

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Хепатитын В вирусийн цөмийн эсрэг биеийн М уураг (anti-HBc lg M) ELISA

 

10106200

 

139

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Хепатитын В вирусын гадаргуугын эсрэг биеийн үзүүлэлт (HBsAg) ELISA

 

10106202

 

140

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Хепатитын В вирусын гадаргуугын эсрэг биеийн үзүүлэлт (HBsAg)

электрохимолюминесценц

 

10106203

 

141

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Хепатитын В вирусын гадаргуугын эсрэг биеийн үзүүлэлт (HBsAg) cassette

 

10106204

 

 

142

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Хепатитын С вирусийн эсрэг бие (anti-HCV) cassette

 

10106206

 

143

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Хурдавчилсан ийлдсийн реаген тест (RPR)

 

10106210

 

144

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Церулоплазмин

 

10106212

 

145

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Цитомегаловирус (CMV antigenemia)

 

10106213

 

146

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

 

Эстрадио (Estradiol)

 

10106231

 

147

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Иммунологийн шинжилгээ

Эховирусын иммуноглобулин М (EchoVirus lgM)

 

10106232

 

148

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Молекул биологийн шинжилгээ

 

Xpert MRSA

 

10107018

 

149

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Молекул биологийн шинжилгээ

 

Үтрээний PCR

 

10107021

 

150

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Халдварын молекул шинжилгээ

Хүний папилома вирус (HPV) тодорхойлох хурдавчилсан аргын шинжилгээ

 

10108024

 

151

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

APTT

 

10109001

 

152

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

Fibrinogen

 

10109005

 

153

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

Heparin

 

10109007

 

 

154

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

TT

 

10109012

 

155

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

РТ (INR)

 

10109019

 

156

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

Цус бүлэгнэх хугацаа

 

10109020

 

157

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Цус бүлэгнэлтийн

шинжилгээ (коагулограмм)

 

Цус гоожих хугацаа

 

10109021

 

158

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Echinococcus lgG илрүүлэг

 

10110001

 

159

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Маларийн эсрэг lgG

 

10110002

 

160

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Rickettsia lgG

 

10110003

 

161

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Rickettsia lgM

 

10110004

 

162

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Taenia solium IgG

 

10110005

 

163

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Токсоплазмоз lgG илрүүлэг

 

10110006

 

164

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Хачигт боррелиоз IgM илрүүлэг

 

10110007

 

165

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Хачигт боррелиозын IgG

 

10110008

 

 

166

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Хачигт энцефалит IgM илрүүлэг

 

10110009

 

167

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Хачигт энцефалитийн IgG

 

10110010

 

168

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Хумхаа илрүүлэг

 

10110011

 

169

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Шимэгч судлал баталгаажуулах шинжилгээ

 

10110012

 

170

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэг /натив харах/

 

10110013

 

171

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэг

/Хурдавчилсан оношлуур /

 

10110014

 

172

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Шимэгч судлалын шинжилгээ

 

Эгэл биетэн илрүүлэг

 

10110015

 

173

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Эд эсийн шинжилгээ

 

Демадекс хачиг тодорхойлох

 

10112002

 

174

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Эд эсийн шинжилгээ

 

Хамууны хачиг тодорхойлох

 

10112003

 

175

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Эд эсийн шинжилгээ

 

Цитологи шинжилгээ

 

10112004

 

176

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Эд эсийн шинжилгээ

 

Цусны наалданд Сезар эс илрүүлэх

 

10112005

 

177

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Эд эсийн шинжилгээ

 

Цэврүүнд эозинофил тодорхойлох

 

10112006

 

 

178

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

2 аяганы сорил

 

10113001

 

179

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

3 аяганы сорил

 

10113002

 

180

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Амбурж (Hamburg test)

 

10113003

 

181

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Баасны ерөнхий шинжилгээ

 

10113004

 

182

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Бенс-Джонсоны сорил

 

10113005

 

183

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Гемосидерины сорил

 

10113006

 

184

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Зимницкийн сорил

 

10113007

 

185

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Нечипоренко

 

10113008

 

186

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Өтгөнд далд цус тодорхойлох

 

10113009

 

187

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Порфирины сорил

 

10113010

 

188

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Тромбоцит тоолох

 

10113012

 

189

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Түрүү булчирхайн шүүрлийн шинжилгээ

 

10113013

 

 

190

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Үтрээний наалдацын шинжилгээ

 

10113014

 

191

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Хоногийн /шээс/ уураг тодорхойлох

 

10113015

 

192

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Хоногийн шээсэнд сахар үзэх

 

10113016

 

193

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

 

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

 

10113019

 

194

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ

Шээсэнд мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийн бодис илрүүлэх шинжилгээ (АMP, BAR, BZO, THC, COC, MOR, OPI, PCP, METAMP, METH)

 

10113021

 

195

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Багажийн шинжилгээ

 

Ачаалалт зүрхний цахилгаан бичлэг

 

10201004

 

196

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Багажийн шинжилгээ

 

Зүрхний цахилгаан бичлэг

 

10201005

 

197

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Багажийн шинжилгээ

 

Умайн хүзүүний дуран (Кольпоскопи)

 

10201008

 

198

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Багажийн шинжилгээ

 

Ургийн зүрхний цахилгаан бичлэг

 

10201009

 

199

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Бүх төрлийн уян дурангийн оношилгоо

 

Хатуу дуран (хамар, чих, арьс, вүүдийн ламп)

 

10202004

 

200

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо

Хэт авиа (зүрх, бамбай булчирхай, хөх, захын

судас, нүд, хэвлий, нярайн түнх, нярайн зулай, цээж, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн эрхтэн, гүрээний артери, зөөлөн эд, шөрмөс,

 

10203002

201

Амбулатори

Амбулаторийн

тусламж, үйлчилгээ

Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хатуурал тодорхойлох Фиброскан шинжилгээ

10203004

 

 

202

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Дуу авианы шинжилгээ

 

Аудиометрийн шинжилгээ

 

10205002

 

203

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Нүдний эмгэгийн багажийн оношилгоо

Нүдний эмгэгийн багажийн оношилгоо (Харааны талбайн шинжилгээ, нүдний угийн фото зураг)

 

10213002

 

204

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Рентген оношилгоо

Бүх төрлийн рентген оношилгоо 1 байрлал

(Гавал, хамар, цээж, хүзүү, ууц, нуруу, ахар сүүл, сээр, дээд мөч, доод мөч, аарцаг, аденойд, дал, өвчүү, ухархай, хавирга, чих,

 

10214002

 

205

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Рентген оношилгоо

Бүх төрлийн рентген оношилгоо 2 байрлал

(Гавал, хамар, цээж, хүзүү, ууц, нуруу, ахар сүүл, сээр, дээд мөч, доод мөч, аарцаг, аденойд, дал, өвчүү, ухархай, хавирга, чих,

эгэм, эрүү)

 

10214003

 

206

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Рентген оношилгоо

 

Маммографи (1 хөх, 2 байрлал)

 

10214004

 

207

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Рентген оношилгоо

 

Маммографи (2 хөх, 2 байрлал)

 

10214005

 

208

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Рентген оношилгоо

 

Рентген харалт (Цээж, хэвлий)

 

10214006

 

209

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Тархины цахилгаан бичлэг

 

Тархины цахилгаан бичлэг (сэрэнги)

 

10218002

 

210

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ

 

Сонсголын тусгай сорилууд

 

10220005

 

211

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

 

Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ

 

Тимпанометр

 

10220006

 

212

 

Амбулатори

Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

Сэтгэлзүйн оношилгоо, сорил

Сэтгэлзүйн оношилгоо, сорил (Бүх төрлийн насанд хүрэгчдийн болон хүүхдийн сорилууд)

 

10221001