Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц - 2024

post-title

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн багц

 

Багц 1: 5 хүртэлх насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.       Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн зар түгээх

2.       Эмнэл зүйн иж бүрэн үзлэг

3.       Биеийн хэмжилт, өсөлтийн үнэлгээ, БЖИ

4.       Хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ

5.       Сэтгэц, зан төрхийн үнэлгээ

6.       Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө

7.       Дүгнэлт бичих

8.       Зөвлөгөө өгөх, шилжүүлэх

Зөвхөн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ.

Багц 2: 6-17 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.       Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн зар түгээх

2.       Эмнэл зүйн иж бүрэн үзлэг

3.       Биеийн хэмжилт, БЖИ

4.       Сэтгэц, зан төрхийн үнэлгээ

5.       Сүрьеэгийн эрсдэлийг үнэлгээ

6.       Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө

7.       А бүлгийн стрептококийн хурдавчилсан сорил

8.       Дүгнэлт бичих

9.       Зөвлөгөө өгөх, шилжүүлэх

Зөвхөн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ.

Багц 3: 18-30 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.       Биохимин шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин)

2.       Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ

3.       Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ

4.       ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ

5.       Хепатит В, С вирус илрүүлэх хурдавчилсан сорил

6.       Зүрхний цахилгаан бичлэг

7.       Цээжний рентген зураг

8.       Эмчийн үзлэг

9.     Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

10.  Дүгнэлт

11.   Зөвлөгөө

Лавлагаа шатны  болон анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй товлол, давтамжийн дагуу хийгдэнэ.

Даатгуулагчид үзүүлэх урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багцыг үзүүлж эхэлснээс дуусах хүртэлх хугацааг 20 ба түүнээс доош ажлын хоногоор тооцно.

Багц 4: 31-45 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.     Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин)

2.     Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

3.     Өлөн үеийн глюкоз

4.     Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ

5.     ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ

6.     Хепатит В, С вирус илрүүлэх хурдавчилсан сорил

7.     Эсийн шинжилгээ –ПАП тест

8.     Хэвлийн хэт авиа

9.     Бамбайн хэт авиа

10.  Хөхний хэт авиа

11.  Зүрхний цахилгаан бичлэг

12.  Улаан хоолой, ходоодны дуран

13.  Цээжний рентген зураг

14.  Эмчийн үзлэг

15.  Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

16.  Дүгнэлт

17.  Зөвлөгөө

 

Зөвхөн лавлагаа шатны эрүүл мэндийн байгууллагад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй товлол, давтамжийн дагуу хийгдэнэ.

 

Даатгуулагчид үзүүлэх урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багцыг үзүүлж эхэлснээс дуусах хүртэлх хугацааг 20 ба түүнээс доош ажлын хоногоор тооцно.

Багц 5: 46-60 насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.     Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин)

2.     Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ

3.     Өлөн үеийн глюкоз

4.     Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ

5.     Хепатит В, С вирус илрүүлэх хурдавчилсан сорил

6.     Эсийн шинжилгээ –ПАП тест

7.     Хэвлийн хэт авиа

8.     Бамбайн хэт авиа

9.     Хөхний хэт авиа

10.  Зүрхний цахилгаан бичлэг

11.  Улаан хоолой, ходоодны дуран

12.  Цээжний рентген зураг

13.  Эмчийн үзлэг

14.  Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

15.  Дүгнэлт

16.  Зөвлөгөө

Зөвхөн лавлагаа шатны эрүүл мэндийн байгууллагад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй товлол, давтамжийн дагуу хийгдэнэ.

Даатгуулагчид үзүүлэх урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багцыг үзүүлж эхэлснээс дуусах хүртэлх хугацааг 20 ба түүнээс доош ажлын хоногоор тооцно.

Багц 6: 61-ээс дээш насны  даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

1.     Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин)

2.     Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ

3.     Өлөн үеийн глюкоз

4.     Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ

5.     Хепатит В, С вирус илрүүлэх хурдавчилсан сорил

6.     Хэвлийн хэт авиа

7.     Бамбайн хэт авиа

8.     Хөхний хэт авиа

9.     Зүрхний цахилгаан бичлэг

10.  Улаан хоолой, ходоодны дуран

11.  Цээжний рентген зураг

12.  Эмчийн үзлэг

13.  Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

14.  Дүгнэлт

15.  Зөвлөгөө

Зөвхөн лавлагаа шатны эрүүл мэндийн байгууллагад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй товлол, давтамжийн дагуу хийгдэнэ.

Даатгуулагчид үзүүлэх урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багцыг үзүүлж эхэлснээс дуусах хүртэлх хугацааг 20 ба түүнээс доош ажлын хоногоор тооцно.